U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EIT RawMaterials Accelerator

Deadline

Inleiding

Bent u het volgende topinnovatieteam dat radicaal duurzame producten of diensten in de grondstoffensector aanbiedt? Versnel uw oplossing naar de markt, vraag de RawMaterials Accelerator aan!

Doelstellingen

Het RM Accelerator-programma bestaat uit 3 fasen (uitvinden, bouwen, groeien). Er zijn fasepoorten tussen elk van de fasen, waarbij start-ups moeten worden goedgekeurd om de volgende fase in te gaan. Elke fase heeft specifieke doelstellingen, proces, financiering en tijdlijn. De ondersteuning die in elke fase wordt geboden, bestaat uit zowel groepswerk, individuele coaching als het verankeren van startups in hun lokale en nationale ecosystemen, terwijl tegelijkertijd introducties op pan-Europees niveau worden opengesteld voor partners in de EIT RawMaterials Innovation Community. De combinatie van lokale verankering en pan-Europese kansen wordt overwogen om het succespercentage en de marktkansen van de geselecteerde start-ups te vergroten.

De RawMaterials Accelerator is nieuw omdat het een introductie kan geven aan klanten in het EIT RawMaterials-partnernetwerk die bereid zijn innovaties over te nemen; en het verbindt lokale en nationale ecosystemen met het Pan-Europese netwerk van een pilot- en testinfrastructuurfaciliteiten en potentiële klanten. Ze leveren ook een subsidie ​​om uw team in staat te stellen deel te nemen aan de RM Accelerator.

Europa is de thuisbasis van wereldleidende maakindustrieën, baanbrekende innovatieve technologieën en een ondernemersinfrastructuur die de overgang mogelijk kan maken naar een hulpbronnenefficiënte, duurzame samenleving zoals voorzien in de EU 2020-agenda. Een duurzame aanvoer van minerale hulpbronnen (metalen, bouwmateriaal) is van vitaal belang voor de ontwikkeling van deze industriële kernactiviteiten en hun economisch succes op lange termijn. Europa is echter in hoge mate afhankelijk geworden van de invoer van deze minerale hulpbronnen, met name kritieke grondstoffen, die een belangrijke bedreiging vormen voor toekomstige activiteiten in Europa.

Het Accelerator-programma ondersteunt nieuwe bedrijven die onze visie delen om grondstoffen te ontwikkelen tot een grote kracht voor Europa in de hele materiaalwaardeketen als volgt:

 • Exploratie en grondstofbeoordeling

 • Mijnbouw in uitdagende omgevingen

 • Verhoogde hulpbronnenefficiëntie in minerale en metallurgische processen

 • Recycling en optimalisatie van de materiaalketen voor End-of-Life-producten

 • Vervanging van kritische en giftige materialen in producten en voor optimale prestaties

 • Ontwerp van producten en diensten voor de circulaire economie

Budget

Fase 1 gaat over het bouwen van een proof of concept voor het bedrijfsmodel in de beoogde marktsegmenten voor grondstoffen. Het begint met ideeën op TRL 4-6 en heeft als doel een niche in de markt te vinden, een financieel model te ontwikkelen en een bedrijfsmodel op te bouwen. Geselecteerde startups ontvangen € 15.000 als financiering om hun kosten voor deelname aan fase 1 van de RM Accelerator te dekken.

Het doel van fase 2 is om de behoeften van klanten te valideren en zakelijke veronderstellingen te verifiëren. Het aanbod van de geselecteerde start-ups moet op TRL 5-7 en CRL 5 liggen. Geselecteerde start-ups ontvangen maximaal € 30.000 financiering om de kosten van deelname aan fase 2 te dekken.

Fase 3 is bedoeld om bedrijven klaar te maken voor lancering. Het aanbod van de Startups moet in het begin een TRL 7-9 zijn en op weg zijn naar markttoegang. Geselecteerde startups ontvangen tot € 45.000 als financiering ter ondersteuning van hun deelname aan fase 3.

Begunstigden

De RM Accelerator heeft als doel start-ups te ontwikkelen zodat ze snel leveranciers en misschien toekomstige partners van het EIT RawMaterials-netwerk kunnen worden.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons