U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Biodiversity and ecosystem services (one-stage/two-stage)

Deadline

Code

HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01

Inleiding

Menselijke activiteiten tasten onze bodem, lucht, wateren, biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen aan. In combinatie met de aanhoudende klimaatverandering beïnvloedt dit onze ecosystemen en hun vermogen om effectief aan de mens te leveren.

Het doel van de projecten in cluster 6 van Horizon Europe is de ecologische, sociale en economische doelstellingen van Europa te bevorderen en in evenwicht te brengen. Daarnaast dragen projecten bij aan het verduurzamen van menselijke economische activiteiten.

In cluster 6 worden onderzoeks- en innovatieprojecten gefinancierd die zijn gericht op:

 • het verminderen van de aantasting van het milieu;
 • het stoppen en omkeren van de achteruitgang van de biodiversiteit;
 • een beter beheer van natuurlijke hulpbronnen; en
 • het garanderen van veilig voedsel en water.

Projecten in dit cluster dragen bij aan beleidsdoelstellingen uit:

 • de European Green Deal;
 • het klimaatakkoord van Parijs; en
 • de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals - SDG's).

Het Cluster 6 werkprogramma voor 2021-2022 heeft verschillende oproepen ('calls for proposals'). Deze oproepen hebben 7 doelen:

 1. Biodiversity and ecosystem services;
 2. Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption;
 3. Circular economy and bio-economy sectors;
 4. Clean environment and zero pollution;
 5. Land, oceans and water for climate action;
 6. Resilient, inclusive, healthy and sustainable rural, coastal and urban communities; and
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal.

Doelstellingen

Deze call valt onder doel 1. Deze oproep valt onder doel 1. Projecten onder deze oproep moeten bijdragen aan biodiversiteit en ecosysteemdiensten, en meer specifiek tot een of meer van de volgende effecten:

 • De achteruitgang van de biodiversiteit, de belangrijkste directe oorzaken daarvan en hun onderlinge verbanden worden beter begrepen en aangepakt door de productie, de integratie en het gebruik van open gegevens, kennis, onderwijs en opleiding, innovatieve technologieën, oplossingen en controlemaatregelen maatregelen, in samenwerking met Europese en internationale initiatieven. 
 • Biodiversiteit en natuurlijk kapitaal worden op alle niveaus geïntegreerd in de besluitvorming van de overheid en het bedrijfsleven met het oog op de bescherming en het herstel van ecosystemen en hun diensten; er wordt gezorgd voor een wetenschappelijke basis voor de planning en uitbreiding van beschermde gebieden, en duurzaam beheer van ecosystemen.
 • Europa bouwt aan concurrerende duurzaamheid en pakt klimaatverandering en natuur en natuurrampen door de inzet van op de natuur gebaseerde oplossingen, waaronder op ecosystemen gebaseerde risicobeperkende rampenbestrijdingsmethoden, waarbij de economische, sociale en milieuvoordelen voor een groen herstel in alle Europese regio's.
 • De onderlinge verbanden tussen biodiversiteit, gezondheid, voedsel, bodem, water, lucht en klimaat zijn beter bekend en meegedeeld aan burgers en beleidsmakers; in het bijzonder zijn risico's in verband met microbiomen en biodiversiteitsvriendelijke preventie-/beperkingsmaatregelen en kansen voor biodiversiteitsherstel worden geïdentificeerd.
 • Praktijken in land- en bosbouw ondersteunen de biodiversiteit en de levering van andere ecosysteemdiensten op basis van a) een beter begrip van functionele biodiversiteit (boven onder de grond), b) doeltreffende kennis- en innovatiesystemen en c) gebruiksklare oplossingen voor landbeheerders, aangepast aan specifieke omstandigheden.
 • De toegang tot een breder scala van gewassen en rassen met een verbrede genetische basis wordt verbeterd in overeenstemming met de wereldwijde biodiversiteitsverbintenissen door meer inzicht te krijgen in de kenmerken van genetische hulpbronnen en door de capaciteiten voor de instandhouding en gebruik in de veredeling en in de primaire productie (landbouw, bosbouw, visserij, aquacultuur).
 • Meer (bio)diverse, veerkrachtige productiesystemen zullen een positief domino-effect hebben op waardeketens, consumptie, gezonde eetgewoonten en de bredere, niet-beheerde biodiversiteit.
 • Benaderingen voor het mogelijk maken van transformatieve veranderingen in de samenleving ten behoeve van het herstel van biodiversiteit en ecosysteemherstel worden geïdentificeerd, getest en uitgevoerd in beleid, bestuur, wetgeving bedrijfsleven en de samenleving; alle indirecte oorzaken van biodiversiteitsverlies worden aangepakt en 'geen schade berokkenen biodiversiteitsbeleid wordt een vast onderdeel van alle sectoren.
 • Biodiversiteitsonderzoek is in heel Europa onderling verbonden en ondersteunt en versterkt de de ambitie van nationale, EU- en internationale milieubeleidsmaatregelen en -verdragen. 

Volgende deeloproepen vallen onder deze call:

One-stage oproepen

Two-stage oproepen:

Budget

Indicatief budget one-stage projecten: EUR 95.00 miljoen

Indicatief budget two-stage projecten: EUR 46.00 miljoen

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de Funding & Tenders portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

NCP Flanders - www.ncpflanders.be

Contactpersonen: 

Natural Resources & Environment

Kathleen Goris

T +32 2 432 42 82

E kathleen.goris@vlaio.be

Food, Bioeconomy & Agriculture

Patrick De Molder

T +32 497 59 33 90

E patrick.demolder@vlaio.be

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons