U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

De weg naar sociaal Europa: Europese Commissie stelt actieplan voor

05 maart 2021 - door Maarten Libeer

Dat de Commissie von der Leyen wou inzetten op het realiseren van een sociaal Europa, was vorig jaar al duidelijk toen de voorzitster van de Europese Commissie als tweede strategie - na de Europese Green Deal - de Roadmap Social Europa voorstelde aan het Europees Parlement.

De coronacrisis heeft de nood aan een gedegen sociaal beleid enkel versterkt volgens de EU-instellingen. Om die reden stelde de Europese Commissie een actieplan voor om de Europese Pijler van Sociale Rechten in de praktijk om te zetten

 • De Commissie stelt drie EU-kerndoelen voor die tegen het einde van het decennium moeten zijn bereikt.
 • Een lijst met concrete acties tot 2025. 
 • Dit alles is de input van de Europese Commissie voor de social summit in Porto.
De weg naar sociaal Europa: Europese Commissie stelt actieplan voor

1. Doelstellingen: 

De Commissie stelt drie EU-kerndoelen voor die tegen het einde van het decennium moeten zijn bereikt op het gebied van werkgelegenheid, vaardigheden en sociale bescherming

 • Ten minste 78% van de mensen tussen 20 en 64 jaar moet een baan hebben.
 • Jaarlijks moet minstens 60% van alle volwassenen aan een opleiding deelnemen.
 • Het aantal mensen dat het risico loopt op armoede of sociale uitsluiting moet met ten minste 15 miljoen worden verminderd.

Deze nieuwe streefcijfers zullen worden ondersteund door een herziening van het sociaal scorebord. Het herziene scorebord zal de tendensen en prestaties van de lidstaten volgen en de Commissie in staat stellen de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de beginselen van de sociale pijler te volgen als onderdeel van het gevestigde kader voor beleidscoördinatie in de context van het Europees Semester. De herziening van het sociale scorebord kan in bijlage worden gevonden. 
 

2. Concrete acties 

De volledige lijst met geplande acties en ondersteuning voor lidstaten kan je vinden in de bijlage, gebaseerd op drie pijlers: 

 1. Meer en betere jobs
 2. Vaardigheden en gelijke kansen
 3. Sociale bescherming en inclusie

In onderstaande grafiek wordt een timeline gegeven van alle concrete acties en voorstellen die de Europese Commissie in de komende jaren zal doen: 


In 2021 zal de Europese Commissie volgende zaken voorstellen

 • een voorstel voor de Europese kindergarantie
 • een nieuw strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk
 • de lancering van een platform voor samenwerking tegen dakloosheid
 • een mededeling over fatsoenlijk werk wereldwijd
 • een wetgevingsinitiatief ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van mensen die via digitale arbeidsplatforms werken
 • een actieplan voor de sociale economie

Voor de laatste actie startte de Europese Commissie een consultatie om input te geven op de roadmap. 
 

3. Europese financiering: 

De lidstaten moeten ten volle gebruik maken van de ongekende EU-fondsen die beschikbaar zijn om hervormingen en investeringen in overeenstemming met de Europese pijler van sociale rechten te ondersteunen.  

Het ESF+ zal met 88 miljard euro het belangrijkste instrument van de EU blijven om de uitvoering van de sociale pijler te ondersteunen en de drie voorgestelde EU-kerndoelen te verwezenlijken. De uitvoering van de beginselen van de sociale pijler en de uitdagingen die zijn geïdentificeerd in de landenspecifieke aanbevelingen die in de context van het Europees semester zijn goedgekeurd, zullen voor de lidstaten de basis vormen voor de opstelling van hun operationele programma's in het kader van het ESF+. 

Ook andere fondsen zullen beschikbaar zijn om de pijler uit te voeren. 

 • Het EFRO zal infrastructuur en uitrusting voor werkgelegenheid, onderwijs en opleiding en sociale diensten financieren. 
 • Het Just Transition Fund zal steun verlenen voor scholing in regio's die te maken krijgen met grotere sociaaleconomische uitdagingen als gevolg van de klimaatverandering. 
 • De Brexit Adjustment Reserve zal de negatieve economische en sociale gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU helpen opvangen. 
 • REACT-EU voorziet in 47,5 miljard euro extra financiering in 2021 en 2022 ter overbrugging van de kloof tussen de eerste noodmaatregelen tegen de pandemie en het herstel van de economie op lange termijn. 
 • Het Europees globaliseringsfonds zal steun blijven verlenen aan werknemers die als gevolg van herstructureringen hun baan verliezen. 
 • Erasmus+ zal de sectoren onderwijs, opleiding, jeugd en sport mobiliseren voor een snel herstel en toekomstige groei, en zal zowel groene als digitale vaardigheden bevorderen. 
 • InvestEU zal particuliere investeringen aanmoedigen die bijdragen tot sociale doelstellingen, via een speciaal investeringsloket. De duurzaamheidstoetsing zal het sociale effect van de voorgestelde investeringen waarborgen en investeringen in sociale economie en innovatie, sociale infrastructuur en vaardigheden ondersteunen.
 • Horizon Europa is het grootste en meest ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma in de geschiedenis, met een overeengekomen totaalbudget van 94 miljard euro. Het programma is gericht op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, innovatieve economische en sociale transformaties en flankerend of faciliterend beleid en investeringen, onder meer om de sociale en economische veerkracht en duurzaamheid te versterken. 
 • Het nieuwe programma EU4Health voor 2021-2027, met een begroting van 5,1 miljard euro, zal steun verlenen voor de opbouw van veerkrachtige gezondheidsstelsels in de EU om ons beter toe te rusten voor de toekomst.
 • Het Fonds voor asiel, migratie en integratie zal de integratie en inclusie van migranten ondersteunen.

Een nieuw belangrijk financieel instrument in het kader van de NextGenerationEU is de faciliteit voor herstel en veerkracht. Nationale herstel- en veerkrachtplannen bieden een unieke kans om investeringen en hervormingen te plannen en te financieren die een sociaal herstel ondersteunen dat gericht is op banen en tegelijkertijd de groene en digitale transitie omarmt.

De lidstaten zullen in detail moeten uitleggen hoe hun nationale plannen het groeipotentieel, de schepping van werkgelegenheid en de economische, sociale en institutionele veerkracht versterken en bijdragen tot de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten
 

5. Social summit Porto

De communicatie van de commissie dient ook als input voor de social summit van Portugal begin mei, waar de staats - en regeringsleiders zich - vier jaar na de top in Göteborg - opnieuw buigen over de toekomst van sociaal Europa. 

Alle documenten, factsheets en Q&A vind je op deze landingspagina terug. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons