U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Youth Together

Deadline

Code

EACEA/10/2020

Inleiding

De reikwijdte van de acties "Jeugd voor Europa" moet voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met het project "Een nieuwe beschrijving van Europa", de Europese jeugddoelstellingen en de bevindingen van de Eurobarometer over de prioriteiten van jongeren en andere initiatieven in het kader van het jeugdbeleid en het jeugdprogramma, met inbegrip van projecten die in 2018 en 2019 in het kader van deze actie zijn geselecteerd en die tot doel hebben de deelname van jongeren aan het Europese burgerleven en aan grensoverschrijdende uitwisselingen en mobiliteitsactiviteiten te bevorderen. De acties moeten met name gericht zijn op uitdagingen in verband met inclusieve participatie voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of situatie, die in de context van de COVID-19-pandemie aan het licht zijn gekomen.

Doelstellingen

Het initiatief is gericht op specifieke ondersteuning voor

 • bevordering en ontwikkeling van meer gestructureerde samenwerking, online en offline, tussen verschillende jongerenorganisaties om partnerschappen op te bouwen of te versterken die gericht zijn op solidariteit en inclusieve democratische participatie van iedereen, tegen de achtergrond van de repercussies op de sociaaleconomische structuren en in overeenstemming met de jongerendoelstellingen 3, 4 en 10;
 • jongerenorganisaties die betrokken zijn bij initiatieven om jongeren aan te moedigen deel te nemen aan het democratische proces en aan de samenleving door opleidingen te organiseren, de gemeenschappelijke kenmerken van jonge Europeanen onder de aandacht te brengen en de discussie en het debat over hun band met de EU, haar waarden en democratische grondslagen aan te moedigen, onder meer door de jongeren een betekenisvolle stem te geven in het kader van het Covid-19-herstelproces;
 • de participatie van ondervertegenwoordigde groepen jongeren in de politiek, jongerenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te bevorderen door kwetsbare en sociaaleconomisch achtergestelde jongeren te betrekken; nieuwe manieren om jongerenorganisaties in staat te stellen de Covid-19-crisis en de nasleep daarvan aan te pakken, door innovatieve manieren van samenwerking en netwerkvorming, -ontwikkeling en -beheer te ondersteunen. Indicatief zou dit kunnen inhouden dat de samenwerking tussen jongerenorganisaties in een digitale context wordt versterkt via en door niet-formele leer- en organisatiemodellen, met inbegrip van alternatieve vormen van uitwisseling en wederzijdse hulp.

Budget

5 000 000 euro

Begunstigden

Voorstellen kunnen worden ingediend door aanvragers die een organisatie zonder winstoogmerk zijn die werkzaam is op het gebied van jeugdzaken (jongeren-NGO's) en die is gevestigd in een land van het Erasmus+-programma.

De volgende organisaties kunnen als partner aan de voorstellen deelnemen:

- organisaties zonder winstoogmerk (particulier of openbaar) en NGO's (waaronder Europese Jongeren-NGO's) die werkzaam zijn op het gebied van jeugdzaken;

- overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal);

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Het programmaluik Jeugd, het Youth in Action-luik voor jeugdprojecten, zet in op:

 • Leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers en -organisaties: voor betere kerncompetenties en vaardigheden van (kansarme) jongeren, grotere democratische participatie, meer participatie op de arbeidsmarkt, actief burgerschap, interculturele dialoog, sociale inclusie en solidariteit;
 • Kwaliteitsverbetering in jeugdwerk door nauwere samenwerking in de sector of met andere sectoren;
 • Flankerende beleidshervormingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau voor een beter onderbouwd jeugdbeleid;
 • Erkenning van niet-formeel en informeel leren via Europese instrumenten en uitwisseling van goede praktijken en
 • Een grotere internationale dimensie van jongerenactiviteiten en een grotere rol voor jeugdwerkers, jeugdleiders en jeugdorganisaties in buitenlandse acties van de Unie

Doelstellingen

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Individuele leermobiliteit, waaronder groepsuitwisselingen, Europees Vrijwilligerswerk. Voor jeugdwerkers: opleiding of netwerkactiviteiten voor jeugdwerk, jeugdorganisaties en jeugdleiders;  
 • Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken;
  • strategische partnerschappen: jongereninitiatieven, projecten voor peer learning of uitwisseling over actief burgerschap, participatie in democratie en ondernemerschap en
  • samenwerking, capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling met organisaties in programma- en partnerlanden
 • Ondersteuning van beleidshervormingen: dit is een gecentraliseerde actie op Europees niveau, bv. de uitvoering van de Europese jeugdbeleid-agenda

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik jeugd bedraagt 1,475 miljard euro (21,7 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • jongeren van 13 tot 30 jaar en
 • elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport.

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

JINT vzw
jint@jint.be
T 02 209 07 20
www.jint.be

Meer lezen
www.youthinaction.be

Lees meer
Volg ons