U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Innovative land-based and offshore renewable energy technologies and their integration into the energy system

Deadline

Code

LC-GD-2-1-2020

Doelstellingen

De Europese Green Deal verwacht Europa om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving met een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie zonder netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050. Om Europa koolstofarm te maken, moeten hernieuwbare energiebronnen op het land en op zee de belangrijkste energiebron worden, met behoud van de stabiliteit en veerkracht van het Europese energiesysteem. Onderzoek en innovatie zijn nog steeds nodig om een ​​volledige systeemtransformatie tot stand te brengen en om de ambitie van ander EU-beleid, zoals de schone planeet voor iedereen, het SET-plan en de nieuwe strategie voor de circulaire economie, te realiseren en om bij te dragen aan de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties (in het bijzonder SDG 7 Betaalbare en schone energie en SDG 9 Industrie, Innovatie en Infrastructuur).

Aangezien het onderwerp twee subonderwerpen bevat, omvat de specifieke uitdaging voor het eerste, over de ontwikkeling van op het land gebaseerde technologieën voor hernieuwbare energie en hun integratie in het energiesysteem, met name de volgende:

Op hernieuwbare energie gebaseerde systemen voor stadsverwarming en -koeling (DHC) en voor warmtekrachtkoppeling (WKK) kunnen een sleutelrol spelen bij de integratie van energiesystemen en een belangrijke bijdrage leveren aan het koolstofvrij maken van het energiesysteem. De mededeling over de integratie van het energiesysteem is een van de oplossingen voor een versnelling van slimme, zeer efficiënte, op hernieuwbare energiebronnen gebaseerde stadsverwarmings- en koelingsnetwerken. Op hernieuwbare energie gebaseerde DHC- en WKK-systemen die tegelijkertijd robuust, betrouwbaar en flexibel zijn om te reageren op piekvragen, vereisen effectieve en efficiënte combinaties van verschillende hernieuwbare energiebronnen in hetzelfde systeem. Dit komt omdat bijvoorbeeld thermische zonnetechnologieën worden uitgedaagd door zonneschijnuren, bio-energie door beschikbaarheid van biomassa en geothermische verwarming door geologie, hydrologie en beschikbaarheid van land. Onderzoek en innovatie zijn nodig om de op hernieuwbare energie gebaseerde DHC- en WKK-systemen van de toekomst te ontwikkelen die veilig, kosteneffectief, betaalbaar en bestand zijn tegen fluctuaties in hernieuwbare energie. Bij deze innovatieve benaderingen zal rekening moeten worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de verschillende geografische regio's van Europa. Digitale oplossingen kunnen een belangrijke enabler zijn voor de werking van multi-source DHC- en WKK-netwerken.

Evenzo omvat de specifieke uitdaging voor het subonderwerp over demonstratie van innovatieve technologieën om toekomstige grootschalige toepassing van hernieuwbare offshore-energie mogelijk te maken met name het volgende:

De langetermijnstrategie van de Commissie, Een schone planeet voor iedereen, identificeert onder meer offshore hernieuwbare technologieën als een belangrijk energiesysteem voor de transitie naar schone energie. Het geeft schattingen voor de offshore windcapaciteit in Europa van 240-440 GW tegen 2050, vergeleken met ongeveer 22 GW vandaag, terwijl andere offshore hernieuwbare energiebronnen een meer bescheiden scenario volgen. Deze toename zou een paradigmaverschuiving in het Europese energiesysteem betekenen en een moderne infrastructuur vereisen om de kracht van offshore-bronnen naadloos te integreren in het energiesysteem via het net naar onshore, of via de optie van power-to-X, rekening houdend met netbeperkingen , investeringen en evoluerend / nieuw ontwerp van de energiemarkt.

Deze uitbreiding moet zorgen voor kostenefficiëntie en de groene economie bevorderen, terwijl tegelijkertijd het milieu en de biodiversiteit worden beschermd en een rechtvaardige transitie wordt verzekerd. Er is behoefte aan efficiëntere, kosteneffectievere, betaalbare en veiligere technologieën die gebruik maken van wind-, zonne-, golf- en / of getijdenbronnen, gezien het potentieel van de verschillende Europese zeebekkens (Oostzee, Noordzee, Atlantische Oceaan, Middellandse Zee en de Zwarte Zee) en de complementariteit van middelen om de beste capaciteitsfactor en geoptimaliseerd gebruik van alle elektrische apparatuur te bereiken. Tegelijkertijd moeten de ontwikkelde oplossingen zorgen voor een efficiënt gebruik van grondstoffen, in het bijzonder kritische grondstoffen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 18 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons