U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ERA-NET on materials, supporting the circular economy and Sustainable Development Goals

Deadline

Code

CE-NMBP-41-2020

Doelstellingen

Het handhaven van Europa's positie in onderzoek met betrekking tot materiaalkunde en engineering vereist geconcentreerde actie op gemeenschappelijke Europese onderzoeksprioriteiten met het oog op de uitvoering van gezamenlijke initiatieven.

Het M-ERA.NET 2-netwerk heeft zich met succes gericht op de koolstofarme energietechnologieën waarop het SET-plan betrekking heeft. Nu moet het toepassingsgebied enerzijds enige continuïteit garanderen, en anderzijds ambitieuzer worden en het engagement van de EU met betrekking tot de circulaire economie en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling onderstrepen.

De Europese Commissie heeft een ambitieus nieuw pakket voor een circulaire economie aangenomen om Europese bedrijven en consumenten te helpen bij de overgang naar een sterkere en meer circulaire economie. Bovendien zijn in 2016 de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van kracht geworden. Ze willen een einde maken aan armoede, de planeet beschermen, zorgen voor welvaart en de klimaatverandering aanpakken. De EU is vastbesloten koploper te zijn bij de uitvoering van de Agenda 2030 en de SDG's. Ten slotte heeft de Commissie in 2017 het initiatief Batterijalliantie gelanceerd.

Materiaalonderzoek is een relevant gebied voor het aanpakken van deze algemene uitdagingen en voor het leveren van substantiële bijdragen aan het bereiken van de specifieke doelstellingen.

Wereldwijde uitdagingen vragen om samenwerking op wereldschaal om capaciteit op te bouwen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie (STI) op zowel nationaal als internationaal niveau. Er is een strategische en industrieel relevante aanpak nodig die de hele onderzoeks- en innovatieketen bestrijkt door nationale onderzoeks- en innovatiecapaciteiten te bundelen, waardoor Europese infrastructuurnetwerken worden gemobiliseerd en onderwijs en opleiding op het gebied van materiaalonderzoek en innovatie worden bevorderd.

Het voorgestelde ERA-NET heeft tot doel de onderzoeksinspanningen van de deelnemende lidstaten, geassocieerde staten en regio's op het gebied van materialen te coördineren en de activiteiten voort te zetten die door M-ERA.NET zijn gestart voor materiaalonderzoek en innovatie, met name gericht op de circulaire economie en Duurzame ontwikkelingsdoelen. Voorstellen moeten de nodige financiële middelen uit deelnemende nationale of regionale onderzoeksprogramma's bundelen door een gezamenlijke transnationale oproep tot het indienen van voorstellen uit te voeren (voornamelijk resulterend in subsidies aan derden) met EU-cofinanciering om multinationale innovatieve onderzoeksinitiatieven op dit gebied te financieren, waaronder steun aan de grootschalig onderzoeksinitiatief voor toekomstige batterijtechnologieën gelanceerd in het kader van de H2020-LC-BAT-2019-2020-oproep.

Budget

Het budget voor deze oproep is 15 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het H2020-werkprogramma.

Info & contact

Funding & Tenders Portal

Voor meer informatie, neem contact op met François Stassijns (francois.stassijns@vlaio.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons