U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA3: Initiatives for policy innovation - European policy experimentation - EACEA 34/2015

Deadline

Doelstellingen

De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn:

 •  het bevorderen van transnationale samenwerking en het wederzijds leren tussen overheidsinstanties op het hoogste institutionele niveau van de in aanmerking komende landen om een systemische verbetering en innovatie op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd te stimuleren;
 • het beter mogelijk maken van het verzamelen en analyseren van substantief bewijs voor een succesvolle uitvoering van innovatieve beleidsmaatregelen;
 • het vergemakkelijken van overdraagbaarheid en schaalbaarheid van innovatieve maatregelen.

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de co-financiering van projecten in het kader van deze oproep, bedraagt14 000 000 EUR. Het bedrag is op de volgende wijze onderverdeeld over de twee activiteitengebieden:

 • Onderwijs en opleiding: 12 000 000 EUR
 • Jeugd: 2 000 000 EUR

De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 75 % van de totale subsidiabele kosten.

De maximale subsidie per project bedraagt 2 000 000 EUR.

Begunstigden

Aanvragers die in aanmerking komen voor deelneming aan deze oproep:

a) overheidsinstanties (ministerie of gelijkwaardig) die op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn voor onderwijs, opleiding of jeugd in de desbetreffende nationale of regionale context (niveau dat overeenstemt met de NUTS-codes 1 of 2; voor landen waar NUTS-codes 1 en 2 niet beschikbaar zijn, geldt de hoogst beschikbare NUTS-code. Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor andere sectoren dan onderwijs, opleiding en jeugd (bv. werkgelegenheid, financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, gezondheid, enz.) komen in aanmerking, mits zij aantonen dat zij een specifieke bevoegdheid hebben op het gebied waar de proefneming zal worden uitgevoerd. Overheidsinstanties kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere publieke of private organisaties, evenals door wettelijk gevestigde netwerken of verenigingen van overheidsinstanties, mits deze afvaardiging schriftelijk is vastgelegd en daarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het voorstel dat wordt ingediend;

b) publieke of private organisaties of instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding of jeugd;

c) publieke of private organisaties of instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en/of jeugd in andere sociaaleconomische sectoren (bv. overheidsinstanties, agentschappen of diensten die verantwoordelijk zijn voor: onderwijs, opleiding, jeugd, werkgelegenheid, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, kwaliteitsgarantie, accreditatie en/of validatie; loopbaanbegeleiding; kamers van koophandel, zaken- en sociale partners, vakorganisaties, burgerschap, culturele of sportorganisaties, evaluatie- of onderzoeksinstellingen, media, enz.).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons