U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+: Allianties voor sectorale vaardigheden

Deadline

Inleiding

Update: online info day op 1 december 2017

Doelstellingen

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden hebben tot doel de vaardigheidskloof ten aanzien van een of meer beroepsprofielen in een specifieke sector te dichten. Dit doen ze door bestaande of opkomende, sectorspecifieke arbeidsmarktbehoeften in kaart te brengen (vraagzijde) en door initieel en voortgezet beroepsonderwijs op alle niveaus beter te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt (aanbodzijde). Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden steunen niet alleen de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van transnationale beroepsopleidingen, maar ook onderwijs- en opleidingsmethoden voor Europese professionele kernprofielen. Daarbij baseren ze zich op aantoonbare vaardigheidsbehoeften.Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden waarbij de focus ligt op strategische sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden stellen concrete maatregelen vast en werken deze uit met het doel vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar af te stemmen en zo de algemene sectorspecifieke groeistrategie te ondersteunen.Dit moet worden bereikt door middel van acties die gericht zijn op de volgende doelstellingen:

 • het in kaart brengen van bestaande en opkomende vaardigheidsbehoeften in specifieke sectoren;
 • de versterking van de uitwisseling van kennis en praktijken tussen onderwijs en -opleidingsinstelllingen en de arbeidsmarkt;
 • de modernisering van beroepsonderwijs en -opleiding door aanpassing van het aanbod aan de vaardigheidsbehoeften;
 • de integratie van werkplekleren in beroepsonderwijs en -opleiding en benutting van het potentieel ervan om de economische ontwikkeling en innovatie te stimuleren, waardoor het concurrentievermogen van de betrokken sectoren wordt vergroot;
 • het opbouwen van wederzijds vertrouwen, het vergemakkelijken van grensoverschrijdende certificering en zo bij te dragen aan een grotere mobiliteit in een sector, en het verbeteren van de erkenning van kwalificaties op Europees niveau binnen een sector;
 • verbetering van de kennis en informatie over vaardigheden en zorgen voor een heldere strategie en instrumenten waarmee tekorten aan bepaalde vaardigheden in specifieke economische sectoren kunnen worden aangepakt.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan:

 • digitale vaardigheden
 • groene vaardigheden

Projecten kunnen deze doelstellingen verwezenlijken door inschrijving bij een van de volgende percelen (een organisatie kan als aanvrager bij meerdere voorstellen en percelen worden betrokken, mits de voorstellen betrekking hebben op verschillende sectoren):

Perceel 1: Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op het vaststellen van vaardigheidsbehoeften zullen op sectoraal niveau werken om duidelijk en gedetailleerd aan te tonen wat de behoeften en lacunes zijn. Dit maakt het mogelijk dergelijke lacunes aan te vullen door te voorzien in opleiding, hetzij op basis van beroepsonderwijs en -opleiding (perceel 2), hetzij in het kader van een andere onderwijs- en opleidingssector.

Perceel 2: Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs en -opleiding zullen werken aan het ontwikkelen en uitvoeren van gemeenschappelijke opleidingsinhoud voor beroepsgerichte programma's voor een of meer verwante beroepen in een sector, alsook aan onderwijs- en opleidingsmethoden. Daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan leren op het werk ("werkplekleren"), waarbij lerenden de vaardigheden worden aangereikt waar de arbeidsmarkt in een specifieke sector om vraagt. Perceel 2 - Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden moeten gebruik maken van EU-brede instrumenten en hulpmiddelen zoals het Europees kwalificatiekader, ECVET en EQAVET.

Perceel 3: Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de uitvoering van een nieuwe strategische aanpak ("blauwdruk") van sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden: de blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden is een van de tien maatregelen in de nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa. In de huidige oproep tot het indienen van voorstellen zal de blauwdruk ten uitvoer worden gelegd in zes sectoren die te kampen hebben met ernstige vaardigheidstekorten (zie subsidiabiliteitscriteria). De allianties in perceel 3 zullen de uitvoering van de blauwdruk ondersteunen door een sectorale vaardighedenstrategie te ontwikkelen. Deze strategie moet de tekorten aan vaardigheden, lacunes en mismatches stelselmatig en structureel verminderen en tevens zorgen voor vaardigheden van voldoende kwaliteit en niveau om groei, innovatie en concurrentiekracht in de sector te ondersteunen. De sectorale vaardighedenstrategie moet een duidelijke reeks maatregelen, mijlpalen en welomschreven resultaten bevatten met het doel vraag en aanbod van vaardigheden op elkaar af te stemmen en op die manier van de algemene sectorspecifieke groeistrategie te ondersteunen. De doelstellingen van perceel 1 (het voorspellen van de vraag naar vaardigheden) en perceel 2 (het inspelen op de vastgestelde behoefte aan vaardigheden door het ontwikkelen en uitvoeren van beroepsonderwijs en -opleiding) moeten in de sectorale vaardighedenstrategie worden opgenomen. Sectoren:

 • Additive manufacturing
 • Bouwnijverheid
 • Zeescheepvaart
 • Op papier gebaseerde waardeketen
 • Duurzame energie en groene technologieën
 • Ijzer- en staalindustrie

Indien twee of meer voorstellen dezelfde score behalen en het beschikbare budget niet toereikend is ze allemaal te financieren, zal voorrang worden verleend aan voorstellen van leden van een Europese raad voor sectorvaardigheden.

Budget

Maximale EU-bijdrage ten behoeve van perceel 1 - alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op het vaststellen van vaardigheidsbehoeften (2 jaar): 330 000 EURMaximale EU-bijdrage voor een perceel 1 - alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op het vaststellen van vaardigheidsbehoeften (3 jaar): 500 000 EURMaximumbijdrage van de EU voor een perceel 2 - alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs en -opleiding (2 jaar): 700 000 EURMaximumbijdrage van de EU voor een perceel 2 - alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op de ontwikkeling en uitvoering van beroepsonderwijs en -opleiding (3 jaar): 1 000 000 EURMaximumbijdrage van de EU voor een perceel 3 – alliantie voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden met het oog op een nieuwe strategische aanpak ("blauwdruk") van sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden (4 jaar): 4 000 000 EUR

Begunstigden

Alle organisaties met een rechtspersoonlijkheid

Info & contact

Webpagina Europese Commissie - EACEA

Meer informatie vindt u in de Erasmus+ programmagids 2018 online of in de pdf-versie vanaf pagina 136.

Contact: EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

Op 1 december 2017 is er een online infodag over deze call. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons