U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Sector Skills Alliance: Defensie technologieën

Deadline

Code

2018/C 384/04

Inleiding

Deze call valt onder de Sector Skills Alliance-oproepen. 

Doelstellingen

Voorstellen moeten betrekking hebben op ten minste twee van de volgende gebieden:

 1. complexe wapensystemen
 2. ballistiek
 3. robotica, autonome systemen, kunstmatige intelligentie
 4. C4ISTAR (commando, controle, communicatie, computers, informatie / inlichtingen, bewaking, doelgerichtheid acquisitie en verkenning)

Begunstigden

De volgende organisaties, met zijn gelieerde entiteiten (indien aanwezig), komen in aanmerking om deel te nemen aan een Lot 3- Alliantie.

 • Dit kunnen openbare of particuliere organisaties zijn die in een programmaland zijn gevestigd
 • publieke of private ondernemingen die actief zijn in de geselecteerde sectoren, met name die met een eigen sector opleidingsafdeling, degenen die stageplaatsen aanbieden en degenen die een gedeelde opleiding aanbieden (collaboratieve training);
 • EU- of nationale organisaties die de industrie, het midden- en kleinbedrijf vertegenwoordigen, relevante sectorale organisaties;
 • publieke of private onderwijs- of opleidingsverstrekkers, waaronder opleidingscentra en hoger onderwijsinstellingen;
 • netwerken van onderwijs- of opleidingsverstrekkers en Europese of nationale organisaties die representatief zijn voor hen;
 • autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opleiding of werkgelegenheid, op regionaal of nationaal niveau en aanverwante ministeries;
 • organisaties of netwerken - op EU- of nationaal niveau - die sociale partners, de industrie, sectorale organisaties, beroepen en belanghebbenden op het gebied van onderwijs en opleiding, inclusief jeugdorganisaties;
 • kamers van koophandel, industrie, van arbeid en andere relevante sectorale tussenpersonen organen;
 • sectorale vaardigheidsraden;
 • organisaties voor economische ontwikkeling, statistische instellingen en onderzoeksinstituten;
 • instanties die loopbaanbegeleiding, professionele voorlichting, informatiediensten en diensten voor arbeidsvoorziening;
 • accreditatie-, certificerings-, erkennings- of kwalificatie-instellingen (instanties met "regelgevende instanties functie");
 • instanties die de relevante autoriteiten op regionaal en nationaal niveau vertegenwoordigen.

Info & contact

Meer informatie over deze call kan je vinden in de programmagids. Zie pagina 153 van de gids voor meer informatie over deze call, zie pagina 251 voor meer informatie over hoe je een project kan indienen.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons