U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Increased cybersecurity 2022

Deadline

Code

HORIZON-CL3-2022-CS-01

Inleiding

Europa bevindt zich midden in een digitale transformatie. Digitale technologieën zijn ons dagelijks leven, onze manier van werken en zakendoen, en de manier waarop mensen reizen, communiceren en met elkaar omgaan, ingrijpend aan het veranderen. Digitale communicatie, interactie met sociale media, kunstmatige intelligentie, e-overheid, e-handel en digitale ondernemingen transformeren onze wereld gestaag. Zij genereren een steeds grotere hoeveelheid gegevens, die, als zij worden gebundeld en gebruikt, kunnen leiden tot een geheel nieuwe manier en niveau van waardecreatie. Hoe meer we echter onderling verbonden zijn, hoe kwetsbaarder we zijn voor cyberdreigingen.

Digitale ontwrichting, met name door kwaadaardige cyberactiviteiten, vormt niet alleen een bedreiging voor onze economieën, maar ook voor onze manier van leven, onze vrijheden en waarden, en is zelfs een poging om de cohesie en de werking van onze democratie in Europa te ondermijnen.

Ongeacht de economische, politieke of persoonlijke beweegredenen achter de cyberdreigingen, hangt het veiligstellen van ons toekomstige welzijn, onze vrijheden, ons democratisch bestuur en onze welvaart af van de verbetering van ons vermogen om de EU te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen en om de zwakke punten in de digitale veiligheid in het algemeen aan te pakken. De digitale transformatie vereist een aanzienlijke verbetering van de cyberbeveiliging, zodat het toenemende aantal aangesloten apparaten kan worden beschermd en netwerk- en informatiesystemen veilig kunnen functioneren, onder meer in elektriciteitsnetwerken, de drinkwatervoorziening en -distributie, voertuigen en vervoerssystemen, ziekenhuizen en het gezondheidszorgstelsel in het algemeen, financiën, overheidsinstellingen, fabrieken en woningen. Europa moet weerbaarder worden tegen cyberaanvallen en zorgen voor een doeltreffende cyberafschrikking, waarbij de bescherming van gegevens en de vrijheid van burgers worden versterkt. Bij deze inspanningen moet ook rekening worden gehouden met bijzonder kwetsbare organisaties en burgers.

De technologische instrumenten voor cyberbeveiliging zijn strategische troeven, en tevens belangrijke groeitechnologieën voor de toekomst. Het is in het strategische belang van de EU ervoor te zorgen dat de EU de essentiële capaciteiten behoudt en ontwikkelt om haar digitale economie, samenleving en democratie te beveiligen, kritieke hardware en software te beschermen en essentiële cyberbeveiligingsdiensten aan te bieden.

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten op het gebied van cyberbeveiliging zullen een Europa ondersteunen dat klaar is voor het digitale tijdperk, digitale innovatie mogelijk maakt en ondersteunt en tegelijkertijd de privacy, beveiliging, veiligheid en ethische normen strikt handhaaft. Zij zullen bijdragen aan de uitvoering van het digitale en privacybeleid van de Unie, met name de NIB-richtlijn[[Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en informatiesystemen in de gehele Unie (NIB-richtlijn). ]], de EU-wet inzake cyberbeveiliging[[Verordening (EU) 2019/881 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake ENISA (het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging) en inzake de cyberbeveiligingscertificering van informatie- en communicatietechnologie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013 (Cybersecuritywet). ]], de EU-strategie inzake cyberbeveiliging[[Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad - De EU-strategie inzake cyberbeveiliging voor het digitale decennium JOIN/2020/18 definitief.]], de GDPR[[Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming).]], en de toekomstige e-privacyverordening.
 

Doelstellingen

Voorstellen voor thema's in het kader van deze bestemming moeten een geloofwaardig traject uitzetten dat bijdraagt tot het volgende effect van het strategisch plan 2021-2024: "Meer cyberbeveiliging en een veiliger onlineomgeving door de capaciteiten van de EU en de lidstaten op het gebied van digitale technologieën ter ondersteuning van de bescherming van gegevens en netwerken doeltreffend te ontwikkelen en te gebruiken en daarbij te streven naar technologische soevereiniteit op dit gebied, met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en andere grondrechten; dit moet bijdragen tot veilige diensten, processen en producten, alsmede tot robuuste digitale infrastructuren die bestand zijn tegen cyberaanvallen en hybride bedreigingen".

Meer in het bijzonder moeten de voorstellen bijdragen tot de verwezenlijking van een of meer van de volgende effecten:

 • Versterkte cyberbeveiligingscapaciteiten van de EU en soevereiniteit van de Europese Unie op het gebied van digitale technologieën
 • Meer veerkrachtige digitale infrastructuren, systemen en processen
 • Betere beveiliging van software, hardware en toeleveringsketens
 • Beveiligde ontwrichtende technologieën
 • Slimme en kwantificeerbare, in de hele EU gedeelde veiligheidsborging en certificering
 • Versterkt bewustzijn en een gemeenschappelijk beheer en een gemeenschappelijke cultuur op het gebied van cyberbeveiliging

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt 

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons