U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

Deadline

Code

LC-GD-10-1-2020

Doelstellingen

Alle gebieden van de Europese Green Deal, van klimaatactie tot nulverontreiniging, vereisen de actieve steun van de burgers in alle stadia van de overgang. Werkbare oplossingen, die op grote schaal worden aanvaard en opgepakt, kunnen alleen worden gevonden door de actieve deelname van alle betrokkenen. Dit is met name het geval bij complexe kwesties met uiteenlopende standpunten of belangen die op het spel staan, zoals de kloof tussen platteland en stad, houding ten opzichte van de bio-economie, waterbeheer, de keuze van energiebronnen, enz. Dergelijke kwesties kunnen het beste worden aangepakt door middel van participatieve processen waarbij burgers uit verschillende lagen van de samenleving in heel Europa betrokken zijn, onder meer door hen gedurende de hele innovatielevenscyclus te betrekken als sociale innovatoren. De conferentie over de toekomst van Europa heeft het bewustzijn van de noodzaak van participatieve processen verder vergroot en de verwachtingen op dit gebied gewekt. Sterke verwachtingen van burgerparticipatie zijn ook gewekt in de context van de voorbereiding van Horizon Europa, met name voor Horizon Europa-missies, die zeer relevant zullen zijn voor de Europese Green Deal.

Dergelijke processen kunnen een breed spectrum van activiteiten en evenementen voor cocreatie omvatten op basis van dialoog en informatie-uitwisseling, inclusief maar niet beperkt tot virtuele activiteiten. Modaliteiten van participatieve processen verschillen naargelang de doelen en verwachte resultaten, van het benutten van diversiteit aan kennis, verwachtingen en opvattingen om de kenniskwaliteit te verbeteren en de input voor beleidsdiscussies te verrijken; tot het creëren van ‘minipublieken’ om de arena's van openbare discussies uit te breiden en de representativiteit van beleidsbeslissingen te verbeteren. Om deze processen effectief te laten zijn, moeten deelnemers worden uitgerust met de juiste tools en informatie, moeten ze sterk verbonden zijn met besluitvormingsorganen - voorbeelden variëren van eenvoudige feedbackmechanismen tot participatieve budgettering - en moeten ze in staat zijn om na te denken, te beraadslagen en verandering voor te stellen op systemisch niveau.

Participatieprocessen in het algemeen en burgeroverleg in het bijzonder vereisen verschillende expertiseniveaus, evenals op voorhand verduidelijking van ethische en methodologische principes en een duidelijk engagement van de kant van de instellingen over de resultaten van de processen. Er zijn succesvolle ervaringen opgedaan op Europees, nationaal en lokaal niveau, die zouden kunnen worden uitgebreid, gestructureerd en geschaald. Bovendien moeten dergelijke acties vergezeld gaan van vergelijkend onderzoek en feedback om continue monitoring, evaluatie en leren te garanderen.

Budget

Het budget voor deze oproep is 10 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons