U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA3: Forward-Looking Cooperation Projects 2017 EACEA/41/2016

Deadline

Doelstellingen

Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten zijn transnationale samenwerkingsprojecten voor het testen, ontwikkelen of beoordelen van innoverende beleidsbenaderingen die het potentieel hebben om in het beleid te worden geïntegreerd, en om input te leveren voor het verbeteren van de systemen voor onderwijs en opleiding. Deze projecten moeten diepgaande kennis over doelgroepen, leren, onderwijs of opleidingssituaties verschaffen en effectieve methodologieën enhulpmiddelen waarmee beleid kan worden ontwikkeld, evenals conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op alle niveaus wat betreft onderwijs en opleiding.Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten moeten daarom worden geleid en uitgevoerd door essentiële belanghebbenden die bewezen hebben topkwaliteit te leveren en die over de actueelste kennis beschikken, die in staat zijn tot innoveren of die met hun activiteiten systemische veranderingen teweeg kunnen brengen, en die de beleidsagenda inzake onderwijs en opleiding kunnen aansturen. Voorstellen in het kader van deze oproep moeten aansluiten op de nieuwe prioriteiten voor Europese samenwerking zoals vermeld in het Gezamenlijk verslag 2015 van de Raad en de Commissie over de uitvoering van het strategischkader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020).

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn:

 • in gang zetten van veranderingen op de langere termijn en in de praktijk testen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van onderwijs en opleiding die in het beleid kunnen worden geïntegreerd en die duurzame en systemische veranderingen in de systemen voor onderwijs en opleiding teweeg kunnen brengen;
 • ondersteunen van transnationale samenwerking en wederzijds leren tussen essentiële belanghebbenden met betrekking tot toekomstgerichte onderwerpen;
 • faciliteren van het verzamelen en analyseren van bewijs waarmee innoverende beleidsbenaderingen en praktijken kunnen worden onderbouwd.

Voorstellen die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, moeten zich richten op één van de volgende vijfprioriteiten:

 • verwerven van basisvaardigheden door laaggeschoolde volwassenen;
 • bevorderen van op prestaties gebaseerde benaderingen in beroepsonderwijs en -opleiding;
 • bevorderen van innovatieve technologie op het gebied van loopbaanbegeleiding;
 • professionalisering van personeel (schoolonderwijs, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang);
 • behalen van de doelstellingen van de vernieuwde EU-strategie voor het hoger onderwijs.

Voorstellen die niet op één van de vijf prioriteiten van deze oproep zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen

Budget

De totale begroting voor de cofinanciering van projecten bedraagt 8 000 000 EUR.De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 75 % van de totale subsidiabele kosten.De maximale subsidie per project bedraagt 500 000 EUR.

Begunstigden

In aanmerking komende inschrijvers zijn publieke of private organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs en opleiding of andere sectoren zoals niet-formeel leren, waaronder jeugdwerk, andere sociaaleconomische sectoren en/of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten uitvoeren.Gegadigden die in aanmerking komen om op deze oproep te reageren, zijn:

 • overheidsautoriteiten op nationaal/regionaal/lokaal niveau die verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van onderwijs en opleiding;
 • organisaties zonder winstoogmerk (ngo's), publiek of privaat;
 • onderzoekscentra;
 • scholen of andere onderwijsinstellingen;
 • instellingen voor hoger onderwijs;
 • kamers van koophandel;
 • netwerken van belanghebbenden;
 • erkenningsinstellingen;
 • evaluatie- en kwaliteitsborgingsinstanties;
 • handelsorganisaties en werkgevers;
 • vakbonden en personeelsverenigingen;
 • diensten voor loopbaanbegeleiding;
 • maatschappelijke en culturele organisaties;
 • bedrijven;
 • internationale organisaties.

Uitsluitend aanvragen van rechtspersonen die zijn gevestigd in de volgende programmalanden, komen in aanmerking:

 • de 28 lidstaten van de Europese Unie;
 • de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen;
 • de kandidaat-EU-lidstaten: de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije.

Het minimumaantal deelnemers aan een partnerschap voor deze oproep is drie organisaties uit minstens drie programmalanden.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons