U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+: Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding

Deadline

Doelstellingen

Strategische partnerschappen beogen de ontwikkeling, overdracht en/of toepassing van innovatieve praktijken te bevorderen evenals de tenuitvoerlegging van gezamenlijke initiatieven die samenwerking, intercollegiaal leren (peer learning) en uitwisseling van ervaring op Europees niveau stimuleren.

Naargelang van de doelstellingen en de samenstelling van het strategisch partnerschap, kunnen de projecten twee vormen aannemen:

 • Strategische partnerschappen ter ondersteuning van innovatie: De projecten worden verondersteld te leiden tot innovatieve resultaten en/of betrekking te hebben op intensieve verspreidings- en benuttingsactiviteiten van bestaande en nieuwe producten of vernieuwende ideeën. Aanvragers kunnen een beroep doen op een specifiek budget voor intellectuele prestaties en evenementen met multiplicatoreffect om rechtstreeks in te spelen op het innovatieve aspect van de actie. Projecten van deze soort staan open voor alle gebieden van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.
 • Strategische partnerschappen ter ondersteuning van de uitwisseling van goede praktijken: Het belangrijkste doel bestaat erin organisaties in staat te stellen netwerken te vormen en te versterken, hun vermogen om op transnationaal niveau te functioneren te verbeteren en ideeën, praktijken en methoden te delen en voor te leggen. De geselecteerde projecten kunnen ook tastbare resultaten opleveren en er wordt verwacht dat de resultaten van de projectactiviteiten worden verspreid, weliswaar in verhouding tot de doelstelling en reikwijdte van het project. Deze resultaten en activiteiten zullen medegefinancierd worden uit het standaardbudget voor projectbeheer en -uitvoering. In strategische partnerschappen die het hoger onderwijs betreffen, worden projecten van deze soort niet ondersteund. Ongeacht welke projectsoort de aanvrager kiest en het gebied waarop het project betrekking heeft, staan strategische partnerschappen niet alleen open voor elke organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of in andere sociaaleconomische sectoren, maar ook voor organisaties die op verschillende gebieden tegelijk actief zijn (zoals lokale en regionale overheden, centra voor erkenning en validering, kamers van koophandel, handelsorganisaties, centra voor begeleiding, culturele organisaties). Afhankelijk van de projectdoelstellingen en -prioriteit komt het erop aan de meest geschikte en uiteenlopende partners te betrekken bij strategische partnerschappen met het doel de verschillende ervaringen, profielen en specifieke deskundigheid optimaal te benutten en ter zake dienende en kwalitatief hoogstaande projectresultaten te boeken.

Om gefinancierd te worden, moeten strategische partnerschappen op hetzij a) ten minste een horizontale prioriteit hetzij b) ten minste een specifieke doelstelling gericht zijn die relevant is op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd dat het sterkst beïnvloed wordt, zoals hieronder wordt beschreven. De nationale agentschappen mogen meer aandacht schenken aan die prioriteiten welke bijzonder relevant zijn in de nationale context ("Europese prioriteiten in de nationale context").

De nationale agentschappen moeten potentiële aanvragers hierover via hun officiële website naar behoren informeren.

HORIZONTALE PRIORITEITEN

 • Het verwerven van relevante en hoogwaardige vaardigheden en competenties: personen ondersteunen om kerncompetenties te verwerven en te ontwikkelen - waaronder basisvaardigheden, transversale en zachte vaardigheden, vaardigheden op het gebied van ondernemerschap, vreemde talen en digitale vaardigheden - met het oog op het bevorderen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, de sociaalpedagogische en beroepsontwikkeling. In het programma zullen ook acties worden ondersteund waarin beoordelingsinstrumenten voor dergelijke competenties worden ontwikkeld of verspreid, alsmede acties waarin een op leerresultaten gebaseerde aanpak wordt toegepast om onderwijs-, opleidings- en jeugdactiviteiten uit te voeren of de kwaliteit en relevantie daarvan te beoordelen.
 • Sociale integratie: voorrang zal worden gegeven aan acties waarin - met name door een innovatieve geïntegreerde aanpak - inclusie, diversiteit, gelijkwaardigheid, een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en non-discriminatie in onderwijs-, opleidings- en jeugdactiviteiten worden gestimuleerd. In het programma zullen projecten worden ondersteund die erop gericht zijn: 1) de ontwikkeling van burgerschapscompetentie, sociale en interculturele competentie, mediageletterdheid en kritisch denken te bevorderen en discriminatie, segregatie, racisme, pesten en geweld te bestrijden; 2) de toegang tot, deelname aan en leerprestaties van kansarme lerenden te verbeteren en ongelijkheden inzake leerresultaten te verminderen.
 • Open en innovatieve praktijken in een digitaal tijdperk: voorrang zal worden gegeven aan acties waarin innovatieve methoden en in voorkomend geval participatief beheer worden bevorderd en leermaterialen en -instrumenten worden ontwikkeld, alsmede acties waarin het doeltreffende gebruik van ICT in onderwijs, opleiding en jeugdzaken wordt ondersteund. Dit omvat de ondersteuning van synergie met activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie en de promotie van nieuwe technologieën als drijvende krachten achter verbeteringen in het onderwijs-, opleidings- en jeugdbeleid.
 • Lesgevers: voorrang zal worden gegeven aan acties die de selectie, werving en introductie van de beste en meest geschikte kandidaten voor het beroep van leraar versterken, alsook aan acties ter bevordering van onderwijs, opleiding en jeugdwerk van hoge kwaliteit. Het programma zal de beroepsontwikkeling van lesgevers (bijvoorbeeld leerkrachten, professoren, begeleiders, mentoren enzovoort) en jeugdwerkers ondersteunen, in het bijzonder om te kunnen inspelen op voortijdig schoolverlaten, lerenden uit kansarme milieus, diversiteit in de klas of een andere context en werkplekleren.
 • Transparantie en erkenning van vaardigheden en kwalificaties: voorrang zal worden gegeven aan acties ter bevordering van inzetbaarheid, leer- en arbeidsmobiliteit en ter vergemakkelijking van de overgang tussen verschillende niveaus en soorten onderwijs en opleiding, tussen onderwijs/opleiding en het beroepsleven, en tussen verschillende banen. Voorrang zal worden gegeven aan acties ter bevordering van de erkenning, transparantie en vergelijkbaarheid van kwalificaties en leerresultaten, onder meer door de verlening van betere diensten en informatie/begeleiding inzake vaardigheden en kwalificaties. Dit omvat de promotie van innovatieve oplossingen voor de erkenning en ondersteuning van de validering - op lokaal, regionaal, nationaal of Europees/internationaal niveau - van competenties die door informeel, niet-formeel, digitaal en open leren zijn verworven.
 • Duurzame investeringen, prestaties en efficiëntie: voorrang zal worden gegeven aan acties ter ondersteuning van de doeltreffende uitvoering van het investeringsplan voor Europa, onder meer door financieringsmodellen te stimuleren waarbij particuliere actoren en particulier kapitaal worden aangetrokken, alsook aan acties ter ondersteuning van de opzet van empirisch onderbouwde hervormingen die zorgen voor kwalitatief hoogwaardige onderwijs-, opleidings- en jeugdwerkstelsels en -beleid. Voorrang zal ook worden gegeven aan acties waarin de ontwikkeling wordt gestimuleerd van innovatieve manieren om duurzame investeringen in alle leervormen, zowel formeel als niet-formeel leren, te waarborgen, waaronder prestatiegebonden financiering en kostendeling.

 

Info & contact

Meer informatie:

Uw contactpersoon:

Frederik Van Crombrugge, frederik.vancrombrugge@epos-vlaanderen.be, 02 553 99 41

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons