U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Restoring biodiversity and ecosystem services

Deadline

Code

LC-GD-7-1-2020

Doelstellingen

Ondersteund door kennis in de nieuwste IPCC- en IPBES-rapporten, is grootschalig herstel van ecosystemen dringend noodzakelijk - de laatste kansen komen snel dichterbij. Er is een systemische aanpak nodig om tastbare voordelen te behalen uit de Europese Green Deal-acties op het gebied van klimaat (mitigatie, aanpassing en rampenrisicovermindering), biodiversiteit, nulverontreiniging en duurzame voedselsystemen (van boer tot bord), gezondheid en welzijn. Acties in het kader van dit onderwerp moeten daarom cruciaal zijn bij het demonstreren en promoten van systemische oplossingen voor het opschalen van urgent herstel om de biodiversiteit te vergroten en een breed scala aan ecosysteemdiensten te ondersteunen, zoals gevraagd in de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 voor beschadigde terrestrische, zoetwater-, kust- en mariene ecosystemen.

Veerkrachtige, gezonde ecosystemen zijn natuurlijke koolstofvoorraden en -putten. Ze kunnen CO2 uit de atmosfeer verwijderen en de aanpassing aan klimaatverandering en rampenrisicovermindering ondersteunen. Naast het leveren van een breed scala aan andere diensten (zuurstofbron, verbeterde gezondheid en welzijn, recreatie, waterretentie en -zuivering, luchtkwaliteit, nutriëntenkringloop of bestuiving), zijn ecosystemen essentieel in een breed scala van sectoren die van invloed zijn op het dagelijkse leven van de Europese burgers (voedsel-, voer-, vezel- of brandstofvoorziening in de hele bio-economie). De biodiversiteit gaat echter verloren en ecosystemen gaan in een alarmerend tempo achteruit. De druk op de biodiversiteit neemt sneller toe dan de inspanningen om haar te beschermen. De integriteit van terrestrische en aquatische ecosystemen en hun vermogen om een ​​breed scala essentiële diensten aan mensen te leveren, zal verder worden ondermijnd door de gevolgen van de onvermijdelijke klimaatverandering. Daarom is het nodig om hun veerkracht tegen milieu- en klimaatstressoren te versterken en tegelijkertijd de lokale sociaaleconomische kenmerken van hun omgeving te integreren.

Hoewel er nu oplossingen voor het herstel van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten beschikbaar zijn, zijn ze niet opgeschaald of voldoende geïntegreerd in de huidige bestuurs-, investerings- of beleidsondersteunende landschappen. Daarom is onderzoek en demonstratie nodig om technische en niet-technische benaderingen voor de ruimtelijke en sociaaleconomische integratie van hersteleffecten op te schalen. De noodsituatie op milieugebied benadrukt de beperkingen van de huidige managementbenaderingen en roept op tot investeringen in innovatief, duurzaam en effectief herstel, onder meer door het mobiliseren van innovatieve financiering en sectoroverschrijdende samenwerkingen die een transformationele verandering kunnen veroorzaken. Bovendien streeft het mondiale kader voor biodiversiteit na 2020 naar vrijwillige toezeggingen van bedrijven en belanghebbenden om te investeren in biodiversiteit en naar nieuwe benaderingen om acties in het kader van het VN-decennium voor herstel te versnellen.

Van meer sociaal bewustzijn tot meer betrokkenheid bij de particuliere sector, er is een duidelijke behoefte om transdisciplinaire samenwerkingen op te bouwen op alle schaalniveaus en tussen relevante ecosystemen. Er wordt gezocht naar win-winoplossingen en multifunctioneel gebruik die de lokale biodiversiteit ondersteunen en tegelijkertijd specifieke diensten en sociaaleconomische voordelen bieden. Daarom zoekt dit onderwerp naar antwoorden over hoe transformationele verandering kan worden vormgegeven die een rechtvaardige transitie ondersteunt - om te laten zien hoe investeren in natuurherstel kwetsbare regio's en gemeenschappen expliciet kan helpen om hun veerkracht tegen sociale en ecologische schokken te verbeteren, wanneer snelle veranderingen in het klimaat en milieu, economie en sociale omstandigheden doen zich voor.

Dit onderwerp beantwoordt daarom aan de urgente dubbele uitdaging van (i) het versnellen van transformatieve verandering door (ii) het opschalen van herstel van ecosystemen op zee of op het land.

Budget

Het budget voor deze oproep is 80 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons