U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Border Management 2022

Deadline

Code

HORIZON-CL3-2022-BM-01

Inleiding

Deze bestemming -en daaraan gerelateerde projectoproepen- heeft onder meer betrekking op de doelstellingen van de strategie voor de Veiligheidsunie[[COM(2020) 795 definitief.]] en op de grensbeheer- en veiligheidsdimensies van het nieuwe pact inzake migratie en asiel[[COM(2020) 609 definitief.]]. De thema's die onder de bestemming vallen, zijn dan ook gericht op het waarborgen van sterke Europese buitengrenzen te land, ter zee en in de lucht. Dit omvat het ontwikkelen van sterke capaciteiten voor controles aan de buitengrenzen, waardoor de integriteit en de werking van het Schengengebied zonder controles aan de binnengrenzen worden gewaarborgd, door het ontbreken van controles aan de binnengrenzen van de EU te compenseren; in staat zijn systematische grenscontroles uit te voeren, met inbegrip van identiteits-, gezondheids- en veiligheidscontroles, indien nodig, en tegelijkertijd het reizen van bonafide reizigers vergemakkelijken en de rechten en mogelijke kwetsbaarheden van personen respecteren; zorgen voor geïntegreerde en permanente grensbewaking, situatiebewustzijn en ondersteuning bij analyse het bestrijden van identiteits- en documentfraude; het ondersteunen van toekomstige technologie voor de Europese grens- en kustwacht; het ondersteunen van de interoperabiliteit en de prestaties van de IT-systemen voor gegevensuitwisseling en -analyse van de EU; het ondersteunen van betere risicodetectie, incidentrespons en misdaadpreventie; het verbeteren van de Europese paraatheid voor en het beheer van toekomstige snel evoluerende veranderingen; en het actualiseren van ons beheer van de maritieme veiligheid, met inbegrip van migratie, mensenhandel en opsporings- en reddingscapaciteit.

Doelstellingen

Voorstellen voor thema's in het kader van deze bestemming moeten een geloofwaardig traject uitzetten om bij te dragen tot het volgende verwachte effect van het strategisch plan Horizon Europa 2021-2024:

"Legitieme passagiers en zendingen reizen gemakkelijker de EU binnen, terwijl illegale handel, smokkel, piraterij, terroristische en andere criminele daden worden voorkomen, dankzij een beter beheer van de lucht-, land- en zeegrenzen en een betere maritieme beveiliging, met inbegrip van een betere kennis van sociale factoren."

Meer specifiek moeten de voorstellen bijdragen tot de verwezenlijking van een of meer van de volgende effecten

 • Betere beveiliging van de land- en luchtgrenzen van de EU, alsmede van de zeegrenzen en de maritieme omgeving, infrastructuren en activiteiten, tegen ongevallen, natuurrampen en beveiligingsuitdagingen zoals illegale handel, piraterij en mogelijke terroristische aanslagen, cyber- en hybride bedreigingen;
 • betere grensoverschrijdingservaring voor reizigers en grensbewakingspersoneel, met behoud van de veiligheid van en het toezicht op bewegingen over de lucht-, land- en zeebuitengrenzen van de EU, ondersteuning van de Schengenruimte, terugdringing van illegale bewegingen van personen en goederen over die grenzen en bescherming van de grondrechten van reizigers;
 • een betere beveiliging van douane en toeleveringsketen door betere preventie, detectie, afschrikking en bestrijding van illegale activiteiten in verband met goederenstromen via de doorlaatposten aan de buitengrenzen van de EU en via de toeleveringsketen, waardoor de handelsstromen zo min mogelijk worden verstoord.
   

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt 

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons