U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strategische partnerschappen: digitale vaardigheden en vaardigheden via cultuur en kunst

Deadline

Inleiding

Specifiek bestaat het uit twee verschillende calls: 

Partnerschappen voor digitale onderwijsgereedheid

Deze projecten hebben tot doel de onderwijs- en opleidingsstelsels uit te rusten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de recente plotselinge verschuiving naar online- en afstandsonderwijs met zich meebrengt, met inbegrip van de ondersteuning van leerkrachten bij de ontwikkeling van digitale competenties en de vrijwaring van het inclusieve karakter van de leermogelijkheden. De huidige COVID-19-crisis heeft de behoefte aan modernisering en digitale transformatie van de onderwijs- en opleidingsstelsels in heel Europa sterk versneld. Het doel is de onderwijs- en opleidingsinstellingen beter in staat te stellen om digitaal onderwijs van hoge kwaliteit en inclusief te bieden. 

De nadruk zal liggen op het opbouwen van capaciteit om online, gemengd en afstandsonderwijs te implementeren; op het ontwikkelen van digitale pedagogische competenties van opvoeders, zodat zij inclusief digitaal onderwijs van hoge kwaliteit kunnen bieden; en op het ontwikkelen en/of gebruiken van digitale inhoud van hoge kwaliteit, zoals innovatieve onlinehulpbronnen en -hulpmiddelen. De partnerschappen zullen de vorming van netwerken van instellingen in de hele EU, het delen van middelen en expertise, en de samenwerking met aanbieders van digitale technologie en deskundigen op het gebied van onderwijstechnologieën en relevante pedagogische praktijken bevorderen om op maat gesneden oplossingen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de lokale uitdagingen en realiteiten. 

Partnerschappen voor de ontwikkeling van vaardigheden en inclusie door middel van creativiteit en kunst

De COVID-19-crisis heeft de culturele en creatieve sectoren bijzonder hard getroffen. Partnerschappen voor creativiteit hebben tot doel organisaties op het gebied van formeel, informeel en niet-formeel onderwijs samen met organisaties uit de creatieve en culturele sector te betrekken om het Europese bewustzijn te stimuleren en mensen van de huidige en toekomstige generaties - ongeacht hun sociale en culturele achtergrond - in staat te stellen om succesvolle innovatoren te zijn in hun lokale omgeving. Een van de doelstellingen is ook om jongeren en volwassenen uit te rusten met de nodige instrumenten en competenties om met creatieve en innovatieve oplossingen te komen om het hoofd te bieden aan ongekende risico's en maatschappelijke uitdagingen, en om mogelijkheden te onthullen die in een kritische context kunnen worden gezocht. 

Deze actie heeft tot doel de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die de creativiteit versterken, te verbeteren en de kwaliteit, de innovatie en de erkenning van jeugdwerk dat het creatieve potentieel van de jeugd ondersteunt, te stimuleren en aldus bij te dragen tot het herstelvermogen van de culturele en creatieve sectoren. Deze projecten versterken de sectoroverschrijdende samenwerking met de nadruk op creativiteit, Europees burgerschap en cultureel bewustzijn van alle burgers; door middel van deze actie kan het programma ook de sociale inclusie door middel van kunst versterken, door het bevorderen van innovatieve participatieve en interculturele dialogen tussen onderwijs, opleiding en belanghebbenden uit de jeugdsector en basisorganisaties uit de culturele en creatieve sector. 

Partnerschappen met de formele, informele en niet-formele onderwijssector die zich richten op jongeren en professionals kunnen helpen om zowel de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken waarmee de culturele en creatieve sectoren in het licht van deze wereldwijde crisis worden geconfronteerd, als de kansen die de crisis voor hen heeft gecreëerd. Uiteindelijk moet deze sectoroverschrijdende samenwerking een aanvulling vormen op de inspanningen om de culturele en creatieve sectoren te helpen zich te herstellen van de crisis in termen van een groen, meer digitaal en veerkrachtig herstel, en zo ook bijdragen aan de strategische prioriteiten van de EU. 

Budget

200 miljoen euro. 

Info & contact

Alle info vind je in het document in bijlage, een aanvraag doen kan via EPOS. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons