U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ onderwijs en opleiding: Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs en opleiding

Deadline

Doelstellingen

Onderwijs- en opleidingsactiviteiten zijn van het allergrootste belang om mensen uit alle leeftijdsgroepen de nodige instrumenten te verschaffen waarmee zij een actieve rol kunnen spelen in de samenleving in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. De projecten in het kader van deze actie bevorderen transnationale mobiliteitsactiviteiten die gericht zijn op lerenden (studenten, stagiairs, leerlingen) en personeel (professoren, leerkrachten, opleiders en medewerkers van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs en opleiding) en die tot doel hebben:

 • hulp te bieden aan lerenden bij het verwerven van leerresultaten (kennis, vaardigheden en competenties) ter verbetering van hun persoonlijke ontwikkeling, hun maatschappelijke betrokkenheid als zorgzame en actieve burgers en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Europa en daarbuiten;
 • de beroepsontwikkeling te ondersteunen van iedereen die werkzaam is in de onderwijs- en opleidingssector teneinde onderwijs en opleiding in heel Europa te vernieuwen en in kwalitatief opzicht hoogwaardiger te maken;
 • de kennis van vreemde talen van de deelnemers wezenlijk te verbeteren;
 • bij deelnemers het besef en begrip van andere culturen en landen te vergroten door ze de mogelijkheid te bieden netwerken van internationale contacten op te zetten en zo deel te nemen aan het maatschappelijke leven in al zijn facetten en een gevoel van Europees burgerschap en Europese identiteit te ontwikkelen;
 • de capaciteiten, aantrekkelijkheid en internationale dimensie te versterken van organisaties die werkzaam zijn op het gebied van onderwijs en opleiding, zodat ze activiteiten en programma's kunnen aanbieden die beter tegemoetkomen aan de individuele behoeften, zowel binnen als buiten Europa;
 • synergieën te versterken en de overgang te vergemakkelijken tussen formeel en niet-formeel onderwijs, beroepsopleiding, arbeidsmarkt en ondernemerschap;
 • te zorgen voor een betere erkenning van de gedurende een leerperiode in een ander land verworven competenties.

In het kader van deze actie wordt tevens steun verleend voor internationale mobiliteitsactiviteiten van en naar partnerlanden op het gebied van hoger onderwijs. Deze actie draagt ook bij tot samenwerking tussen de EU en de begunstigde partnerlanden en weerspiegelt de doelstellingen, prioriteiten en beginselen van het externe optreden van de EU:

 • het hoger onderwijs in Europa aantrekkelijker te maken en hulp te bieden aan Europese instellingen voor hoger onderwijs om de concurrentie op de wereldmarkt voor hoger onderwijs aan te gaan;
 • de prioriteiten te ondersteunen die zijn vastgesteld in de mededelingen "Het effect van het EU-ontwikkelingsbeleid vergroten: een agenda voor verandering" en "Het Europese hoger onderwijs in de wereld"
 • de internationalisering, aantrekkelijkheid, kwaliteit, gelijke toegang en modernisering van instellingen voor hoger onderwijs buiten Europa te ondersteunen met het doel de ontwikkeling van partnerlanden te bevorderen;
 • de ontwikkeling en de doelstellingen en beginselen van het externe beleid, met inbegrip van nationale verantwoordelijkheid, sociale samenhang, kansengelijkheid, goed geografisch evenwicht en diversiteit, te bevorderen. Speciale aandacht zal worden besteed aan de minst ontwikkelde landen evenals aan kansarme studenten met een zwakke sociaaleconomische achtergrond en aan studenten met specifieke behoeften;
 • niet-formeel leren en samenwerking op het gebied van jeugdzaken met partnerlanden te bevorderen.

 

Begunstigden

Er zijn verschillende types van mobiliteitsprojecten:

 • voor hogeronderwijsstudenten en -personeel
 • voor lerenden en personeel van beroepsonderwijs en -opleiding
 • voor lerenden en personeel van beroepsonderwijs en -opleiding zonder het Erasmus+-mobiliteitshandvest voor beroepsonderwijs en -opleiding
 • personeel in schoolonderwijs
 • personeel in volwassenenonderwijs

Natuurlijke personen kunnen niet rechtstreeks een subsidie aanvragen.

Info & contact

Meer informatie vindt u op de website van Epos vzw

Neem zeker een kijkje in de Erasmus+-programmagids 2017 op p. 31 e.v. 

Contact: Epos vzw, 02/553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons