U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Cross-sectoral solutions for the climate transition

Deadline

Code

HORIZON-CL5-2022-D2-01

Inleiding

Deze bestemming -en daaraan gerelateerde projectoproepen- bestrijkt thematische gebieden die transversaal van aard zijn en cruciale oplossingen kunnen bieden voor toepassingen op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. In overeenstemming met de werkingssfeer van cluster 5 zijn dergelijke gebieden batterijen, waterstof, gemeenschappen en steden, baanbrekende technologieën in een vroeg stadium en betrokkenheid van burgers. Hoewel deze gebieden zeer verschillend zijn in termen van uitdagingen, gemeenschappen van belanghebbenden en verwachte effecten, hebben zij hun transversale karakter als verenigend kenmerk en zijn zij daarom samengebracht onder deze bestemming.


Het bestrijkt de volgende impactgebieden:

 • Industrieel leiderschap in belangrijke en opkomende technologieën die werken voor mensen
 • Betaalbare en schone energie
 • Slim en duurzaam vervoer

Doelstellingen

De verwachte impact, in overeenstemming met het strategisch plan, is bij te dragen tot de "Schone en duurzame overgang van de energie- en vervoerssectoren naar klimaatneutraliteit, vergemakkelijkt door innovatieve transversale oplossingen", met name door:

 • het koesteren van een Europees onderzoeks- en innovatie-ecosysteem van wereldklasse voor batterijen in de hele waardeketen op basis van duurzame trajecten. Dit omvat de verbetering van de technologische prestaties om de aantrekkelijkheid voor de gebruiker te vergroten (met name op het gebied van veiligheid, kosten, gebruiksgemak, snel opladen en milieuvoetafdruk), terwijl tegelijkertijd de totstandbrenging van een concurrerende, circulaire en duurzame Europese waardeketen voor de productie van batterijen wordt ondersteund.
 • Grotere efficiëntie van de energie-, hulpbronnengebruik- en mobiliteitspatronen van de Europese steden en gemeenschappen en van de algemene duurzaamheid van steden en gemeenschappen, waardoor hun klimaatbestendigheid en aantrekkelijkheid voor bedrijven en burgers op holistische wijze wordt verbeterd. Dit omvat ook een betere lucht- en waterkwaliteit, veerkracht van de energievoorziening, intelligente mobiliteitsdiensten en logistiek, leefbaarheid en toegankelijkheid van steden, volksgezondheid, comfortabele, betaalbare nuluitstootwoningen, alsook de exploitatie van relevante Europese technologieën en kennis .
 • Het vergemakkelijken van de overgang naar een klimaatneutrale samenleving, overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2050, door burgers effectiever te betrekken bij en in staat te stellen deel te nemen aan de overgang, van planning tot besluitvorming en uitvoering.
 • de ontwikkeling stimuleren van opkomende technologieën met een groot potentieel om broeikasgasvrije en negatieve emissies in energie en vervoer mogelijk te maken.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je terug op het Funding and Tenders portal

Nationaal contactpunt

NCP Flanders

Bart De Caesemaeker

bart.decaesemaeker@vlaio.be

+32 2 432 42 49

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Inleiding

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Doelstellingen

Horizon Europe is het kaderprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het beoogt de wetenschappelijke en technologische basis van de EU en de Europese Onderzoeksruimte (EOR) te versterken, het innovatie- en concurrentievermogen en de werkgelegenheid te stimuleren 

Acties

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Goed om weten 

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Cofinanciering

Het maximale subsidiepercentage binnen Horizon Europe varieert van 70% tot volledige projectfinanciering (100% subsidie).

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tenders opportunities.
Horizon Europe is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

Werkprogramma's

Nieuwe elementen

Horizon Europe omvat een aantal nieuwe onderdelen ten opzichte van het programma tot 2020:

 • de vijf missies gericht op het oplossen van de volgende maatschappelijke problemen: klimaatadaptatie, kanker, gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenlandse wateren, klimaat neutrale en slimme steden en tot slot gezonde bodem en voedsel;
 • het open wetenschapsbeleid (digitaal toegankelijk maken van wetenschappelijke publicaties) en;
 • een nieuwe benadering van de partnerschappen (vallend onder pijlers 2 en 3). Dit zijn initiatieven waarbij de EU en particulieren en/of publieke partners zich ertoe verbinden gezamenlijk de ontwikkeling en uitvoering van een programma van onderzoeks- en innovatieactiviteiten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Knowledge & Innovation Communities (KIC’s, Kennis- en Innovatiegemeenschappen) zoals KIC InnoEnergy, KIC Urban Mobility en de Climate KIC.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund

Bekijk hier een korte video over Horizon Europe

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Scholen
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Ondernemingsbeleid
  Energie en klimaat
  Migratie
  Veiligheid en defensie
  Justitie en burgerschap
  Milieu
  Cultuur en Media
  Onderzoek en Innovatie
  Plattelandsbeleid
  Transport
  Zorg en welzijn

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons