U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa for better health outcomes

Deadline

Code

SC1-HCC-09-2020

Inleiding

E-gezondheidszorg kan bijdragen tot betere, toegankelijkere en efficiëntere gezondheids- en zorgdiensten, met name voor afgelegen bevolkingsgroepen en achtergestelde gemeenschappen. E-Health en mHealth-technologieën kunnen alleen succesvol zijn als ze worden ondersteund door nationale regeringen, die beleid en strategieën voor e-Health hebben opgesteld en blijk geven van een sterke eigendom van het nationale e-Health-programma. E-gezondheidsprogramma's zullen hun doelstellingen alleen bereiken als ze zijn aangepast aan de behoeften van het land, burgergericht zijn en duurzaam zijn door middel van goed beheer van de overheidsfinanciën. Deze voorwaarden zijn van invloed op de kwaliteit en toegankelijkheid van dergelijke e-gezondheidsdiensten en hun duurzaamheid, bruikbaarheid, gegevensbeveiliging en interoperabiliteit, privacy en ethiek.

Toegang tot de eigen gezondheidsgegevens en hoogwaardige mHealth-services in een echte omgeving zijn nog steeds een uitdaging vanwege een gebrek aan overheidseigendom, e-Health-beleid inclusief het mogelijk maken van regelgeving, een duurzame en betrouwbare infrastructuur en digitale geletterdheid.

Coördinatie en ondersteuning is nodig voor het inventariseren en verder ontwikkelen van strategische partnerschappen voor de inzet van e-gezondheidszorg samen met landen met een laag en gemiddeld inkomen in Afrika met als doel de gezondheid van de burgers te verbeteren.

Doelstellingen

Het doel is de coördinatie van een register van relevante bestaande e-gezondheidsoplossingen te ondersteunen die hun diensten en potentieel beschrijven voor Afrikaanse landen met een laag en lager middeninkomen [1] of regio's samen met een stappenplan en strategische implementatieplannen die voortbouwen op de vereisten van eind- gebruikersgemeenschappen en beleidsmakers in de doellanden. Bij de actie moet rekening worden gehouden met nationaal en regionaal beleid en (beste) praktijken met betrekking tot gezondheids- en zorgdiensten en gezondheidsinfrastructuren en moeten ook lessen worden getrokken uit bestaand e-gezondheidsbeleid en -programma's op alle niveaus van het gezondheidssysteem. Waar nodig moet rekening worden gehouden met de nieuwe Afrika-Europa-alliantie voor duurzame investeringen en banen [2].

Het moet relevante bestaande en opkomende initiatieven en capaciteiten in Europa en Afrika identificeren, voortbouwen en identificeren, die de basis kunnen vormen voor toekomstige samenwerking en inzet.

De actie moet zo nodig gebruikmaken van en bijdragen tot standaardisatie [3]. Voorstellen moeten voldoen aan en bijdragen tot de ontwikkeling van de relevante wetgeving, met name op het gebied van ethiek en gegevensbescherming van gezondheidsgegevens. Sociaal-economische en genderkwesties moeten op passende wijze worden aangepakt.

De actie moet er ook voor zorgen dat relevante belanghebbenden, waaronder eindgebruikers, tijdens het proces worden betrokken via nationale, regionale en internationale workshops en een reeks communicatie- en verspreidingsacties, afgestemd op het nationale beleid, ter ondersteuning van de inzet van e-gezondheidsdiensten in lage en landen met een lager middeninkomen in Afrika. De actie moet een toegevoegde waarde bieden voor de samenwerking tussen Europese landen en landen met een laag en gemiddeld inkomen in Afrika voor een betere gezondheid voor iedereen.

Voor subsidies die in het kader van dit onderwerp worden toegekend, kunnen begunstigden ondersteuning bieden aan derden zoals beschreven in algemene bijlage K van het werkprogramma, hetzij in de vorm van subsidies of prijzen. De respectieve opties van artikel 15 van de modelsubsidieovereenkomst worden toegepast.

De Commissie is van mening dat voorstellen om een ​​bijdrage van de EU tussen 1,5 en 2 miljoen EUR mogelijk maken, deze specifieke uitdaging naar behoren kunnen aanpakken. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen. Ten minste één consortiumpartner moet afkomstig zijn uit landen met een laag en lager middeninkomen in Afrika.

Begunstigden

2 000 000 euro

Info & contact

Lieve Apers (VLAIO): lieve.apers@vlaio.be/ 0497 59 33 58

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons