U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Fighting Crime and Terrorism 2022

Deadline

Code

HORIZON-CL3-2022-FCT-01

Inleiding

Een van de hoofddoelen van deze bestemming -en daaraan gerelateerde oproepen-is een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van de strategie voor de Veiligheidsunie[[COM(2020) 605 definitief.]], d.w.z. onderzoek en innovatie op te nemen als een van de belangrijkste bouwstenen voor de verwezenlijking van de algemene beleidsdoelstellingen. De thema's van deze Bestemming zijn dan ook gericht op de volledige aanpak van alle belangrijke kwesties die in de Strategie worden onderstreept. Daarnaast raakt deze bestemming aan de agenda voor terrorismebestrijding[[COM(2020) 795 definitief.]], alsook aan de veiligheidsdimensie van het nieuwe pact inzake migratie en asiel[[COM(2020) 609 definitief.]], met name de kwesties in verband met criminele netwerken. Meer in het bijzonder omvat deze bestemming onderzoeksthema's die gericht zijn op een effectievere bestrijding van criminaliteit en terrorisme, met name door middel van betere preventie van criminaliteit en verbeterde onderzoekscapaciteit met betrekking tot zowel traditionele criminaliteit als cybercriminaliteit, alsmede op een betere bescherming van burgers tegen gewelddadige aanvallen in de openbare ruimte, door middel van effectievere preventie, paraatheid en reactie met behoud van het open karakter van dergelijke ruimten. Deze bestemming zal de kennis en technologieën ontwikkelen die door het Fonds voor interne veiligheid zullen worden overgenomen, als een aanvullend instrument dat de exploitatie van onderzoeksresultaten en de uiteindelijke levering van de vereiste instrumenten aan beveiligingsbeoefenaars mogelijk zal maken.

Doelstellingen

Doel van deze bestemming is de preventie van, het onderzoek naar en de beperking van de gevolgen van criminaliteit te verbeteren, met inbegrip van nieuwe/opkomende criminele modi operandi (zoals die welke gebruik maken van digitalisering en andere technologieën). Een dergelijke aanpak moet gebaseerd zijn op een diepere kennis van de menselijke en sociale aspecten van relevante maatschappelijke uitdagingen, zoals seksuele uitbuiting van kinderen, gewelddadige radicalisering, mensenhandel, desinformatie en nepnieuws, corruptie en cybercriminaliteit, met inbegrip van steun aan slachtoffers. Onderzoek kan verder helpen om dergelijke kennis om te zetten in de operationele activiteiten van politieautoriteiten[[In de context van deze bestemming wordt onder "politieautoriteiten" verstaan: overheidsinstanties die bij nationaal recht uitdrukkelijk zijn aangewezen of andere entiteiten die door de bevoegde nationale autoriteit wettelijk zijn gemachtigd om terroristische misdrijven of andere strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en/of te onderzoeken, waarbij politieacademies, forensische instituten, opleidingsfaciliteiten en grens- en douaneautoriteiten specifiek worden uitgesloten]], alsmede maatschappelijke organisaties.

Voorstellen voor thema's in het kader van deze bestemming moeten een geloofwaardig traject uitzetten om bij te dragen aan het volgende verwachte effect van het strategisch plan Horizon Europa 2021-2024: "Criminaliteit en terrorisme worden doeltreffender bestreden, met eerbiediging van de grondrechten, [...] dankzij krachtigere preventie, paraatheid en reactie, een beter inzicht in de daarmee samenhangende menselijke, maatschappelijke en technologische aspecten, en de ontwikkeling van geavanceerde capaciteiten voor politieautoriteiten [...], waaronder maatregelen tegen cybercriminaliteit".

Meer in het bijzonder moeten de voorstellen bijdragen tot de verwezenlijking van een of meer van de volgende effecten:

 • Moderne informatieanalyse voor politieautoriteiten, waardoor zij criminelen en terroristen die gebruik maken van nieuwe technologieën efficiënt kunnen bestrijden;
 • Betere forensische wetenschap en rechtmatige bewijsvergaring, waardoor de mogelijkheden om criminelen en terroristen op te pakken en voor de rechter te brengen, worden vergroot;
 • Betere preventie, opsporing en afschrikking van maatschappelijke problemen die verband houden met diverse vormen van criminaliteit, waaronder cybercriminaliteit, en terrorisme, zoals gewelddadige radicalisering, huiselijk en seksueel geweld, of jeugdige delinquenten
 • Grotere veiligheid van de burgers tegen terrorisme, ook in de openbare ruimte (met behoud van de kwaliteit en de openheid ervan);
 • Beter inlichtingenbeeld en betere preventie, opsporing en afschrikking van diverse vormen van georganiseerde criminaliteit;
 • een veiliger cyberspace voor burgers, met name kinderen, door middel van een krachtige preventie, opsporing en bescherming tegen cybercriminele activiteiten.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt 

NCP Flanders

Marie Timmermann

marie.timmermann@fwo.be

+32 2 550 15 59

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Werkprogramma's

 

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Lees meer
Volg ons