U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Uitwisselingen en mobiliteit in de sport

Deadline

Code

EAC/S23/2019

Inleiding

Sport is een krachtig middel om mensen samen te brengen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau en om contacten tussen mensen te ontwikkelen. Samenwerking, partnerschappen en uitwisselingen op basisniveau - zowel binnen de EU als met niet-EU-landen - kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en de maatschappelijke veranderingen positief beïnvloeden. Bovendien staan sportorganisaties op alle niveaus van nature open voor internationale samenwerking.

Deze voorbereidende actie heeft tot doel bij te dragen aan de inspanningen van sportorganisaties door de leermobiliteit van hun personeel te ondersteunen. Uitwisseling van mensen, ideeën en goede praktijken kan voordelen opleveren voor de individuen, voor hun organisaties en voor sport en de samenleving als geheel.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie "Uitwisselingen en mobiliteit in de sport" in overeenstemming met Besluit C(2019) 1819 van de Commissie van 12 maart 2019 over de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma 2019 voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Sport geeft de meest kwetsbare leden van de samenleving een sterk gemeenschapsgevoel en moedigt tegelijkertijd actief burgerschap aan. Dankzij sport is het mogelijk de groeiende migrantenbevolking beter te integreren, sociale uitsluiting tegen te gaan, de solidariteit tussen generaties te vergroten en bij te dragen aan meer gendergelijkheid in de samenleving. Sport speelt met andere woorden een belangrijke rol bij het verbeteren van de sociale cohesie en het creëren van inclusieve gemeenschappen.

Daarnaast is sport op internationaal niveau een krachtig instrument om mensen samen te brengen en contacten tussen mensen te leggen. Samenwerking, partnerschappen en uitwisselingen op het niveau van de burgers binnen en buiten de EU kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en maatschappelijke veranderingen positief beïnvloeden. Bovendien staan sportorganisaties op alle niveaus van nature open voor internationale samenwerking.

Deze voorbereidende actie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van sportorganisaties door de leermobiliteit van hun personeel te ondersteunen. Uitwisselingen van mensen, ideeën en goede praktijken kunnen personen, organisaties en de sport als geheel ten goede komen.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze actie is medewerkers van sportorganisaties (de entourage van atleten) de mogelijkheid te bieden hun kwalificaties en competenties te verbeteren en via leermobiliteit nieuwe vaardigheden te verwerven door een periode in het buitenland te verblijven (in en buiten de EU).

Leermobiliteit moet worden gezien als een investering in menselijk kapitaal en een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van verschillende sportorganisaties. De mogelijkheden voor leermobiliteit in deze context moeten gericht zijn op:

• coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in het kader van sport op professioneel niveau;
• coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in het kader van breedtesport.

De actie heeft tot doel effect te sorteren op twee belangrijke terreinen:
• verbetering van de kennis en knowhow van sportmedewerkers;
• ontwikkeling van de internationale samenwerking op het gebied van leermobiliteit in de sport.

 

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 400 000 EUR.

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de in aanmerking komende kosten.

Het is de bedoeling dat ongeveer 9 projecten zullen worden gefinancierd (in beginsel en naargelang de kwaliteit, ten minste 1 per perceel).

Het maximumbedrag per subsidie zal 200 000 EUR bedragen. De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen

Begunstigden

Voor alle percelen geldt dat projecten alleen subsidiabel zijn als de aanvragers aan de volgende criteria voldoen:

• het zijn publieke of particuliere organisaties met rechtspersoonlijkheid die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging en die sportieve en fysieke activiteiten organiseren;
• ze zijn officieel gevestigd in een van de lidstaten van de EU.

Specifiek wordt van de aanvragers verwacht dat zij acties voorstellen ter bevordering van de mobiliteit van coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) via onder meer de volgende activiteiten (niet-exhaustieve lijst):

• uitwisselingen van coaches;
• plaatsingen;
• opleidings-/studieperioden;
• meeloopstages.

Alleen activiteiten met deelnemers van ten minste 3 organisaties die in 3 verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd (de aanvragende organisatie en 2 andere organisaties die in verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd) en van ten minste 1 organisatie die in een land van de westelijke Balkan, het Oostelijk Partnerschap, Azië, Latijns-Amerika of Afrika is gevestigd, komen in aanmerking. Geïnteresseerde aanvragers moeten er rekening mee houden dat aan de voorgestelde uitwisselings- en mobiliteitsactiviteiten geen sporters mogen deelnemen.

Uitvoeringsperiode:

• de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2020 van start gaan;
• de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2021 worden afgesloten. Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode worden niet aanvaard.

De minimale duur van de projecten bedraagt 6 maanden. De maximale duur van de projecten bedraagt 24 maanden.

Info & contact

Meer info hier of bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons