U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and civic engagement

Deadline

Code

LC-GD-10-3-2020

Doelstellingen

De actieve rol van burgers en hun directe betrokkenheid is essentieel om klimaatverandering en andere menselijke acties die het milieu op het land, in de lucht en op zee schaden, aan te pakken. Veranderingen in het gedrag van burgers en consumenten in de richting van duurzamere patronen kunnen plaatsvinden door middel van onderwijs, bewustmaking, burgerwetenschap, observatie en monitoring van hun milieueffecten, maatschappelijke betrokkenheid en sociale innovatie. Het is essentieel om burgers en gemeenschappen rechtstreeks te betrekken bij het bijdragen aan klimaatactie en de bescherming van het milieu, en hen daarbij aan te moedigen hun persoonlijk gedrag en mentaliteit te veranderen, hun koolstofvoetafdruk en ecologische voetafdruk te verkleinen en actie te ondernemen op individueel en collectief niveau. Dit zou leiden tot een duurzamere levensstijl en relatie met het milieu.

Er wordt sterk de nadruk gelegd op het versterken van het milieubewustzijn van de jonge generatie door middel van onderwijs en andere vormen van jongerenbetrokkenheid. Leerlingen en studenten hebben het potentieel om ambassadeurs te worden voor klimaatactie, duurzame ontwikkeling en milieubescherming door hun kennis, ervaring en betrokkenheid te delen met hun families, lokale gemeenschappen, publieke en private besluitvormers, en door communicatie en het gebruik van sociale media. Zoals aanbevolen in de mededeling over de Europese Green Deal, zijn scholen, opleidingsinstellingen en universiteiten goed gepositioneerd om met leerlingen, ouders en de bredere gemeenschap in gesprek te gaan over de veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle overgang naar een groene economie. Er is een Europees competentiekader nodig om kennis, vaardigheden en attitudes over klimaatverandering en duurzame ontwikkeling te helpen ontwikkelen en beoordelen. Aanverwante demonstratieactiviteiten over bijvoorbeeld op de natuur gebaseerde oplossingen, behoud van biodiversiteit, afvalbeheer, duurzame energieproductie en -consumptie, mariene wetenschap, enz. zullen het testen en de implementatie van het kader ondersteunen.

Burgerwetenschap is een krachtig instrument voor klimaatactie, duurzame ontwikkeling en milieubescherming door middel van maatschappelijke betrokkenheid. Citizen science moet breed worden opgevat en een scala van verschillende participatieniveaus bestrijken, van het vergroten van de kennis van de wetenschap van het publiek, het aanmoedigen van burgers om deel te nemen aan het wetenschappelijke proces door het observeren, verzamelen en verwerken van gegevens, tot het opstellen van een wetenschappelijke agenda en het gezamenlijk ontwerpen het implementeren van wetenschappelijk beleid. Het kan ook gaan om de publicatie van resultaten en het onderwijzen van wetenschap. Citizen science-activiteiten moeten gebaseerd zijn op een robuuste wetenschappelijke methodologie die de kwaliteit van de verzamelde gegevens en een eerlijke vertegenwoordiging van alle betrokken belanghebbenden garandeert. Citizen science zal helpen bij het vergroten van het bewustzijn, het onderwijzen in de wetenschap, het begrip van wetenschappelijke processen en wetenschappelijke geletterdheid. Het zal ook nieuwe instrumenten en gegevens opleveren voor milieumonitoring, in een brede Europese geografie. Citizen science kan een sterke bijdrage leveren aan de levering van milieugegevens met een aanzienlijk potentieel voor verder breed gebruik, onder meer door bij te dragen aan de verbetering van relevant Europees beleid. Het zal een reële impact hebben door aanpassingen in het persoonlijke gedrag van burgers / consumenten.

Initiatieven moeten in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal, het Europees klimaatpact en de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2030 om burgers en gemeenschappen te betrekken bij maatregelen tegen klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. De voorgestelde activiteiten zullen voortbouwen op bestaande initiatieven en praktijken die op internationaal, Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau innovatie in onderwijs- en leermethoden demonstreren en de bredere gemeenschap betrekken bij de veranderingen die nodig zijn voor een succesvolle en rechtvaardige transitie. Er kan bijvoorbeeld ervaring worden opgedaan met het European Ocean Literacy-platform, de European Atlas of the Seas, het Plastic Pirates-initiatief, het citizen science-platform, het Horizon 2020-project TeRRIFICA, Scientix, School Education Gateway, bronnen voor op de natuur gebaseerde oplossingen in het onderwijs, UNESCO-ervaring in onderwijs voor duurzame ontwikkeling, evenals culturele, creatieve en artistieke activiteiten als instrument voor empowerment van burgers.

Budget

Het budget voor deze oproep is 25 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in bijlage C van het werkprogramma.

Info & contact

Funding and Tenders Portal

Voor meer informatie over de Green Deal call, contacteer Pascal Verheye (pascal.verheye@vlaio.be) van NCP Flanders.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons