U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Volunteering Teams in High Priority Areas

Deadline

Code

ESC-SOLID-2022-VTHPA

Inleiding

'Vrijwilligersteams op gebieden met hoge prioriteit 'zijn grootschalige projecten met een grote impact ter ondersteuning van vrijwilligersactiviteiten die worden uitgevoerd door jongeren uit ten minste twee verschillende landen die samen blijk geven van solidariteit door kortetermijnacties uit te voeren die zijn gericht op gemeenschappelijke Europese uitdagingen op beleidsterreinen die elk jaar op EU-niveau worden vastgesteld.

Prioriteiten voor deze oproep:

 • Bevordering gezonde levensstijl: Het programma kan een belangrijke meerwaarde bieden door gezonde leefstijlen te bevorderen. Sport en lichaamsbeweging spelen een sleutelrol bij de preventie van ziekten en het waarborgen van levenskwaliteit, en zij dragen bij tot sociale inclusie en welzijn. Obesitas en inactiviteit nemen in Europa gestaag toe, met ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het belang van sport en lichaamsbeweging voor onze gezondheid en ons welzijn, alsook de urgentie om een gezondere levensstijl te bevorderen, werden nog duidelijker tijdens de COVID-19-pandemie.
 • Behoud cultureel erfgoed: Het programma kan van grote waarde zijn voor de bewustmaking en het behoud van het Europees cultureel erfgoed. De gesteunde projecten moeten erop gericht zijn vrijwilligers te mobiliseren rond de verbetering van de toegang tot het cultureel erfgoed voor iedereen, of de reconversie van erfgoedinfrastructuur met een hoog sociaal doel en een lage koolstofvoetafdruk. Nieuwe participatieve en interculturele benaderingen van erfgoed zullen worden bevorderd.

 

Doelstellingen

De activiteiten binnen deze oproep zijn gericht op:

 • duidelijk omschreven, onvervulde maatschappelijke uitdagingen aan te pakken op het gebied van "bevordering van een gezonde levensstijl" en/of "behoud van het cultureel erfgoed
 • de solidariteit tussen de deelnemende landen te bevorderen
 • de jonge vrijwilliger(s) in staat te stellen vaardigheden en bekwaamheden te verwerven die nuttig zijn voor zijn/haar persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling
 • tastbare voordelen opleveren voor de gemeenschappen waarin de activiteiten worden uitgevoerd;
 • zorgen voor rechtstreeks contact tussen de deelnemer en de begunstigden van de solidariteitsactiviteiten, zodat de jonge vrijwilliger vaardigheden kan verwerven die nuttig zijn voor zijn/haar educatieve en sociale ontwikkeling;
 • kansarme jongeren bereiken, met inbegrip van vluchtelingen, asielzoekers en migranten;
 • diversiteit, interculturele en interreligieuze dialoog - en de EU-waarden menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren - te bevorderen, alsook projecten die mediageletterdheid, kritisch denken en zin voor initiatief bij jongeren stimuleren;
 • de capaciteiten en het internationale bereik van de deelnemende organisaties te versterken
 • de deelnemers meer bewust te maken van en meer inzicht te verschaffen in andere culturen en landen door hen de mogelijkheid te bieden netwerken van internationale contacten op te bouwen, actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven en een gevoel van Europees burgerschap en Europese identiteit te ontwikkelen.

Begunstigden

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Info & contact

Meer info over deze oproep vind je terug op het Funding and Tenders portal

Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

European Solidarity Corps

Inleiding

Het Europees Solidariteitskorps, voorheen bekend als Europees Vrijwilligerswerk (EVS), is hét initiatief voor jongeren die maatschappelijk betrokken willen zijn. Anders dan bij haar voorganger, voorziet het Europees Solidariteitskorps voor de periode 2021-2027 ook in vrijwilligerswerk op het gebied van humanitaire hulp.

Doelstellingen

Het European Solidarity Corps brengt jongeren bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve samenleving en een antwoord te bieden aan maatschappelijke uitdagingen. Door kansen te creëren en te investeren in de jeugd draagt het European Solidarity Corps bij aan een meer solidaire wereld.

Het subsidieprogramma wil solidariteit promoten door beroep te doen op het engagement van jongeren en organisaties. Met toegankelijke en kwalitatieve activiteiten draagt iedereen zo bij aan verbinding, solidariteit, democratie en Europees burgerschap.

Goed om weten 

 • Projecttype

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Geen Europese samenwerking/partnerschap vereist

 • Aanvraagprocedure

Internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/888 inzake de vaststelling van het programma ”Europees Solidariteitskorps”

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen)
 • Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)
 • Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: 1 miljard euro.

 • Internationale organisaties
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden

Thema('s)

Energie en klimaat
Migratie
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Sport
Werk en Sociale Zaken
Zorg en welzijn

Info & contact

 • Website Europees fonds

Europees Solidariteitskorps

 • Vlaams contactpunt:

JINT vzw
Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 
projecten@jint.be 
www.jint.be
www.europeansolidaritycorps.be

 • Contact Europese Commissie:

DG Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Lees meer
Volg ons