U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Forward-Looking Cooperation Projects 2019 - Erasmus+, Key Action 3

Deadline

Code

EACEA/36/2018

Inleiding

Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten zijn grootschalige projecten voor het testen, ontwikkelen of beoordelen van innoverende beleidsbenaderingen die het potentieel hebben om in het beleid te worden geïntegreerd en om de systemen voor onderwijs en opleiding te verbeteren. Deze projecten moeten diepgaande kennis over doelgroepen, leren, doceren of opleidingssituaties verschaffen en effectieve methodieken en instrumenten waarmee beleid kan worden ontwikkeld, evenals conclusies die relevant zijn voor beleidsmakers op het gebied van onderwijs en opleiding op alle niveaus. Toekomstgerichte samenwerkingsprojecten moeten daarom worden geleid en uitgevoerd door representatieve belanghebbenden met een uitgesproken profiel die bewezen hebben topkwaliteit te leveren en die over de recentste kennis beschikken, die in staat zijn tot innoveren of die met hun activiteiten systemische veranderingen teweeg kunnen brengen, en die de beleidsagenda inzake onderwijs en opleiding kunnen aansturen.

Doelstellingen

De algemene doelstellingen van deze oproep zijn:

— innovatie bevorderen op het gebied van onderwijs en opleiding via Europese samenwerking op beleidsniveau en in de praktijk;
— belangrijke belanghebbenden de middelen aanreiken om beleidsinnovatie te kunnen ontwikkelen en te integreren in beleid.

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn:

— in gang zetten van veranderingen op de langere termijn en in de praktijk testen van innovatieve oplossingen voor uitdagingen op het gebied van onderwijs en opleiding die in het beleid kunnen worden geïntegreerd en die duurzame en systemische veranderingen in de stelsels voor onderwijs en opleiding teweeg kunnen brengen;
— ondersteunen van transnationale samenwerking en wederzijds leren tussen essentiële belanghebbenden met betrekking tot toekomstgerichte onderwerpen;
— faciliteren van het verzamelen en analyseren van bewijs waarmee innoverende beleidsbenaderingen en praktijken kunnen worden onderbouwd

Voorstellen die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, moeten zich richten op een van de volgende zes prioriteiten:

1. verwerven van basisvaardigheden door laaggeschoolde volwassenen;
2. opzetten van bij- en nascholingstrajecten en het evalueren daarvan om te voorzien in de behoeften aan actuele en toekomstige vaardigheden;
3. bevorderen van innovatieve technologie op het gebied van loopbaanbegeleiding;
4. bevorderen van innovatieve en discipline overschrijdende benaderingen van onderricht in wetenschap, technologie, engineering, kunst en wiskunde (STE(A)M) in het onderwijs;
5. bevorderen van het gebruik van instrumenten voor zelfreflectie ter ondersteuning van innovatie en systemische veranderingen binnen instellingen voor onderwijs en opleiding;
6. hoger onderwijs — het realiseren van de doelstellingen van het actieplan voor digitaal onderwijs (waaronder open wetenschap) en het evalueren van de leeruitkomsten om aan de hand daarvan instellingen voor hoger onderwijs aan elkaar te kunnen toetsen. Voorstellen die niet op een van de zes prioriteiten van deze oproep zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen.

Budget

De totale begroting die beschikbaar is voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep, bedraagt 12 000 000 EUR.

De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 75 % van de totale subsidiabele kosten.

De maximale subsidie per project bedraagt 500 000 EUR.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle voor deze oproep beschikbare middelen uit te keren.

Begunstigden

Subsidiabele aanvragers zijn publieke en particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of andere sociaal-economische sectoren, of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten ontplooien (bijv. centra voor academische erkenning, kamers van koophandel, vakorganisaties, maatschappelijke en culturele organisaties, netwerken van belanghebbenden, ngo’s, ministeries van onderwijs, aanbieders van opleidingen enz.).

Uitsluitend aanvragen van rechtspersonen die zijn gevestigd in een van de volgende programmalanden zijn subsidiabel: — de 28 lidstaten van de Europese Unie; — de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen; — kandidaat-lidstaten: de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije en Servië. 

Voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk: Hou er rekening mee dat u gedurende de gehele looptijd van het project aan de subsidiabiliteitscriteria moet voldoen. Indien het Verenigd Koninkrijk tijdens de looptijd van het project de EU verlaat zonder met de EU een overeenkomst te hebben gesloten waarin expliciet wordt vastgelegd dat aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk in aanmerking blijven komen, zal de EU-subsidie aan u worden stopgezet (terwijl u waar mogelijk blijft deelnemen) of zult u het project moeten verlaten op grond van artikel II.16.3.1, onder a), van de subsidieovereenkomst.

Het minimumaantal deelnemers aan een partnerschap voor deze oproep is drie organisaties uit minstens drie programmalanden.

Info & contact

Als u op zoek bent naar aanvullende informatie over deze oproep tot voorstellen of als u specifieke vragen over het aanvraagproces hebt, kunt u een e-mail sturen naar de volgende mailbox:

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu

Als u, nadat u hebt verwezen naar de gebruikershandleiding van e-Form, nog steeds een vraag hebt of een technisch probleem hebt ondervonden met betrekking tot het e-Formulier, neemt u contact op met de technische HelpDesk-services.

Helpdesk e-mailadres: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Helpdesk-telefoon: +32 2 299 0705

 

Daarnaast kan u ook steeds terecht bij EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen.

https://www.epos-vlaanderen.be/

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons