U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA 3 beleidshervormingen: Toekomstige initiatieven Europese toekomstige samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd

Deadline

Doelstellingen

Toekomstige samenwerkingsprojecten zijn samenwerkingsprojecten die zijn voorgesteld en worden beheerd door een partnerschap van belanghebbenden met het oog op het vaststellen, testen, ontwikkelen en beoordelen van nieuwe innoverende benaderingen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd, waarbij niet alleen integratie mogelijk is, maar ook het leveren van input voor verbetering van beleid voor onderwijs en jeugd. De projecten moeten gericht zijn op innovatie in praktijken en sectoroverschrijdend beleid op het gebied van onderwijs en jeugd. Het specifieke doel van deze activiteiten is het bieden van diepgaande kennis van doelgroepen, leren, onderwijs, opleiding of jongerenwerk en effectieve methodologieën en hulpmiddelen waarmee beleid kan worden ontwikkeld, evenals conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op alle niveaus bij onderwijs, opleiding en de jeugd.De doelstellingen van deze oproep zijn:

 • het voorstellen en het in praktijk testen van innovatieve oplossingen voor huidige of toekomstige uitdagingen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd die beleid en praktijk kunnen verbeteren en/of transformeren en die een duurzame en systematische impact kunnen hebben op de Europese systemen voor onderwijs, opleiding en jeugd;
 • het identificeren, testen, ontwikkelen en beoordelen van nieuwe innovatieve benaderingen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd, waarbij integratie mogelijk is;
 • het ondersteunen van transnationale samenwerking en wederzijds leren met betrekking tot toekomstige problemen tussen belanghebbenden om oplossingen te bieden voor huidige uitdagingen in de sectoren onderwijs, opleiding en jeugd en om het ontwerp van nieuw beleid in die sectoren te beïnvloeden;
 • het verzamelen en analyseren van inhoudelijk bewijs waarmee de verantwoordelijke autoriteiten nieuw, innovatief en effectief beleid en praktijken kunnen ontwikkelen op het gebied van onderwijs en opleiding of op het gebied van jeugdwerk, en concrete methodologieën kunnen uitwerken voor een concrete implementatie daarvan in de toekomst;
 • het bieden van diepgaande kennis van doelgroepen, leren, onderwijs, opleiding of situaties in jeugdwerk en effectieve methodologieën en hulpmiddelen waarmee beleid kan worden ontwikkeld, evenals conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op alle niveaus in onderwijs, opleiding en jeugd;
 • het verder versterken van toegenomen aandacht voor beleidsinnovatie in onderwijs, opleiding of jeugdwerk.

De oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt projecten in twee delen. De prioriteiten voor deze oproep zijn de volgende: Deel 1 — Onderwijs en opleiding

 • Vermindering van verschillen in leerresultaten die van invloed zijn op leerlingen uit achterstandsmilieus
 • Verhoging van de kwaliteit van onderwijs met behulp van learning analytics en learning semantics
 • Bevordering van samenwerkend leren en onderwijzen
 • Opening van (virtuele of fysieke) infrastructuren van onderwijs en opleidingsinstituten voor volwassenenonderwijs en het voorzien in modulaire gecertificeerde leermogelijkheden
 • Verbetering van kwaliteit en verhoging van uitmuntendheid in beroepsonderwijs en opleiding
 • Hervorming van het hoger onderwijs om het gediversifieerder, responsiever en competitiever te maken

Deel 2 — Jeugd

 • e-deelneming gebruiken om emancipatie en actieve deelname van jonge mensen aan een democratisch leven te bevorderen

In het kader van deel 1 kunnen in de voorstellen één of meerdere prioriteiten worden behandeld. Als de inschrijver meerdere prioriteiten behandelt, moet er één prioriteit worden gekozen als „hoofdprioriteit” en deze dient adequaat te worden uitgewerkt (1). Inschrijvingen die de „hoofdprioriteit” onvoldoende behandelen, komen niet in aanmerking voor financiering.

Budget

De totale begroting die beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten in het kader van de onderhavige oproep bedraagt 17 000 000 EUR en is op de volgende wijze onderverdeeld:

 • Deel 1 — Onderwijs en opleiding: 15 000 000 EUR
 • Deel 2 — Jeugd: 2 000 000 EUR.

De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 75 % van de totale subsidiabele projectkosten. De maximale subsidie per project bedraagt 500 000 EUR.Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen voor deze oproep uit te keren.

Begunstigden

In aanmerking komende inschrijvers: De term „inschrijvers” verwijst naar alle organisaties en instellingen die deelnemen aan een inschrijving, ongeacht hun rol in het project.In aanmerking komende inschrijvers zijn publieke of private organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd of andere sociaaleconomische sectoren of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten uitvoeren.Inschrijvers die in aanmerking komen om op deze oproep te reageren zijn:

 • overheidsautoriteiten op nationaal/regionaal/lokaal niveau die verantwoordelijk zijn voor beleid op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd;
 • organisaties zonder winstoogmerk (ngo’s), publiek of privaat;
 • onderzoekscentra;
 • universiteiten;
 • kamers van koophandel;
 • netwerken;
 • erkenningsinstellingen;
 • evaluatie-instellingen;
 • handelsorganisaties en sociale partners;
 • scholen of andere onderwijsinstellingen;
 • maatschappelijke en culturele organisaties;
 • bedrijven;
 • internationale organisaties.

In aanmerking komen alleen inschrijvingen van rechtspersonen die zijn gevestigd in een van de volgende in aanmerking komende landen:

 • de 28 lidstaten van de Europese Unie;
 • de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen;
 • de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

De vereiste minimumsamenstelling van een partnerschap voor deze oproep is drie organisaties uit minstens drie in aanmerking komende landen.

Info & contact

Hier vindt u de details van deze subsidieoproep. Voor meer informatie, zie de Gids voor inschrijvers. De richtsnoeren voor oproepen en het Inschrijvingspakket zijn beschikbaar op deze website. Contactgegevens e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons