U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ - Partnerschappen voor innovatie- Toekomstgerichte projecten

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2023-PI-FORWARD

Inleiding

Partnerschappen voor innovatie ondersteunen projecten die bedoeld zijn om een systemisch effect op Europees niveau tot stand te brengen door het mogelijk te maken om de projectresultaten op Europese schaal in te voeren en/of ze over te dragen naar andere thematische of geografische contexten. Zij zijn toegespitst op thematische gebieden die van strategisch belang zijn voor de groei, het concurrentievermogen en de sociale samenhang van Europa. Uit hoofde van dit soort partnerschappen worden de volgende acties ondersteund:

 • allianties voor innovatie;
 • toekomstgerichte projecten (deze oproep)

Deze acties worden beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).

Doelstellingen

Na de recente pandemie is er meer dan ooit behoefte aan innovatie in onze onderwijs- en opleidingsstelsels en op het gebied van jeugdzaken. Innovatie in het onderwijs en bij het leren is zowel op individueel niveau als op institutioneel vlak van cruciaal belang. Deze innovatieve benaderingen moeten niet alleen de werknemers van vandaag en morgen van de passende vaardigheden voor snel veranderende arbeidsmarkten voorzien, maar moeten de beroepsbevolking van vandaag en morgen ook de nodige creativiteit en vaardigheden bijbrengen om de steeds complexere maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden waarmee we allemaal worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, de bescherming van biodiversiteit, schone energie, volksgezondheid, digitalisering en automatisering, kunstmatige intelligentie, robotica en gegevensanalyse.

Deze actie moet innovatie, creativiteit en participatie en sociaal ondernemerschap op verschillende gebieden van onderwijs en opleiding stimuleren, binnen sectoren of over verschillende sectoren en disciplines heen.

Toekomstgerichte projecten zijn grootschalige projecten die bedoeld zijn om innovatieve (beleids)aanpakken te identificeren, te ontwikkelen, te testen en/of te beoordelen die het potentieel hebben om horizontaal te worden toegepast, om zo de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren. Zij zullen toekomstgerichte ideeën ondersteunen die beantwoorden aan de belangrijkste Europese prioriteiten en die het potentieel hebben om horizontaal te worden toegepast en om input te leveren om de stelsels voor onderwijs, opleiding en jeugdzaken te verbeteren en om aanzienlijke innovatieve effecten met betrekking tot methoden en praktijken met zich te brengen voor alle leerstijlen en situaties voor actieve participatie met het oog op de sociale samenhang van Europa.

Het doel is transnationale samenwerkingsprojecten te ondersteunen waarmee een samenhangend en alomvattend geheel van sectorale of sectoroverschrijdende activiteiten wordt uitgevoerd die:

 •  innovatie stimuleren met betrekking tot reikwijdte, baanbrekende methoden en praktijken, en/of b)
 • een overdracht van innovatie (naar andere landen, beleidssectoren of doelgroepen) verzekeren en zo op Europees niveau een duurzame benutting van innovatieve projectresultaten en/of de overdraagbaarheid naar andere contexten en doelgroepen waarborgen.

De partnerschappen moeten bestaan uit een mix van publieke en particuliere organisaties die onderzoekers, praktijkmensen en partners combineren met het vermogen om beleidsmakers te bereiken. Toekomstgerichte projecten moeten daarom worden uitgevoerd door een gemengd partnerschap van organisaties:

 • dat is gebaseerd op excellentie en de nieuwste kennis,
 • dat over innovatiecapaciteit beschikt,
 • dat een systemisch effect kan bewerkstelligen door zijn activiteiten en het potentieel om de beleidsagenda op het gebied van onderwijs en opleiding te sturen.

De ondersteunde projecten zullen erop gericht zijn een systemisch effect op Europees niveau tot stand te brengen door het mogelijk te maken om hun innovatieve resultaten op Europese schaal in te voeren en/of ze over te dragen naar andere thematische of geografische contexten.

Binnen deze partnerschappen voor innovatie - toekomstgerichte projecten zijn er 4 percelen

Perceel 1: digitaal onderwijs (sectoroverschrijdend): Projecten in het kader van perceel 1 kunnen gericht zijn op verschillende onderwijssectoren of onderwijssectoren overbruggen, en moeten kwalitatief hoogwaardig en inclusief digitaal onderwijs ondersteunen, in overeenstemming met het actieplan voor digitaal onderwijs.Naar de oproep

Perceel 2: beroepsonderwijs en -opleiding: Projecten in het kader van perceel 2 zijn gericht op de sector beroepsonderwijs en -opleiding. Deze projecten ondersteunen de uitvoering van de beginselen en doelstellingen van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten264, de Europese vaardighedenagenda265, de aanbeveling van de Raad inzake beroepsonderwijs en ‐opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht266 en de Verklaring van Osnabrück over beroepsonderwijs en -opleiding267 als katalysator voor herstel en rechtvaardige transities naar digitale en groene economieën. Naar de oproep

Perceel 3: volwasseneneducatie: Projecten in het kader van perceel 3 zijn gericht op het beleidsterrein volwasseneneducatie. Deze projecten ondersteunen de uitvoering van de beginselen en doelstellingen van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten269, de Europese vaardighedenagenda270 en de aanbeveling van de Raad tot invoering van bijscholingstrajecten271: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen. Naar de oproep

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Meer informatie in de Erasmus+ programmagids 2023 (p. 328)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons