U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Climate resilience of European coastal cities and settlements

Deadline

Code

LC-CLA-13-2020

Inleiding

Op de meeste locaties langs de Europese kustlijn zijn extreem hoge kustwaterstanden gestegen. Deze toename lijkt vooral te wijten te zijn aan stijgingen van de gemiddelde lokale zeespiegel in plaats van aan veranderingen in stormactiviteit (IPCC 5th Assessment Report). Volgens recente studies zou een zeespiegelstijging van 30 cm tegen het einde van de 21ste eeuw, zonder aanpassingsmaatregelen, de jaarlijkse schade door kustoverstromingen in de EU meer dan verdrievoudigen dan van 5 tot 17 miljard EUR. Robuuste aanpassingsmaatregelen moeten worden genomen in kust- en laaggelegen gebieden om ze te beschermen tegen toenemende risico's van klimaat- en zeespiegelstijging, waaronder kusterosie. Onzekerheid over regionale en lokale projecties en gebrek aan duurzame financiering, publiek-private samenwerking en kennis en bewijsmateriaal hebben autoriteiten belet passende maatregelen te nemen om kustrampen te voorkomen of te verminderen. Het opvullen van deze kennis- en innovatiekloven zal het ontwerp en de implementatie mogelijk maken van langetermijnaanpassingsplanning en kosteneffectieve maatregelen binnen een geïntegreerd raamwerk voor kustzonebeheer (ICZM) om de algehele veerkracht van kuststeden en nederzettingen te verbeteren.

Doelstellingen

Acties moeten profiteren van eerdere en huidige initiatieven en kennis, inclusief bijbehorende onzekerheid, om de geïntegreerde ruimtelijke planning, het beheer en de aanpassing van de Europese kuststeden en nederzettingen te verbeteren. Ze moeten wetenschappelijk inzicht, hulpmiddelen, methodologieën en innovatieve oplossingen bieden om Europese kuststeden te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen veerkrachtplannen voor de kust en beheer en dynamische aanpassingstrajecten (dwz opties voor bescherming, aanpassing of terugtrekking), op ruimtelijke en temporele schalen die het meest relevant zijn voor hun specifieke behoeften en context, om de risico's van klimaatverandering aan te pakken met de nadruk op blootstelling aan zeespiegelstijging, terwijl inzicht wordt verkregen in de trapsgewijze effecten en effecten op andere sectoren (bijvoorbeeld water, energie, voedsel, landgebruik, enz.). Acties moeten gebruikmaken van de modernste voorspellingen van de snelheid en de omvang van de zeespiegelveranderingen op tijdschalen van jaren tot decennia om stedelijke kustgebieden te identificeren die het risico lopen op overstromingen en erosie. Bij de beoordeling en het in kaart brengen van kustblootstelling en de kwetsbaarheid voor zeespiegelstijging moet ook rekening worden gehouden met scenario's met een lage waarschijnlijkheid en hoge impact (H ++). Voorstellen moeten gebruikmaken van bestaande kaders voor kustrisicobeoordeling, inclusief sociaaleconomische overwegingen, en informatieve hulpmiddelen voor multi-gevarenbeoordeling.

Als onderdeel van het voorgestelde werk moeten acties een methodologie ontwikkelen voor een grondige beoordeling van de robuustheid en effectiviteit van beschermingsmaatregelen en bestuursstructuren. Ze moeten met goede methoden en richtsnoeren komen voor de uitwerking van veerkrachtplannen voor kwetsbare stedelijke gebieden, waar passend, op ecosystemen gebaseerde benaderingen implementeren (bijv. Natuurgebaseerde oplossingen, landschapsplanning) samen met hybride en traditionele technische benaderingen als onderdeel van een bredere strategie. Dit omvat het ontwerp van monitoringplannen om signalen te detecteren voor implementatie en / of herbeoordeling van het kustplan. Op basis van een diepgaand literatuuronderzoek en eventueel aanvullende studies moet een vergelijking van de economische, sociale, culturele en milieueffecten (bijv. Kosten en baten) van op ecosystemen gebaseerde benaderingen worden gemaakt met die van traditionele technische benaderingen, rekening houdend met veiligheid aspecten, kosteneffectiviteit, aanpassingsvermogen aan veranderingen en het vermijden van ongewenste lock-in effecten. Acties moeten hulpmiddelen, methoden en richtlijnen ontwikkelen om de besluitvorming te ondersteunen bij het kiezen van de optimale combinatie van beschermingsmaatregelen (op ecosystemen gebaseerde, hybride en traditionele engineering) die de veerkracht voor de diverse kustcontexten in Europa vergroten.

De actie kan pilootstudies omvatten die bestaan ​​uit "koplopers" van steden en gebieden die geavanceerd zijn in de uitwerking en implementatie van kustaanpassings- en veerkrachtplannen die "volger" steden begeleiden die niet zo geavanceerd zijn in dit proces om het potentieel voor replicatie en benutting van de resultaten te vergroten en dus impact van de actie.

Acties moeten clustering van activiteiten omvatten met andere relevante lopende en toekomstige acties (bijv. LC-CLA-12-2020), relevante projecten die worden gefinancierd in het kader van eerdere en huidige H2020-werkprogramma's voor samenwerking tussen projecten, overleg en gezamenlijke activiteiten over transversaal kwesties en aandeel in de resultaten, evenals deelname aan gezamenlijke vergaderingen en communicatie-evenementen. Te dien einde moeten voorstellen voorzien in een specifiek werkpakket en / of een taak en dienovereenkomstig de nodige middelen reserveren. Ze moeten gebruik maken van en bijdragen aan kennisuitwisseling en netwerken van Europese platforms (bijv. Climate-ADAPT, ThinkNature, OPPLA).

De Commissie is van mening dat met voorstellen die een bijdrage van de EU vragen van 10 miljoen EUR, deze specifieke uitdaging naar behoren kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat er voorstellen worden ingediend en geselecteerd die andere bedragen vragen.

Budget

15 000 000 euro

Begunstigden

Lees hier alles over de begunstigden. 

Info & contact

Kathleen Goris (VLAIO): kathleen.goris@vlaio.be/ 02 432 42 82

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons