U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA3: Forward-Looking Cooperation Projects 2017 EACEA/41/2016

Deadline

Doelstellingen

Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten zijn transnationale samenwerkingsprojecten voor het testen, ontwikkelen of beoordelen van innoverende beleidsbenaderingen die het potentieel hebben om in het beleid te worden geïntegreerd, en om input te leveren voor het verbeteren van de systemen voor onderwijs en opleiding. Deze projecten moeten diepgaande kennis over doelgroepen, leren, onderwijs of opleidingssituaties verschaffen en effectieve methodologieën enhulpmiddelen waarmee beleid kan worden ontwikkeld, evenals conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op alle niveaus wat betreft onderwijs en opleiding.Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten moeten daarom worden geleid en uitgevoerd door essentiële belanghebbenden die bewezen hebben topkwaliteit te leveren en die over de actueelste kennis beschikken, die in staat zijn tot innoveren of die met hun activiteiten systemische veranderingen teweeg kunnen brengen, en die de beleidsagenda inzake onderwijs en opleiding kunnen aansturen. Voorstellen in het kader van deze oproep moeten aansluiten op de nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking zoals vermeld in het Gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategischkader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020).

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn:

 • in gang zetten van veranderingen op de langere termijn en in de praktijk testen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van onderwijs en opleiding die in het beleid kunnen worden geïntegreerd en die duurzame en systemische veranderingen in de systemen voor onderwijs en opleiding teweeg kunnen brengen;
 • ondersteunen van transnationale samenwerking en wederzijds leren tussen essentiële belanghebbenden met betrekking tot toekomstgerichte onderwerpen;
 • faciliteren van het verzamelen en analyseren van bewijs waarmee innoverende beleidsbenaderingen en praktijken kunnen worden onderbouwd.

Voorstellen die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, moeten zich richten op één van de volgende vijfprioriteiten:

 • verwerven van basisvaardigheden door laaggeschoolde volwassenen;
 • bevorderen van op prestaties gebaseerde benaderingen in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • bevorderen van innovatieve technologie op het gebied van loopbaanbegeleiding;
 • professionalisering van personeel (schoolonderwijs, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang);
 • behalen van de doelstellingen van de vernieuwde EU-strategie voor het hoger onderwijs.

Voorstellen die niet op één van de vijf prioriteiten van deze oproep zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen

Budget

De totale begroting voor de cofinanciering van projecten bedraagt 8 000 000 EUR.De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 75 % van de totale subsidiabele kosten.De maximale subsidie per project bedraagt 500 000 EUR.

Begunstigden

In aanmerking komende inschrijvers zijn publieke of private organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en opleiding of andere sectoren zoals niet-formeel leren, waaronder jeugdwerk, andere sociaaleconomische sectoren en/of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten uitvoeren.Gegadigden die in aanmerking komen om op deze oproep te reageren, zijn:

 • overheidsautoriteiten op nationaal/regionaal/lokaal niveau die verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van onderwijs en opleiding;
 • organisaties zonder winstoogmerk (ngo's), publiek of privaat;
 • onderzoekscentra;
 • scholen of andere onderwijsinstellingen;
 • instellingen voor hoger onderwijs;
 • kamers van koophandel;
 • netwerken van belanghebbenden;
 • erkenningsinstellingen;
 • evaluatie- en kwaliteitsborgingsinstanties;
 • handelsorganisaties en werkgevers;
 • vakbonden en personeelsverenigingen;
 • diensten voor loopbaanbegeleiding;
 • maatschappelijke en culturele organisaties;
 • bedrijven;
 • internationale organisaties.

Uitsluitend aanvragen van rechtspersonen die zijn gevestigd in de volgende programmalanden, komen in aanmerking:

 • de 28 lidstaten van de Europese Unie;
 • de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen;
 • de kandidaat-EU-lidstaten: de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije.

Het minimumaantal deelnemers aan een partnerschap voor deze oproep is drie organisaties uit minstens drie programmalanden.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Welke soort acties:

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs
 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding
 • mobiliteit van scholieren en personeel
 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie
 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma
 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 
 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties
 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 
 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma
 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Raadpleeg de programmagids voor 2021 hier.

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Onderwijs

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons