U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ERRIN Project Development Workshop 2022: Erasmus+ KA2-oproepen

Deadline

Inleiding

De ERRIN Erasmus+ 2022 Project Development Workshop (PDW) biedt deelnemers de kans om samen te werken met instellingen, maatschappelijke organisaties en aanbieders op het gebied van hoger onderwijs en opleiding, consortia op te bouwen en voorstellen te ontwikkelen voor de komende Erasmus+ KA2-oproepen met betrekking tot innovatie in hoger onderwijs en opleiding.

Het PDW van dit jaar zal fysiek plaatsvinden op 22 en 23 november 2022 in Brussel. De 2022-editie van ERRIN's Erasmus+ PDW zal zich richten op het thema: Trajecten om bruggen te bouwen voor een echte Europese ruimte van onderzoek en onderwijs.

ERRIN kondigt met genoegen aan dat de oproep voor projectideeën met betrekking tot de twee komende oproepen voor Kernactie twee nu open is:

 • Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence that aim to make future-proof skills through public-private partnerships
 • Partnership for Innovation - Alliances for Education and Enterprises that will foster entrepreneurial mindset for all Europeans

Doelstellingen

Dit is een uitstekende gelegenheid voor ERRIN-leden om hun innovatie-ecosystemen en belanghebbenden te betrekken bij het naar voren brengen van hun projectideeën en te profiteren van de potentiële partnerschappen die via deze workshop kunnen worden gevormd.

Bovendien zal ERRIN, voor geselecteerde projectideeën die worden ingediend, samenwerken met het project om in het voorstel een toekomstige activiteit met de werkgroep Wetenschap en onderwijs voor de samenleving op te nemen om de resultaten van het project te verspreiden.

De oproep voor projectideeën staat uitsluitend open voor ERRIN-leden en hun belanghebbenden.

Toelatingsvoorwaarden

Om uw projectidee voor de workshop van dit jaar in te dienen, moet uw idee aan de volgende criteria voldoen:

 • Voor de komende KA2-oproep inzake Partnerschappen voor topkwaliteit of Partnerschappen voor innovatie
 • Er is al een projectcoördinator aangewezen die zich inzet voor het project en de PDW op 23 november
 • Een uitgewerkt idee met een bestaande conceptnota
 • U bent lid van ERRIN (als u lid bent van een organisatie die lid is van VLEVA, voldoet u aan deze voorwaarden).

Daarnaast zullen tijdens de selectieprocedure de volgende criteria in aanmerking worden genomen:

 • Inclusief zijn: het idee moet de potentie en de wil hebben om een verscheidenheid aan verschillende partners te betrekken
 • Relevantie voor de huidige onderzoeks- en innovatiebeleidsagenda van de EU (d.w.z. Green Deal, Digitaal Decennium)
 • Het projectidee moet voorafgaand aan de indiening bij het PDW door uw Erasmus+ Nationaal Agentschap nagekeken zijn en een bemoedigende respons hebben gekregen
 • Het projectidee moet innovatief zijn!

Let op: als u uw projectidee niet kunt indienen voor het PDW 2022 omdat het zich in een vroegere ontwikkelingsfase bevindt of nog geen coördinator heeft, wordt u uitgenodigd het ERRIN Erasmus+ Noticeboard te gebruiken om binnen het netwerk samenwerkingspartners voor uw project te vinden. 

Info & contact

Als u aan de toelatingscriteria voldoet en klaar bent om uw voorstel bij het PDW in te dienen, klik dan hier om het aanvraagformulier in te vullen.

Voor vragen, contacteer: astrid.hannes@errin.eu 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons