U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding - KA1: Individuele leermobiliteit (hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

Deadline

Doelstellingen

Studentenmobiliteit hoger onderwijs

 • een studieperiode in het buitenland bij een partnerinstelling voor hoger onderwijs (IHO)
 • een stage in het buitenland in een onderneming of een andere relevante werkplek. Stages op de werkplek in het buitenland worden ondersteund voor studies in de korte cyclus, in de eerste, tweede en derde cyclus en, in het geval van mobiliteit binnen de programmalanden, ten hoogste één jaar na het afstuderen. Dat omvat ook "assistentschappen" voor docenten in opleiding

Personeelsmobiliteit hoger onderwijs

 • onderwijsperioden: deze activiteit stelt onderwijzend personeel van instellingen voor hoger onderwijs (IHO's) of bedrijfspersoneel in staat onderwijs te geven bij een partner-IHO in het buitenland. Personeelsmobiliteit voor onderwijsdoeleinden is mogelijk in elk studiegebied en elke academische discipline.
 • opleidingsperioden: deze activiteit ondersteunt de beroepsontwikkeling van onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van IHO's in de vorm van opleidingsevenementen in het buitenland (met uitzondering van conferenties) en job shadowing/observatieperioden/opleiding bij een partner-IHO of een andere relevante organisatie in het buitenland.

Mobiliteitsproject voor lerenden en personeel van beroepsonderwijs en -opleiding

Mobiliteit voor lerenden: 

 • Mobiliteit in organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding en/of bedrijven in het buitenland, van 2 weken tot minder dan 3 maanden;
 • Langdurige mobiliteit in organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding en/of bedrijven in het buitenland (ErasmusPro), van 3 tot 12 maanden.

Personeelsmobiliteit:

 • Onderwijs- en opleidingsopdrachten: deze activiteit stelt personeel van organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding in staat onderwijs te geven bij een partnerorganisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding in het buitenland. Ook personeel van ondernemingen krijgt via deze activiteit de kans opleiding te geven bij een organisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding in het buitenland.
 • Opleiding van personeel: deze activiteit ondersteunt de beroepsontwikkeling van personeel van beroepsonderwijs en -opleiding in de vorm van een stage of job shadowing/een observatieperiode in het buitenland in een onderneming of andere organisatie voor beroepsonderwijs en -opleiding

Schoolmedewerkers

Personeelsmobiliteit:

 • Onderwijsopdrachten: deze activiteit stelt leerkrachten of andere schoolmedewerkers in staat onderwijs te geven in een partnerschool in het buitenland;
 • Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland: ondersteunen de beroepsontwikkeling van leerkrachten, schoolleiders of ander onderwijspersoneel;
 • Job shadowing: biedt de mogelijkheid voor leerkrachten, schoolleiders of ander onderwijspersoneel om een periode in het buitenland door te brengen bij een partnerschool of andere relevante organisatie die werkzaam is op het gebied van schoolonderwijs.

Personeel in volwassenenonderwijs

Personeelsmobiliteit:

 • Onderwijs- en opleidingsopdrachten: personeel in organisaties voor volwassenenonderwijs krijgt via deze activiteit de kans onderwijs te geven of een opleiding te verzorgen bij een partnerorganisatie in het buitenland.
 • Gestructureerde cursussen of opleidingsevenementen in het buitenland: ondersteunen de beroepsontwikkeling van personeel in volwassenenonderwijs;
 • Job shadowing: biedt de mogelijkheid voor personeel in volwassenenonderwijs om een periode in het buitenland door te brengen in een relevante organisatie die actief is op het gebied van volwassenenonderwijs.

 

 

Budget

Hoger onderwijs

Zie financieringsregels

Beroepsonderwijs en -opleiding

Zie financieringsregels

Schoolmedewerkers

Zie financieringsregels

Personeel in volwassenenonderwijs

Zie financieringsregels.

 

Begunstigden

Hoger onderwijs

 • kunnen een aanvraag indienen: instellingen voor hoger onderwijs gevestigd in een programmaland en waaraan een Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) is toegekend.
 • Voor een aanvraag als nationaal mobiliteitsconsortium: coördinerende organisaties die gevestigd zijn in een programmaland en die een consortium coördineren waaraan een consortiumaccreditatie voor hoger onderwijs is toegekend.
 • Hogeronderwijsstudenten en -personeel kunnen niet rechtstreeks een subsidie aanvragen: de selectiecriteria voor deelname aan de mobiliteitsactiviteiten worden vastgesteld door de instelling voor hoger onderwijs waar ze studeren of werken, overeenkomstig de bepalingen van bijlage I bij deze gids.

Beroepsonderwijs en -opleiding

Kunnen een aanvraag indienen: organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding of de coördinator van een nationaal mobiliteitsconsortium.

Deelnemende organisaties kunnen zijn: organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding of ondernemingen

 • Mobiliteit van lerenden: Deze activiteiten staan open voor lerenden uit beroepsonderwijs en -opleiding (inclusief leerlingen) in beroepsopleidingsorganisaties (organisaties voor van beroepsonderwijs en -opleiding). Om de inzetbaarheid van lerenden in beroepsonderwijs en -opleiding te vergroten en hun overgang naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, kunnen recent afgestudeerden (minder dan twaalf maanden na hun afstuderen) ook aan deze activiteiten deelnemen
 • Personeelsmobiliteit: Personeel dat bevoegd is voor beroepsonderwijs en -opleiding (zoals leerkrachten, opleiders, functionarissen voor internationale mobiliteit, personeel in een bestuurlijke of adviserende functie enzovoort) en werkt bij de uitzendende organisatie(s), net als ander personeel dat betrokken is bij de strategische ontwikkeling van de organisatie. Wat onderwijs- en opleidingsopdrachten betreft, staat de actie ook open voor personen uit ondernemingen, de publieke sector en/of maatschappelijke organisaties. Met betrekking tot onderwijs- en opleidingsopdrachten staat de actie ook open voor opleiders in ondernemingen uit een ander programmaland die zijn uitgenodigd om onderwijs te geven bij de aanvragende organisaties voor beroepsonderwijs en opleiding en/of in voorkomend geval bij de organisaties van het consortium.

Schoolmedewerkers

In aanmerking komende deelnemende organisaties:

 • Onderwijsopdrachten: De zendende en ontvangende organisaties moeten scholen zijn (dat wil zeggen instellingen die algemeen, beroeps- of technisch onderwijs verzorgen op eender welk niveau van peuter- en kleuteronderwijs tot hoger secundair onderwijs).
 • Opleiding van personeel: De uitzendende organisatie moet een school zijn. De ontvangende organisatie kan een school zijn of publieke of particuliere organisaties die actief zijn op de arbeidsmarkt of op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

Volwassenenonderwijs

Kunnen een aanvraag indienen:

 • Een organisatie voor niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs die haar personeel uitzendt naar het buitenland;
 • Een organisatie voor niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs die optreedt als coördinator van een nationaal mobiliteitsconsortium van organisaties voor niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs.

 

Info & contact

Meer informatie vindt u op de website van Epos vzw en in de Erasmus+-programmagids 2018 online of in de pdf-versie (p. 28 e.v.).

Advies vragen over uw projectconcept? Vul een projectopzetformulier van Epos vzw in

Contact: Epos vzw, 02/553.97.31.

 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons