U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Programma >

Europees Instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid

Inleiding

De Europese Unie financiert maatregelen die bijdragen aan de promotie van de nucleaire veiligheid, bescherming tegen straling en de toepassing van efficiënte en effectieve veiligheidsmaatregelen in landen buiten de EU.

Doelstellingen

1. Bevordering van een nucleaire veiligheidscultuur, toepassing van de hoogste nucleaire veiligheidsnormen en stralingsbescherming, en voortdurende verbetering van nucleaire veiligheid:

 • Steun voor regelgevende instanties en technische ondersteuning
 • Sterkere regelgevende kaders voor controles, verlenen van licenties voor kerncentrales en andere nucleaire installaties
 • Promotie van effectieve regelgevende kaders, procedures en systemen voor adequate bescherming tegen ioniserende straling, in het bijzonder voor hoogradioactieve materialen en hun veilige opslag
 • Invoeren van effectieve procedures voor preventie van ongevallen met radioactieve impact en het indijken van de gevolgen van dergelijke ongevallen door monitoring van de omgeving bij het vrijkomen van radioactieve stoffen, ontwikkeling, implementatie en remediëringsactiveiten, samenwerking met nationale en internationale organisaties bij noodsituaties, rampenparaatheid, burgerbescherming en rehabilitatiemaatregelen
 • Steun voor beschermingsmaatregelen voor betere veiligheid van nucleaire installaties en sites en voor de beperking van het stralingsrisico voor werknemers en de bevolking

2. Verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval, en verantwoorde en veilige ontmanteling en sanering van voormalige nucleaire terreinen en installaties:

 • Steun voor regelgevende instanties, technische bijstand en toepassing van het regelgevende kader, vooral voor verantwoord en veilig beheer van nucleaire splijtstof en radioactief afval
 • Ontwikkeling en implementatie van strategieën voor verantwoord en veilig beheer van nucleaire splijtstof en radioactief afval 
 • Ontwikkeling en implementatie van strategische kaders voor de buitengebruikstelling van bestaande installaties, herstel van voormalige nucleaire sites en sites voor uraniumwinning, het ophalen en beheren van nucleair materiaal dat in zee gedumpt werd

3. Kaders en methoden voor de toepassing van efficiënte en effectieve veiligheidscontroles voor nucleair materiaal in landen buiten de EU:

 • Ontwikkelen van de nodige kaders voor methodologieën voor de implementatie van nucleaire veiligheidsmaatregelen, zowel de registratie als de controle op splijtstoffen door operatoren en overheden
 • Steun voor infrastructuur en opleidingen voor personeel

Bij de uitvoering van acties wordt internationale samenwerking met onder andere de Internationale Organisatie voor Atoomenergie voor de implementatie en monitoring van de internationale conventies en verdragen aangemoedigd. Hoe? Door informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en opleiding op het vlak van onderzoek naar en opleiding over nucleaire veiligheid.

Budget

Het budget bedraagt 225 miljoen euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid?

 • Lokale besturen
 • Regionale en bovenlokale besturen
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Kmo's
 • Ngo’s
 • Non-profitorganisaties
 • Ondernemingen
 • Onderzoekscentra
 • Scholen
 • Universiteiten

Welke landen komen in aanmerking om gebruikt te maken van het instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire veiligheid?

 • EU-lidstaten 
 • Alle mogelijke landen buiten de EU met voorrang voor de begunstigde landen van het Europees Nabuurschapsinstrument

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Geen calls gevonden
Volg ons