U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Green Deal innovations for the Economic Recovery

Deadline

Code

HORIZON-EIC-2021-ACCELERATORCHALLENGES-01-02

Inleiding

De EIC Accelerator Challenges ondersteunt bedrijven (voornamelijk start-ups en kmo's) om innovaties met een hoge impact op te schalen met het potentieel om nieuwe markten te creëren of bestaande markten te verstoren op geïdentificeerde gebieden van strategisch belang. Net als EIC Accelerator Open, zijn de EIC Accelerator Challenges gericht op innovaties die voortbouwen op wetenschappelijke ontdekkingen of technologische doorbraken ('deep tech') en waar aanzienlijke financiering nodig is over een lange periode voordat terugkeer kan gegenereerd worden.

Doelstellingen

U moet zich aanmelden voor deze oproep als uw project de implementatie van de Green Deal ondersteunt door een significante bijdrage te leveren aan ten minste een van de volgende duurzaamheidsdoelen:

 • Het vergroten van de ambitie van de EU op het gebied van klimaatmitigatie en/of -adaptatie;
 • Leveren van schone, betaalbare en veilige energie;
 • Transitie van de industrie naar een schone en/of circulaire economie (inclusief afvalpreventie en/of recycling);
 • Energie- en hulpbronnenefficiënt bouwen en renoveren;
 • De omslag naar duurzame en slimme mobiliteit versnellen;
 • Transitie naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
 • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit (inclusief op de natuur gebaseerde oplossingen die bijkomende voordelen bieden voor klimaatadaptatie en mitigatie);
 • Het realiseren van een ambitie zonder vervuiling en een gifvrije omgeving.

Binnen de doelstellingen van de Green Deal wordt specifiek prioriteit gegeven aan projecten die betrekking hebben op sleutelinnovaties voor de groene economische transitie zoals geïdentificeerd in het Herstelplan voor Europa. In dat verband is minimaal 50% van de bedrijven geselecteerd voor de interviewfase moet voorstellen hebben ingediend met betrekking tot een van de volgende gebieden:

 • Hernieuwbare energie, inclusief hernieuwbare waterstof en energieopslag
 • Diepe renovatie van gebouwen
 • Koolstofarme industrieën
 • Batterijen en andere energieopslagsystemen

Budget

496 760 000 euro

Begunstigden

 • Eén enkele onderneming die als kmo is geclassificeerd en is gevestigd in een lidstaat of een geassocieerd land;
 • Een enkel bedrijf dat is geclassificeerd als een 'Small mid-cap' (tot 500 werknemers) gevestigd in een lidstaat of een geassocieerd land, maar uw aanvraag kan alleen zijn voor snelle opschalingsdoeleinden (bijv. Technology Readiness Level 9) en alleen voor de investeringscomponent;
 • Een of meer natuurlijke personen (inclusief individuele ondernemers) of rechtspersonen (onder bepaalde voorwaarden)

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op het Funding & Tender Portaal.

Lees het werkprogramma van EIC hier.

Vlaams contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be
Geert Dauwe
geert.dauwe@vlaio.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons