U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

European Youth Together

Deadline

Code

EACEA/10/2020

Inleiding

De reikwijdte van de acties "Jeugd voor Europa" moet voortbouwen op de ervaring die is opgedaan met het project "Een nieuwe beschrijving van Europa", de Europese jeugddoelstellingen en de bevindingen van de Eurobarometer over de prioriteiten van jongeren en andere initiatieven in het kader van het jeugdbeleid en het jeugdprogramma, met inbegrip van projecten die in 2018 en 2019 in het kader van deze actie zijn geselecteerd en die tot doel hebben de deelname van jongeren aan het Europese burgerleven en aan grensoverschrijdende uitwisselingen en mobiliteitsactiviteiten te bevorderen. De acties moeten met name gericht zijn op uitdagingen in verband met inclusieve participatie voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of situatie, die in de context van de COVID-19-pandemie aan het licht zijn gekomen.

Doelstellingen

Het initiatief is gericht op specifieke ondersteuning voor

 • bevordering en ontwikkeling van meer gestructureerde samenwerking, online en offline, tussen verschillende jongerenorganisaties om partnerschappen op te bouwen of te versterken die gericht zijn op solidariteit en inclusieve democratische participatie van iedereen, tegen de achtergrond van de repercussies op de sociaaleconomische structuren en in overeenstemming met de jongerendoelstellingen 3, 4 en 10;
 • jongerenorganisaties die betrokken zijn bij initiatieven om jongeren aan te moedigen deel te nemen aan het democratische proces en aan de samenleving door opleidingen te organiseren, de gemeenschappelijke kenmerken van jonge Europeanen onder de aandacht te brengen en de discussie en het debat over hun band met de EU, haar waarden en democratische grondslagen aan te moedigen, onder meer door de jongeren een betekenisvolle stem te geven in het kader van het Covid-19-herstelproces;
 • de participatie van ondervertegenwoordigde groepen jongeren in de politiek, jongerenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties te bevorderen door kwetsbare en sociaaleconomisch achtergestelde jongeren te betrekken; nieuwe manieren om jongerenorganisaties in staat te stellen de Covid-19-crisis en de nasleep daarvan aan te pakken, door innovatieve manieren van samenwerking en netwerkvorming, -ontwikkeling en -beheer te ondersteunen. Indicatief zou dit kunnen inhouden dat de samenwerking tussen jongerenorganisaties in een digitale context wordt versterkt via en door niet-formele leer- en organisatiemodellen, met inbegrip van alternatieve vormen van uitwisseling en wederzijdse hulp.

Budget

5 000 000 euro

Begunstigden

Voorstellen kunnen worden ingediend door aanvragers die een organisatie zonder winstoogmerk zijn die werkzaam is op het gebied van jeugdzaken (jongeren-NGO's) en die is gevestigd in een land van het Erasmus+-programma.

De volgende organisaties kunnen als partner aan de voorstellen deelnemen:

- organisaties zonder winstoogmerk (particulier of openbaar) en NGO's (waaronder Europese Jongeren-NGO's) die werkzaam zijn op het gebied van jeugdzaken;

- overheidsinstanties (nationaal, regionaal, lokaal);

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Welke soort acties:

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Type projecten

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie.

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Jeugdbeleid
Cultuur en Media
Lees meer
Volg ons