U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Research and Innovation actions to support the implementation of the Soil health and Food Mission

Deadline

Code

HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Inleiding

Er is geen leven zonder bodems. Als bodems gezond zijn en duurzaam worden beheerd, leveren zij voedsel, schoon water, habitats voor biodiversiteit en andere belangrijke diensten en dragen zij bij tot klimaatbestendigheid[[In overeenstemming met het verslag van de missie Bodemgezondheid en voedsel het uitvoeringsplan van de missie, wordt bodemgezondheid gedefinieerd als "het blijvende vermogen van bodems om ecosysteemdiensten te ondersteunen". Wij beschouwen deze diensten als vanzelfsprekend, maar in feite zijn bodems een schaarse, niet-hernieuwbare en bedreigde hulpbron, overal in Europa en wereldwijd. 60-70% van de bodems in de EU zijn ongezond, voornamelijk als gevolg van niet-duurzame beheerspraktijken. De effecten van de klimaatverandering zetten deze essentiële hulpbron nog verder onder druk. De missie wil Europa's weg naar duurzaam bodembeheer ondersteunen als onderdeel van de bredere groene overgang in stedelijke en plattelandsgebieden. Het doel van de missie is de oprichting van 100 levende laboratoria en vuurtorens om tegen 2030 de overgang te leiden naar gezonde bodems voor voedsel, mensen, natuur en klimaat.

Om haar doel en doelstellingen te bereiken, voorziet de vastgestelde missie in acties in alle sectoren en gebieden (plattelands-, peri-urbane en stedelijke gebieden, inclusief over de grenzen heen). Zij zal daarom verstrekkende gevolgen hebben voor praktijken in de landbouw, bosbouw, levensmiddelenindustrie en andere sectoren (bv. biogebaseerde producten en afval), alsook voor de ruimtelijke ordening. De missie zal ook gebruik maken van de deskundigheid van internationale partners en bijdragen tot bodemgezondheid op mondiaal niveau.

De missie heeft alleen kans van slagen als belanghebbenden en sociale partners in de hele voedselketen, met inbegrip van landbouwers, landbeheerders, industrieën, consumenten en de samenleving als geheel, de bredere maatschappelijke en ecologische waarde van de bodem erkennen en actief bijdragen tot bodemvriendelijke praktijken, onder meer via de keuze van de consument. Veel van de acties om de gezondheid van de bodem aan te pakken, hebben een directe impact op de doelstellingen van alle andere missies: koolstofvastlegging in de bodem ondersteunt de matiging van het klimaat (missie Aanpassing aan klimaatverandering), gericht beheer van nutriënten zal leiden tot verbeteringen in de waterkwaliteit (missie Herstel van onze oceanen en wateren tegen 2030), bodems vormen de basis van groene infrastructuur en op de natuur gebaseerde oplossingen, bv. voor bescherming tegen overstromingen in stedelijke gebieden (missie 100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030), terwijl een vermindering van de bodemverontreiniging het risico op kanker vermindert (missie Kanker).

Doelstellingen

Voorstellen voor thema's in het kader van deze missie zullen deel uitmaken van een bredere portefeuille van missieactiviteiten en moeten bijdragen tot het leggen van de basis voor een gestructureerde uitrol van de missieactiviteiten. Zij moeten een geloofwaardig traject uitzetten om vooruitgang te boeken in de richting van het doel en de doelstellingen van de missie, en meer in het bijzonder van verscheidene van de volgende effecten:

Van projecten in het kader van deze oproep wordt verwacht dat zij nauw samenwerken met het secretariaat van de missie en actief bijdragen tot de ontwikkeling van het Europees Waarnemingscentrum voor de bodem (EUSO), dat wordt ondergebracht bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) van de Europese Commissie.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Contactpersonen voor de Horizon Europe Missions vind je op de website van NCP Flanders

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons