U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ESF: Innovatie T2 Limburg

Deadline

Doelstellingen

De oproep richt zich op een voorbereidende fase in de oprichting en invulling van de T2 campus te Genk. Dit project focust op opleiden en doelgericht innoveren als stimulans voor sterker ondernemerschap en duurzame tewerkstelling.De einddoelstelling is om een model te creëren waarbij de klant naar één centraal opleidingspunt, de T2-campus, kan gaan om zich te vormen tot een waardevol profiel op de arbeidsmarkt of als ondernemer. Daar kan hij op zelfstandige en flexibele wijze een persoonlijk leertraject samenstellen met keuze uit een innovatief aanbod. De klant zal bij dit beslissingsproces de nodige coaching krijgen alsook binnen het verdere verloop van zijn traject.Verschillende fases moeten doorlopen worden om deze doelstelling te realiseren. Deze oproep richt zich op alle fases binnen de contouren van het kernproject.

Het gaat om een voorbereidende en experimentele activiteiten die moeten leiden tot een doorstart naar de concrete invulling en operationalisering van de opleidingen op de T2 campus. Meer concreet gaat het om een kernproject dat de omgeving moet creëren die de uitwerking van de take-offs faciliteert. Take-off 1 richt zich op toekomstgerichte opleidingen, take-off 2 focust zich op het leertraject terwijl take-off 3 tenslotte het ondernemerschapspotentieel wil aanwakkeren.

 

Budget

Het totale oproepbudget bedraagt 1.268.410 euro voor de volledige looptijd van het project fase 1 tem 3 (24 maanden). Hiervan is een subsidiëring van 634.205 euro ESF middelen voorzien. Deze subsidiëring uit het Europees Sociaal Fonds stemt overeen met maximaal 50% van de middelen. De minimaal resterende 50% dient als cofinanciering te worden gerapporteerd door het partnerschap.

Begunstigden

Deze oproep is  specifiek gericht tot het partnerschap VDAB, Stad Genk en Syntra Limburg.

Info & contact

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

De oproep wordt opengesteld op 27/10/2016 en staat open tot en met 24/11/2016. Uiterlijk op 20/12/2016 beslist het ESF over de goedkeuring van het project.De projecten kunnen van start gaan op 1/01/2017 en kunnen lopen tem 31/12/2018.

Meer informatie: http://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/innovatie-t2-limburg

Contactpersonen

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Sociaal Fonds (ESF)

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. Dit fonds vergroot de kans op werkgelegenheid voor Europese burgers, stimuleert beter onderwijs en verbetert de situatie van de meest kwetsbare mensen met een verhoogd risico op armoede.

Doelstellingen

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen heeft een eigen operationeel programma dat inzet op volgende vijf prioritaire assen en investeringsprioriteiten:

Prioritaire as 1: curatief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Werkzaamheid: plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven voor werkzoekenden, en niet-actieven, langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, en acties voor arbeidsmobiliteit
  • Werkzoekende jongeren: acties voor duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt via de jongerengarantie. Speciale focus op jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen, jongeren uit gemarginaliseerde gemeenschappen en met een risico op sociale uitsluiting 
  • Ondernemerschap: promotie van werk als zelfstandige, ondernemerschap en het oprichten van een eigen bedrijf; steun voor innovatieve micro-, kleine en middelgrote ondernemingen

Prioritaire as 2: preventief loopbaanbeleid met als investeringsprioriteiten:

  • Ongekwalificeerde uitstroom: acties om schooluitval terug te dringen en te voorkomen; maatregelen voor gelijke toegang tot vroeg- en voorschools, lager en middelbaar onderwijs; non-formele en informele leertrajecten voor betere aansluiting bij onderwijs en opleiding 
  • Een leven lang leren: levenslang leren mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in formele, non-formele en informele context; acties voor betere kennis, vaardigheden en competenties van de beroepsbevolking; promotie van flexibele leertrajecten via loopbaanbegeleiding en validering van verworven vaardigheden en kennis

Prioritaire as 3: sociale inclusie en armoedebestrijding, met als investeringsprioriteiten:

  • Actieve inclusie: actieve integratie voor gelijke kansen, actieve participatie en verbetering van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
  • Focus op gemarginaliseerde groepen: sociaal-economische integratie van gemarginaliseerde gemeenschappen zoals de Roma en
  • Ondersteuning van de sociale economie: bevordering van sociaal ondernemerschap, beroepsintegratie in sociale ondernemingen en sociale en solidaire economie.

Prioritaire as 4: mensgericht ondernemen via aanpassing van werknemers, ondernemers en ondernemingen aan veranderingen.

Prioritaire as 5: innovatie en transnationale samenwerking voor curatief en preventief loopbaanbeleid en actieve inclusie.

Prioritaire as 6: technische bijstand.

Budget

Het totale budget bedraagt van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 1,01 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF)?

  • Alleen Vlaamse actoren komen in aanmerking voor steun uit het ESF Vlaanderen 2014-2020.  

Info & contact

Vlaams contactpunt

Departement Werk en Sociale Economie – afdeling ESF
T 02 546 22 11
info@esf-agentschap.be
www.esf-agentschap.be

Meer lezen
ec.europa.eu/esf/home.jsp

Lees meer
Volg ons