U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Partnership for Excellence - Centres of Vocational Excellence

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Inleiding

De oproep Centres of Vocational Excellence (VoVE) ondersteunt een bottom-up benadering van professionele uitmuntendheid waarbij een breed scala van lokale belanghebbenden wordt betrokken. Het stelt instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in staat het aanbod van vaardigheden snel aan te passen aan de veranderende economische en sociale behoeften, met inbegrip van de digitale en groene transitie. CoVE's opereren in een bepaalde lokale context en vormen de spil van ecosystemen van vaardigheden voor innovatie, regionale ontwikkeling en sociale inclusie, terwijl ze via internationale samenwerkingsnetwerken samenwerken met CoVE's in andere landen.

Zij bieden mogelijkheden voor de initiële opleiding van jongeren en de voortgezette bij- en omscholing van volwassenen, door middel van een flexibel en tijdig opleidingsaanbod dat beantwoordt aan de behoeften van een dynamische arbeidsmarkt, in de context van de groene en digitale transitie. Zij fungeren als katalysator voor lokale bedrijfsinnovatie, door nauw samen te werken met bedrijven en met name het mkb.

Beroepsmatige excellentie zorgt voor hoogwaardige vaardigheden en competenties die leiden tot hoogwaardige werkgelegenheid en carrièremogelijkheden, die voldoen aan de behoeften van een innovatieve, inclusieve en duurzame economie.

Het hier voorgestelde concept van professionele excellentie wordt gekenmerkt door een holistische, op de lerende gerichte aanpak waarin beroepsonderwijs en -opleiding

een geïntegreerd onderdeel is van vaardigheidsecosystemen, dat bijdraagt aan strategieën voor regionale ontwikkeling, innovatie, slimme specialisatie en clusters, alsook aan specifieke waardeketens en industriële ecosystemen deel uitmaakt van kennisdriehoeken, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere onderwijs- en opleidingssectoren, de wetenschappelijke wereld, de creatieve sector en het bedrijfsleven
stelt lerenden in staat zowel beroeps- (beroepsspecifieke) als sleutelcompetenties te verwerven door middel van hoogwaardige voorzieningen die door kwaliteitsborging worden ondersteund bouwt innovatieve vormen van partnerschappen met de wereld van het werk op, en wordt ondersteund door de voortdurende professionele ontwikkeling van onderwijs- en opleidingspersoneel, innovatieve pedagogieën, mobiliteit van lerenden en personeel en internationaliseringsstrategieën voor beroepsonderwijs en -opleiding
 

Doelstellingen

Deze oproep ondersteunt de geleidelijke totstandbrenging en ontwikkeling van internationale samenwerkingsnetwerken van topcentra voor beroepsonderwijs en -opleiding, die bijdragen tot de totstandbrenging van ecosystemen van vaardigheden voor innovatie, regionale ontwikkeling en sociale insluiting. De Centres of Vocational Excellence zullen op twee niveaus opereren:

1. 1. op nationaal niveau, waarbij een breed scala van lokale belanghebbenden betrokken is, en ecosystemen van vaardigheden worden gecreëerd voor lokale innovatie, regionale ontwikkeling en sociale insluiting, terwijl via internationale samenwerkingsnetwerken wordt samengewerkt met topcentra voor beroepsonderwijs en -opleiding in andere landen.

2. 2. Op internationaal niveau waarbij CoVE's worden samengebracht die een gemeenschappelijk belang hebben in specifieke sectoren of industriële ecosystemen ,innovatieve benaderingen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. klimaatverandering, digitalisering, kunstmatige intelligentie, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie van migranten, bijscholing van mensen met een laag kwalificatieniveau, enz. innovatieve benaderingen om de reikwijdte, kwaliteit en doeltreffendheid van bestaande CoVE's te vergroten.
De netwerken zullen bestaande CoVE's in verschillende landen samenbrengen, of het model voor professionele uitmuntendheid ontwikkelen door partners uit verschillende landen met elkaar in contact te brengen die van plan zijn om via internationale samenwerking professionele uitmuntendheid in hun lokale context te ontwikkelen. Zij kunnen bijvoorbeeld bijdragen aan de uitvoeringsfase van het Nieuw Europees Bauhaus-initiatief door samen te werken met de gemeenschappen die betrokken zijn bij de lokale transformaties die door het initiatief worden bevorderd.

De netwerken zijn gericht op "opwaartse convergentie" van uitmuntendheid in beroepsonderwijs en -opleiding. Zij zullen openstaan voor deelname van landen met goed ontwikkelde stelsels van uitmuntendheid in beroepsonderwijs en -opleiding, alsook van landen die bezig zijn een soortgelijke aanpak te ontwikkelen, met als doel het volledige potentieel van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding te onderzoeken om een proactieve rol te spelen ter ondersteuning van groei en innovatie.

Begunstigden

 • Aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding
 • Bedrijven, vertegenwoordigende organisaties van de industrie of de sector
 • Nationale/regionale kwalificatie-instanties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Innovatie-agentschappen
 • Instanties voor regionale ontwikkeling
   

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders Portal

Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons