U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

2019 CEF Transport MAP call

Deadline

Doelstellingen

Het Uitvoerend Agentschap Innovatie en Netwerken (INEA) heeft een oproep tot het indienen van voorstellen gelanceerd in het kader van het financieringsmiddel Connecting Europe Facility (CEF) voor vervoer, dat 1,4 miljard euro beschikbaar stelt voor projecten die gericht zijn op het bouwen en verbeteren van de Europese vervoersinfrastructuur.

De oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt zeven prioriteiten van het meerjarige werkprogramma van de CEF voor de periode 2014-2020 in het kader van het algemene en cohesiebeleid. De cohesie-enveloppe is gereserveerd voor de 15 EU-lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds.

Budget

Het totale budget is 1,4 miljard euro.

Onder de cohesie-enveloppe - 650 miljoen euro

 • Vooraf geïdentificeerde projecten voor de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens) - € 610 miljoen
 • Veilige en beveiligde infrastructuur, inclusief veilig parkeren op het Core Network voor wegvervoer - € 40 miljoen

Onder de algemene enveloppe (alle EU-lidstaten kunnen een aanvraag indienen) - € 750 miljoen

 • Vooraf geïdentificeerde projecten voor de corridors van het kernnetwerk (spoorwegen, binnenwateren, wegen, zee- en binnenhavens) - € 500 miljoen
 • Implementatie van European Rail Traffic Management System (ERTMS) - € 50 miljoen
 • Veilige en beveiligde infrastructuur, inclusief veilig parkeren op het Core Network voor wegvervoer - € 20 miljoen
 • Intelligente transportdiensten voor de weg (ITS) - € 20 miljoen
 • Gemeenschappelijk Europees luchtruim - SESAR - € 20 miljoen
 • Acties voor het implementeren van transportinfrastructuur in knooppunten van het kernnetwerk, inclusief stedelijke knooppunten en multimodaliteit van passagiers - € 110 miljoen
 • Snelwegen op zee - € 30 miljoen

Begunstigden

Twee soorten aanvragers kunnen hun voorstel indienen:

 • Een of meer lidstaten
 • Met instemming van de betrokken lidstaat (of lidstaten), internationale organisaties, gemeenschappelijke ondernemingen of in een EU-lidstaat gevestigde publieke of particuliere ondernemingen of organen.

Info & contact

Meer informatie en indiening van voorstellen via deze link.

Voor meer informatie kan je terecht bij het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

Het Vlaamse CEF team hanteert zelf interne deadlines om projecten zo goed mogelijk te begeleiden:

 • Projectconcepten worden verwacht bij het Vlaamse CEF team ten laatste tegen 13 december 2019.
 • Milieuverklaringen moeten aangevraagd worden bij de bevoegde milieu instanties tegen 22 januari 2020.
 • Het volledige projectvoorstel moeten binnen zijn bij het Vlaamse CEF team tegen 29 januari 2020.

Meer informatie over het opstellen van een projectconcept, projectvoorstel en het aanvragen van milieu­verklaringen kan u vinden op hun website.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Connecting Europe Facility - CEF

Inleiding

De Connecting Europe Facility (CEF) stelt zich als doel om investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de groene en digitale transitie van de EU. Centraal hierbij staat het ondersteunen van gerichte investeringen die de ontwikkeling van een adequate trans-Europees transportnetwerk (TEN-T netwerk), het energienetwerk en het digitale netwerk bevorderen.

Doelstellingen

De Connecting Europe Facility (CEF) is een cofinancieringsprogramma beheerd door de Europese Commissie ter ondersteuning van trans-Europese netwerken en infrastructuren in de sectoren vervoer, energie en digitaal.

Acties

Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

Vervoer: 

 • Verder werken aan het Europese vervoersnetwerk en tegelijkertijd de EU helpen bij de overgang naar geconnecteerde, duurzame, inclusieve, veilige en beveiligde mobiliteit.
 • Vervoer koolstofarm maken, b.v. door een Europees netwerk van oplaadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen tot stand te brengen en door voorrang te geven aan milieuvriendelijke vervoerswijzen.
 • Investeren in vervoersprojecten met een hoge toegevoegde waarde in cohesielanden, via een speciaal budget.
 • In het kader van het Actieplan Militaire Mobiliteit: delen van het transportnetwerk aanpassen voor civiel-militair dual-use (bijvoorbeeld technische vereisten inzake afmetingen en capaciteit), met een daarvoor bestemd budget.

Energie: 

 • De overgang naar schone energie helpen en de energie-unie voltooien, waardoor de energiesystemen van de EU onderling meer onderling verbonden, gedigitaliseerd en slimmer worden. 
 • Door middel van projecten van gemeenschappelijk belang beoogt CEF netwerken interoperabeler te maken en de interne energiemarkt verder te integreren, waardoor de economie koolstofarm wordt. 
 • Grensoverschrijdende projecten voor hernieuwbare energie ondersteunen, hetzij tussen lidstaten of met een derde land, om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verlagen en het gebruik ervan te stimuleren.

Digitaal:

 • De uitrol van en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, waaronder 5G-systemen, die gigabit-connectiviteit kunnen bieden in gebieden waar sociaaleconomische factoren zich bevinden;
 • Het aanbieden van gratis lokale draadloze connectiviteit van zeer hoge kwaliteit in lokale gemeenschappen zonder discriminerende voorwaarden;
 • Ononderbroken dekking met 5G-systemen van alle belangrijke transportpaden, inclusief de trans-Europese vervoersnetwerken;
 • Uitrol van nieuwe of significante upgrades van bestaande backbone-netwerken, inclusief onderzeese kabels, binnen en tussen lidstaten en tussen de Unie en derde landen;
 • Implementatie van digitale connectiviteitsinfrastructuren die verband houden met grensoverschrijdende projecten op het gebied van vervoer of energie en / of ondersteuning van operationele digitale platforms die rechtstreeks verband houden met transport- of energie-infrastructuren.

Goed om weten 

 • Projecttype

Alleen acties die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen komen in aanmerking voor financiering. Subsidiabele acties omvatten studies, (infrastructurele) werkzaamheden en begeleidende maatregelen voor het beheer en de tenuitvoerlegging van het programma.

 • Europese partners nodig?

Bij sommige projecten, zie hiervoor de calls

 • Cofinanciering

Studies: maximaal 50 %;
Vervoer: 30-85 %;
Energie: 50-75 %;
Digitaal: 30-75 %

 • Maximale duur

De maximale duur van een project is 2 tot 5 jaar.

 • Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verschilt per onderdeel van de CEF. Bij alle onderdelen geldt dat er projecten kunnen worden ingediend nadat er een oproep tot het indienen van voorstellen is gepubliceerd:

 • Voor CEF-Transport gaat indiening via een online portaal van het agentschap European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Als u uw projectvoorstel wil indienen, hebt u de goedkeuring nodig van de lidstaat waar het project wordt uitgevoerd of waar de betrokken partij gevestigd is. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken kijkt uw projectvoorstel na en levert na afstemming met de bevoegde minister deze goedkeuring af door medeondertekening van de aanvraag.De procedure en timing wordt per subsidieoproep bepaald en waar mogelijk afgestemd met de andere Belgische autoriteiten en andere lidstaten.

 • Voor CEF-Energie verloopt de indiening ook via CINEA. Hier is geen afstemming nodig met Departemen MOW.

 • CEF-Digitaal: indiening gaat via een online portal van het agentschap European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1153 inzake de vaststelling van de Connecting Europe Facility

Verordening (EU) 1315/2013 inzake de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T)

Verordening (EU) 347/2013 inzake de richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E)

Synergieën

Het is nog niet duidelijk hoe men synergieën gaat aanpakken, al zijn er wel doelstellingen om de samenhang tussen de drie sectoren te verbeteren. Mogelijks komt er nog een specifieke oproep rond synergieën.

Budget

Budget 2021-2027: 33,71 miljard euro 

 • transport: 25,81 miljard euro (waarvan 11,29 miljard euro voorbehouden voor cohesielanden en nog eens 1,56 miljard euro voor grensoverschrijdende spoorverbindingen in cohesielanden (zoals Rail Baltica))
 • energie: 5,84 miljard euro
 • digitaal: 2,06 miljard euro
 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Economisch beleid
Digitale agenda
Energie en klimaat
Transport
Maritiem vervoer en binnenvaart
Wegvervoer

Info & contact

 • Website fonds

Connecting Europe Facility (CEF)

 • Vlaamse/Belgische contactpunten

Vervoer: het CEF-team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (cef@mow.vlaanderen.be)

Energie: Jan Hensmans (Jan.Hensmans@economie.fgov.be)

Digitaal: Frank Leyman (frank.leyman@bosa.fgov.be), Kris Boeykens (Kris.boeykens@economie.fgov.be) en Jessica Godoy Chaparro (jessica.godoychaparro@economie.fgov.be)

 • Contact Europese Commissie

Digitaal: cnect-b5@ec.europa.eu (Investment in High-Capacity Networks (Unit B.5))

Lees meer
Volg ons