Societal challenges and the arts

Deadline

Inleiding

Kunsten kunnen een nieuw licht werpen op het verleden, een spiegel voorhouden voor het hedendaagse leven en nieuwe perspectieven voor de toekomst creëren. Ze hebben de macht om ons te bewegen, ons te onderwijzen en geaccepteerde verhalen te bevragen. Ze kunnen ook een uitwisseling bevorderen waarin mensen standpunten tegenkomen die radicaal anders zijn dan de hunne. In het proces kunnen de kunsten het persoonlijke behoren en wederzijds begrip inspireren. Ze kunnen ook maatschappelijke betrokkenheid en sociale verandering bevorderen en een groot aantal actoren rond een gemeenschappelijke agenda mobiliseren. Als zodanig kunnen kunstvormen wetenschappelijke en beleidsmatige benaderingen aanvullen.

Doelstellingen

Voorstellen dienen artistieke producties te identificeren en te bestuderen die nieuw denken, engagement en mogelijk actie hebben gegenereerd in relatie tot hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals ervaren in Europa. Daarbij moeten ze motivaties, filosofieën, manieren van betrokkenheid en impact vastleggen en analyseren vanuit een comparatief, geografisch evenwichtig en multidisciplinair perspectief. Ze zouden projecten en acties moeten identificeren en analyseren die erin geslaagd zijn leden van onze samenlevingen te mobiliseren voor een gemeenschappelijk doel, inclusief delen van de samenleving die anders misschien ver van dergelijke initiatieven zouden blijven, en hun succesfactoren identificeren als basis voor aanbevelingen aan beleidsmakers. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan artistieke producties, met inbegrip van participerende, die stem geven aan gemarginaliseerde of onthechte groepen en individuen. De penetratie van de Gemeenschap en diffusiemechanismen, met inbegrip van de rol van digitale technologieën voor het verschaffen van toegang tot kunst, moeten worden bestudeerd, evenals belemmeringen voor betrokkenheid. De relatie tussen kunst en democratie en tussen kunst en individuele of gemeenschapsveerkracht moet worden aangepakt. Voorstellen moeten ook de rol in overweging nemen van lokale, regionale en nationale identiteiten en tradities, van mondiale en Europese intellectuele trends, en van sociale bewegingen bij het vormgeven van artistieke representaties. Historische analyse en andere relevante benaderingen van de sociale en menswetenschappen kunnen als relevant worden gebruikt. Artistiek ondernemerschap en koppelingen naar de culturele en creatieve industrieën kunnen ook worden aangepakt. Waar relevant kunnen de gevolgen van het EU-, nationale, regionale of lokale beleid en de financiering van kunst worden overwogen.

Budget

De Commissie is van mening dat met voorstellen die een bijdrage van de EU in de orde van grootte van 3 miljoen EUR vereisen, deze specifieke uitdaging op passende wijze kan worden aangepakt. Dit sluit echter niet uit dat voorstellen worden ingediend en geselecteerd waarvoor andere bedragen worden aangevraagd.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons