U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Sport: Samenwerkingspartnerschappen

Deadline

Inleiding

Update: Save the date: Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren een infosessie over deze oproep op 18 januari in het VAC Gent.

Doelstellingen

Samenwerkingspartnerschappen maken het mogelijk op verschillende gebieden inzake sport en lichaamsbeweging innovatieve resultaten te ontwikkelen, over te dragen en/of toe te passen en/of in te zetten op intensieve activiteiten voor de verspreiding en benutting van bestaande en nieuwe producten of innovatieve ideeën. Daarbij zijn diverse organisaties en actoren betrokken in de sportsector en daarbuiten, waaronder meer in het bijzonder overheidsinstanties op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau, sportorganisaties, sportgerelateerde organisaties en onderwijsorganisaties.

Samenwerkingspartnerschappen zijn met name toegespitst op innovatieve projecten die beogen:

 • sportbeoefening en lichaamsbeweging aan te moedigen, met name door de toepassing van de aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging te ondersteunen en door de EU richtsnoeren voor lichaamsbeweging te respecteren;
 • sportbeoefening en lichaamsbeweging aan te moedigen, met name door de Europese week van de sport te ondersteunen;
 • onderwijs in en door de sportsector te bevorderen met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden, en de toepassing van de EU-richtsnoeren betreffende dubbele loopbanen van sporters te ondersteunen;
 • vrijwilligerswerk in de sport te bevorderen;
 • doping te bestrijden, met name in de sfeer van recreatie en vrijetijdsbesteding;
 • wedstrijdvervalsing te bestrijden;
 • goed bestuur op sportgebied te bevorderen;
 • geweld en racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport te bestrijden;
 • sociale integratie en gelijke kansen op sportgebied aan te moedigen.

Samenwerkingspartnerschappen dienen de totstandbrenging en ontwikkeling van Europese netwerken op sportgebied te bevorderen. De EU kan daarbij mogelijkheden bieden voor een intensievere samenwerking tussen belanghebbenden, die zonder de EU-actie niet zou hebben bestaan. Samenwerkingspartnerschappen dienen ook de synergie te stimuleren met en tussen lokale, regionale, nationale en internationale beleidsvormen die tot doel hebben sportbeoefening en lichaamsbeweging te bevorderen en sportgerelateerde uitdagingen aan te pakken.

In het kader van de samenwerkingspartnerschappen wil het Erasmus+-programma ook steun verlenen aan het uittesten en ontwikkelen van nieuwe projecttypen en vormen van transnationale samenwerking op sportgebied, die als inspiratiebron kunnen dienen om op grotere schaal initiatieven op te zetten met steun uit nationale financieringsregelingen of andere Europese fondsen, zoals de Europese structuur- en investeringsfondsen.

Budget

Maximumsubsidie voor samenwerkingspartnerschappen: 400 000 EUR

 

Begunstigden

Samenwerkingspartnerschappen staan open voor alle publieke instellingen of organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en lichaamsbeweging. Afhankelijk van de projectdoelstelling komt het erop aan diverse geschikte partners te betrekken bij samenwerkingspartnerschappen met het doel de grote verscheidenheid aan ervaringen, profielen en deskundigheid optimaal te benutten en relevante en kwalitatief hoogstaande projectresultaten te boeken.

Info & contact

Lees meer over deze oproep op de website van de Europese Commissie, in de Erasmus+ programmagids 2018 online of in de pdf-versie (p. 227 e.v.).

Save the date: Sport Vlaanderen en EU Sport Link organiseren een infosessie over deze oproep op 18 januari in het VAC Gent.

Uw contactpersoon voor deze oproep is Philippe De Witte, EU Sport Link: E philippe.dewitte@eusportlink.be, T 0485 19 83 43

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Sport

Inleiding

Het subprogramma Sport is het derde subprogramma van Erasmus+. Het focust op breedtesport. Andere onderdelen zijn Onderwijs en Opleiding en Jeugd.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Europese sportevenementen zonder winstoogmerk met meerdere landen
 • Versterking van de kennis (evidence base) voor beleidsvorming
 • Dialoog met Europese belanghebbenden

Doelstellingen

 • Strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport, zoals doping, wedstrijdvervalsing, geweld en alle vormen van intolerantie en discriminatie
 • Steun voor beter bestuur in de sport en dubbele loopbaan (dual careers) van atleten
 • Steun voor vrijwilligerswerk in de sport, betere maatschappelijke integratie, gelijke kansen en groter bewustzijn van het belang van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging, door meer deelname aan sport en gelijkwaardige toegang tot sport voor iedereen

Budget

Het luikje sport van het Erasmus+ programma bedraagt 268 miljoen euro (1,8 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Professionele sporters en trainers, vrijwilligers in de sport, atleten en coaches 
 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten,
 • Europese Economische Ruimte,
 • Kandidaat-lidstaten,
 • Zwitserland 
 • Landen buiten de EU

Info & contact

Vlaams contactpunt

Bart Verschueren
EU Sport Link
bart.verschueren@eusportlink.be
T 0486 76 28 03
www.eusportlink.be

Meer lezen
ec.europa.eu/sport/opportunities/index_en.htm

Lees meer
Volg ons