U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society

Deadline

Code

CE-SC5-25-2020

Inleiding

De overgang naar een circulaire economie houdt een systemische transformatie in van volledige waardeketens, met inbegrip van ontwerp-, productie- en consumptiefasen, zodat de waarde van producten, materialen en hulpbronnen zo lang mogelijk in de economie kan worden gehandhaafd, terwijl de impact op het milieu wordt beperkt. Het is ook gericht op het verhogen van de materiële productiviteit, inclusief de-materialisatie, en het verkennen van nieuwe representaties en praktijken van eigendom voor individuen en collectieven. Het is onwaarschijnlijk dat zo'n diepe transformatie plotseling zal plaatsvinden en liever een aantal transitieprocessen en -paden volgt. Op een kritische en doordachte manier de overgang naar een circulaire economie en de positieve en negatieve implicaties daarvan voor het milieu, de economie en de samenleving (inclusief de gezondheid van de mens) begrijpen, zal belangrijk zijn voor de ontwikkeling en toepassing van benaderingen van de circulaire economie, inclusief het ontwerp van goed gerichte overgangsbeleidsmaatregelen. Bovendien zal de identificatie en analyse van beste praktijken van de overgang naar een circulaire economie binnen of buiten Europa, op burger-, bedrijfssector- en macro-economisch niveau, mogelijk met betrekking tot verschillende samenwerkingsmodellen (inclusief B2B, B2C, P2P, enz.) als inspiratie voor specifieke projecten. Ze kunnen ook nieuw en aangepast beleid en beleidsinstrumenten informeren, waaronder regulering, belastingen en financiering, prikkels, strategische bestuursmechanismen en zachte hulpmiddelen (bijvoorbeeld communicatie- en bewustmakingsinstrumenten) om het concept van circulariteit verder te verspreiden.

Doelstellingen

Het onderzoek zal de huidige staat van transitie naar de circulaire economie in relevante economische sectoren (publieke, private en non-profit) beoordelen en mogelijke overgangsscenario's analyseren, evenals hun resultaten en effecten. Het zal de belangrijkste factoren (regulerend, op governance gebaseerd, markt, technologisch, cultureel, maatschappelijk, geslacht, enz.) Identificeren die deze overgang kunnen stimuleren of belemmeren. De geselecteerde sectoren behoren tot de sectoren die worden genoemd in het EU-actieplan voor de circulaire economie. Bijkomende sectoren kunnen ook worden geselecteerd, rekening houdend met criteria zoals ecologische voetafdruk, gezondheidsproblemen, complexiteit van de waardeketen, afhankelijkheid van geïmporteerde materialen en relevantie voor de Europese economie. De implicaties van de overgang, zowel positief als negatief, voor de economie, het milieu en de samenleving worden kwalitatief beoordeeld en zoveel mogelijk gekwantificeerd. Daarom moeten passende modellen worden ontwikkeld voor het analyseren en kwantificeren van de verschillende implicaties en afwegingen en voor het beoordelen van de duurzaamheid van de circulaire economie. De betrokken implicaties moeten sociale, economische en milieuaspecten omvatten, zoals handelsstromen, waardeketens, vraag naar arbeid, concurrentievermogen van de Europese industrie, regelgevingskaders, beleids- en bestuursmechanismen, volksgezondheid en gezondheid op het werk, broeikasgasemissies, gebruik van energie, land , water, mineralen en andere hulpbronnen), hulpbronnenstromen op alle relevante geografische schaalniveaus, menselijke gezondheid, sociale en territoriale samenhang en waardeverdeling over de samenleving. De rol van publiek bewustzijn en acceptatie en andere sociale aspecten, waaronder genderkwesties, moet worden overwogen. Waar relevant moet bijzondere aandacht worden besteed aan de kwestie van gevaarlijke materialen in een circulaire economie. Beleidsaanbevelingen voor beleidsmakers op lokaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau, inclusief aanbevelingen over bestuurskwesties, zullen uit het onderzoek worden afgeleid. Betrokkenheid van relevante sociale wetenschappen en geesteswetenschappen en expertise in gedragseconomie en genderkwesties wordt belangrijk geacht.

Budget

10 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons