U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Kernactie 3: Ondersteuning van beleidshervormingen — Toekomstgerichte initiatieven

Deadline

Doelstellingen

Europese beleidsproeven op het gebied van Onderwijs en opleiding en Jeugd: transnationale samenwerking voor het uitvoeren van innovatief beleid onder leiding van overheden op het hoogste niveau  Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft als algemeen doel de systematische implicaties van innovatieve beleidsmaatregelen door middel van praktijkonderzoek beter te kunnen beoordelen ten behoeve van een grotere effectiviteit en efficiëntie van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdbeleid. Met deze oproep wordt ernaar gestreefd overheden op het hoogste niveau van de in aanmerking komende landen te betrekken bij het verzamelen en evalueren van relevante gegevens die beleidshervormingen ondersteunen en monitoren met behulp van deugdelijke en breed erkende evaluatiemethoden op basis van grootschalig praktijkonderzoek.  De specifieke doelstellingen van deze oproep: 

 • het bevorderen van transnationale samenwerking en het wederzijds leren tussen bevoegde instanties op het hoogste niveau om systemen, structuren en processen met potentieel belangrijke implicaties voor het uitvoeren van beleid te toetsen en te verbeteren; 
 • het mogelijk maken van het verzamelen en analyseren van inhoudelijk bewijs waarmee de verantwoor­delijke overheden de uitvoering van innovatief beleid kunnen beoordelen en monitoren; 
 • het vaststellen van de belangrijkste criteria en voorwaarden voor een doeltreffende uitvoering en mo­nitoring van innovatief beleid; 
 • het vergemakkelijken van overdraagbaarheid en schaalbaarheid. 

De prioritaire thema's voor deze oproep: 

 • beoordeling van transversale vaardigheden in basis- en middelbaar onderwijs; 
 • schoolse praktijkervaring in ondernemerschap; 
 • samenwerking op het gebied van innovatieve methoden voor een snelle en soepele grensoverschrijdende academische accreditatie in het hoger onderwijs; 
 • vermindering van het aantal laag opgeleide volwassenen; 
 • bevorderen van de ontwikkeling en internationalisering van vrijwilligerswerk door jongeren.

Budget

De totale begroting die beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten in het kader van de onderhavige oproep bedraagt 10 000 000 EUR en is op de volgende wijze onderverdeeld over de twee activiteitenge­bieden: 

 • Onderwijs en opleiding: 8 000 000 EUR 
 • Jeugd: 2 000 000 EUR 

De financiële bijdrage van de EU kan niet hoger zijn dan 75 % van de totale in aanmerking komende kosten. De maximale subsidie per project bedraagt 2 000 000 EUR. Het Agentschap behoudt zich het recht om niet alle beschikbare middelen uit te keren.

Begunstigden

Aanvragers die in aanmerking komen om op deze oproep te reageren: 

 •  overheden (ministerie of gelijkwaardig) die op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn voor onderwijs, opleiding of jeugd in de desbetreffende nationale of regionale context (de term „hoogste niveau” verwijst naar de NUTS-codes 1 of 2; voor landen waar NUTS-codes 1 en 2 niet beschikbaar zijn moeten de hoogste beschikbare NUTS-code worden toegepast. Overheden op het hoogste niveau die verant­woordelijk zijn voor andere sectoren dan onderwijs, opleiding en jeugd (bv. werkgelegenheid, financiën, sociale zaken, gezondheid, enz.) komen in aanmerking zolang ze kunnen aantonen dat ze een specifieke bevoegdheid hebben op het gebied waar het praktijkonderzoek zal worden uitgevoerd. Overheden kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere publieke of private organisaties, evenals door wettelijk gevestigde netwerken of verenigingen van overheden, mits deze afvaardiging schriftelijk is vastgelegd en daarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het voorstel dat wordt ingediend; 
 • publieke of private organisaties of instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding of jeugd;
 • publieke of private organisaties of instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en/of jeugd in andere sociaaleconomische sectoren (bv. accreditatie-instellingen, kamers van koophandel, vak­verenigingen, culturele organisaties, evaluatie-entiteiten, onderzoeksinstellingen, enz.). 

Info & contact

Meer informatie : https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

Belangrijke mededeling

Alvorens een aanvraag in te dienen zullen aanvragers hun organisatie moeten registreren in de Unieke Registratiefaciliteit (URF) en een identificatiecode voor deelnemers ontvangen (Participant Identification Code — PIC). Op het inschrijvingsformulier zal om de PIC gevraagd worden. De Unieke Registratiefaciliteit is de tool waarmee alle wettelijke en financiële informatie over organisaties zal worden beheerd. De tool is toegankelijk via het deelnemersportaal Onderwijs, Audiovisuele Media, Cultuur, Burgerschap en Vrijwilligerswerk. Informatie over hoe u zich kunt registreren is te vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/education/participants/portal  Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen, en er moet gebruik worden gemaakt van het officiële aanvraagpakket. Daarbij dient u erop te letten dat u het juiste aanvraagformulier gebruikt zowel voor de voorbereidende fase als voor de fase van het volledige voorstel. Het aanvraagpakket is beschikbaar op internet op het volgende adres: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en  Alleen aanvragen die worden ingediend op het juiste formulier en die volledig zijn ingevuld, gedateerd en ondertekend zijn door de persoon die gemachtigd is om namens de coördinator juridisch bindende over­eenkomsten te sluiten, zullen worden geaccepteerd. — Voorbereidende voorstellen: 20 mei 2014 — waarbij het poststempel als bewijs van de datum zal dienen. — Volledige voorstellen: 2 oktober 2014 — waarbij het poststempel als bewijs van de datum zal dienen.  Inschrijvingsformulieren zullen per post als pakket worden ingediend. Elk pakket zal niet meer dan één volledige papieren versie bevatten, ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de coördinerende organisatie. Daarnaast zal onmiddellijk na het per post verzenden van de papieren versie een volledige gescande versie van de ondertekende aanvraag per e-mail worden gezonden naar het onderstaande adres. Beide versies zullen alle relevante en van toepassing zijnde bijlagen en ondersteunende documenten bevatten. Het pakket zal worden verzonden per koeriersdienst (waarbij de datum van het geregistreerde ontvangst­bewijs als bewijs zal dienen) naar het volgende adres:  Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur Eenheid A.1 — Erasmus+: Scholen, toekomstige initiatieven, programmacoördinatie Oproep tot het indienen van voorstellen EACEA/10/14 BOU2 02/109 Bourgetlaan 1 1049 Brussel BELGIË  

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons