U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach in the E.U.

Deadline

Code

LC-CLA-15-2020

Inleiding

Bosbranden vormen een groot gevaar in mediterraan Europa en in toenemende mate ook in landen in Midden-, Oost- en Noord-Europa. Er is een limiet in ons vermogen om branden af ​​te weren, met name megabranden wanneer de omstandigheden het ergst zijn. Dit is het resultaat van onevenwichtige managementstrategieën en beleidsmaatregelen die effectief kunnen zijn bij brandbestrijding onder normale weersomstandigheden, maar onvoldoende zijn om extreme gebeurtenissen zoals megabranden aan te pakken. De gebieden die het risico lopen door bosbranden zullen naar verwachting tegen het einde van de 21e eeuw met 200% toenemen in Europa, met name als gevolg van de klimaatverandering. Bovendien zal de ontwikkeling van stedelijke gebieden in de nabijheid van bosgebieden in combinatie met een gebrek aan risicobewustzijn de blootstelling en kwetsbaarheid van lokale gemeenschappen vergroten. Deze nieuwe context vraagt ​​om een ​​effectiever wetenschappelijk onderbouwd brandbeheer en risico-geïnformeerde besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met de sociaal-economische, klimaat- en milieuwortels van bosbranden. Verbetering van brandbeheer en -bestuur betekent daarom dat de focus moet worden verlegd van brandbestrijding naar brandpreventie, het bewustzijn en de paraatheid van mensen in gevaar moeten worden vergroot en dat er meer evenwichtige en langetermijnbosbeheerstrategieën moeten worden ontwikkeld die brandpreventie integreren met bosbouw en landbeheer (inclusief behoud van habitatsstructuren, hulpbronnen en diversiteit), plattelandsontwikkeling, stadsontwikkeling, klimaat- en energiebeleidsdoelstellingen. Een geïntegreerde strategie voor brandbeheer is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de bosbranden zo worden beheerd dat de veiligheid van mensen en huizen, economische groei, welzijn, koolstofputten, biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden gehandhaafd of verhoogd.

Doelstellingen

Acties moeten de kennis, hulpmiddelen, capaciteit en begeleiding genereren om een ​​geïntegreerde brandbeheerstrategie te ondersteunen die holistisch landschap, landgebruik en bosbeheer bevordert en rekening houdt met de interactie tussen alle fasen van het natuurbrandmanagementproces (dwz brandpreventie en paraatheid, branddetectie en respons, restauratie en aanpassing na brand).

Voorstellen moeten de veranderingen in brandregimes beoordelen onder verschillende scenario's van klimaatverandering, vegetatie en landgebruiksverandering, waaronder nederzetting / woningbouw / infrastructuur en ruraal-stedelijke interface, met bijzondere aandacht voor ontstekings- en brandstofpatronen, ruimtelijke en temporele dimensies van brandactiviteit, inclusief de uitbreiding van het brandgevaarlijke gebied in Europa. Inzicht in extreme natuurbrandgebeurtenissen, hun structurele oorzaken, verschillende effecten, waaronder op luchtkwaliteit, waterkwaliteit, koolstof- en stikstofvoorraden in de bodem en broeikasgasemissies, en de menselijke, biologische en fysieke processen die hierbij spelen, is een eerste vereiste. De afwegingen en synergieën tussen de verschillende sociaal-economische, klimaat- en milieu-elementen die het risicobeheer van bosbranden beïnvloeden en de voorwaarden voor een verhoogd risico moeten worden onderzocht en geanalyseerd, met name in wildland / plattelandsgebieden. Er moeten ook methoden worden ontwikkeld om de kwetsbaarheid van samenlevingen voor bosbranden te beoordelen en te verminderen. Bovendien moet de relatie tussen bosbranden en andere gevaren die brand kunnen veroorzaken of het gevolg zijn (bijv. Droogte, overstromingen, puinstromen, aardverschuivingen, hittegolven en stormen) worden onderzocht binnen een risicobeoordelingskader met meerdere gevaren.

Voorstellen moeten profiteren van de bestaande en nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen (bijv. Brandecologie, bodem- en waterwetenschap, landschapsherstel, sociale wetenschappen), het inzicht in de weerstand, veerkracht en habitatgeschiktheid van mengsels van plantensoorten, evenals de menselijke factoren, vergroten. (rekening houdend met menselijk gedrag, geslacht, economie en sociaal-demografische kwesties) die het optreden van brand beïnvloeden en strategische begeleiding ontwikkelen voor een beter risicobeheer van bosbranden en besluitvorming op basis van risico's.

Participatieve benaderingen met nationale agentschappen en bevoegde institutionele organen die zich bezighouden met natuurbrandbeheer en -bescherming en landbeheer zijn vereist. Acties moeten ook een grotere interactie en versterkte samenwerking tussen wetenschappers, beoefenaars, bos- en landeigenaren en andere belangrijke belanghebbenden bevorderen. Om een ​​brede toegankelijkheid en gebruik te garanderen, moeten ze ook een inclusieve aanpak bij de ontwikkeling van landbeheerstrategieën mogelijk maken door lokale gemeenschappen te betrekken bij het ontwerp en de planning van innovatieve brandpreventiemaatregelen, de bosbouwsector te versterken en oplossingen voor bio-economie en natuur te bevorderen, evenals bij het co-ontwerp en de coproductie van onderzoek en bijbehorende resultaten.

In deze context wordt gezocht naar acties om effectieve communicatie- en maatschappelijke outreachstrategieën te ontwikkelen en te implementeren om het bewustzijn en de paraatheid van risicopopulaties voor een gemeenschappelijke risicocultuur en meer rampenbestendige gemeenschappen te vergroten. De resultaten moeten beschikbaar worden gesteld via open access-platforms (d.w.z. het Disaster Risk Management Centre, het European Forest Fires Information System). Acties moeten profiteren van gegevens en informatie die worden verstrekt door het Copernicus-programma, met name de Copernicus Emergency Service.

Mogelijkheden voor clustering met acties die worden ondersteund onder onderwerp LC-CLA-12b-2020, LC-CLA-16b-2020, SC7 DRS-02 en andere relevante lopende en toekomstige op natuur gebaseerde oplossingen, LIFE en civiele bescherming relevante projecten moeten worden overwogen, zoals geschikt voor projectoverschrijdende samenwerking, overleg en gezamenlijke activiteiten over horizontale kwesties en kennisuitwisseling, alsmede deelname aan gezamenlijke vergaderingen en communicatie-evenementen. Te dien einde moeten voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket en / of een taak en moeten de nodige middelen dienovereenkomstig worden gereserveerd.

Samenwerking met vooraanstaande onderzoeksinstellingen met ervaring in het beheer van extreme bosbranden zoals in Australië, Canada, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en andere niet-EU-landen wordt sterk aangemoedigd.

De Commissie is van mening dat met voorstellen die een bijdrage van de EU vragen van 10 miljoen EUR, deze specifieke uitdaging naar behoren kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen.

Budget

10 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons