U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ KA3 Beleidsexperimenten op het vlak van onderwijs, opleiding en jeugd

Deadline

Doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft als algemeen doel het bevorderen van een grotere effectiviteit en efficiëntie van onderwijs- en opleidingsstelsels en jeugdbeleid door het verzamelen en evalueren van gegevens over de systemische impact van innovatieve beleidsmaatregelen. Deze oproep vereist de betrokkenheid van overheidsinstanties op hoog niveau van de in aanmerking komende landen en het gebruik van degelijke en breed erkende evaluatiemethoden op basis van veldexperimenten (proefneming). 

 

 De specifieke doelstellingen van deze oproep zijn: 

 — het bevorderen van transnationale samenwerking en het wederzijds leren tussen overheidsinstanties op het hoogste institutionele niveau van de in aanmerking komende landen om een systemische verbetering en innovatie op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd te stimuleren; 

 — het beter mogelijk maken van het verzamelen en analyseren van substantief bewijs voor een succesvolle uitvoering van innovatieve beleidsmaatregelen; 

 — het vergemakkelijken van overdraagbaarheid en schaalbaarheid van innovatieve maatregelen.

 

De prioritaire thema's voor deze oproep zijn: 

 — op het gebied van onderwijs en opleiding 

 1. bevordering van fundamentele waarden via onderwijs en opleiding met aandacht voor diversiteit in de leeromgeving; 

 2. tewerkstelling en vaardigheden: validatie van informeel en niet-formeel leren; 

 3. versterking van onderwijs en opleiding van leraren door gebruik te maken van de beschikbare nieuwe technologieën (schoolonderwijs); 

 4. naar meer innovatieve en ondernemingsgerichte hoger onderwijsinstellingen via institutionele hervormingen (hoger onderwijs); 

 5. betrokkenheid van leraren en opleiders in beroepsonderwijs en -opleiding bij werkplekleren/leercontracten (beroepsonderwijs en -opleiding); 

 6. implementatie van een kader voor de beoordeling van de effectiviteit van beleid inzake volwasseneneducatie;

— op het gebied van jeugdzaken 

 7. handreikingen: capaciteitsopbouw voor de aanpak en de preventie van marginalisatie en gewelddadige radicalisering onder jongeren.

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de co-financiering van projecten in het kader van deze oproep, bedraagt 14 000 000 EUR. 

Het bedrag is op de volgende wijze onderverdeeld over de twee activiteitengebieden: 

 — Onderwijs en opleiding: 12 000 000 EUR 

 — Jeugd: 2 000 000 EUR 

De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 75 % van de totale subsidiabele kosten. 

De maximale subsidie per project bedraagt 2 000 000 EUR. 

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen uit te keren.

Begunstigden

Aanvragers die in aanmerking komen voor deelneming aan deze oproep: 

 a) overheidsinstanties (ministerie of gelijkwaardig) die op het hoogste niveau verantwoordelijk zijn voor onderwijs, opleiding of jeugd in de desbetreffende nationale of regionale context (niveau dat overeenstemt met de NUTS-codes 1 of 2; voor landen waar NUTS-codes 1 en 2 niet beschikbaar zijn, geldt de hoogst beschikbare NUTS-code ( 1 )). Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor andere sectoren dan onderwijs, opleiding en jeugd (bv. werkgelegenheid, financiën, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, gezondheid, enz.) komen in aanmerking, mits zij aantonen dat zij een specifieke bevoegdheid hebben op het gebied waar de proefneming zal worden uitgevoerd. Overheidsinstanties kunnen zich laten vertegenwoordigen door andere publieke of private organisaties, evenals door wettelijk gevestigde netwerken of verenigingen van overheidsinstanties, mits deze afvaardiging schriftelijk is vastgelegd en daarin uitdrukkelijk wordt verwezen naar het voorstel dat wordt ingediend; 

 b) publieke of private organisaties of instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding of jeugd; 

 c) publieke of private organisaties of instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en/of jeugd in andere sociaaleconomische sectoren (bv. overheidsinstanties, agentschappen of diensten die verantwoordelijk zijn voor: onderwijs, opleiding, jeugd, werkgelegenheid, sociale zaken, binnenlandse zaken, justitie, kwaliteitsgarantie, accreditatie en/of validatie; loopbaanbegeleiding; kamers van koophandel, zaken- en sociale partners, vakorganisaties, burgerschap, culturele of sportorganisaties, evaluatie- of onderzoeksinstellingen, media, enz.).

 

Minimum aantal partners Het minimum aantal deelnemers aan een partnerschap voor deze oproep is: vier entiteiten uit drie in aanmerking komende landen. Meer bepaald:

— minstens één overheidsinstantie (ministerie of gelijkwaardig) of gedelegeerd orgaan (zoals beschreven in punt 2 a) - uit drie verschillende in aanmerking komende landen, of een wettelijk gevestigd(e) netwerk/vereniging van overheidsinstanties uit minstens drie verschillende in aanmerking komende landen. Het netwerk of de vereniging moet beschikken over een volmacht van minstens drie verantwoordelijke overheidsinstanties (zoals beschreven in punt 2 a) - om namens hen op te treden voor het specifieke projectvoorstel. Partnerschappen moeten minstens één verantwoordelijke overheidsinstantie (zoals bedoeld in punt 2 a) uit een EU-lidstaat omvatten;

— minstens één publieke of private entiteit met expertise op het gebied van contrafeitelijke analyse en beleidseffectevaluatie („onderzoeker”). Deze entiteit zal verantwoordelijk zijn voor de methodologische aspecten en de protocollen voor de veldexperimenten. Bij het partnerschap kunnen meerdere van dergelijke entiteiten betrokken zijn, zolang de werkzaamheden worden gecoördineerd en consistent zijn.

Info & contact

U vindt de integrale tekst van de subsidieoproep hier.  

De guidelines for apllicants vindt u terug via deze linkhttps://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/en_guidelines_eacea_34_2015.pdf

Het aanvraagpakket is beschikbaar op deze webpagina

Aanvragen moeten vóór de volgende tijdslimieten worden ingediend:

  • Preliminaire voorstellen: 20 maart 2016, 12.00 uur (’s middags, lokale tijd in Brussel)
  • Volledige voorstellen: 13 oktober 2016 , 12.00 uur (’s middags, lokale tijd in Brussel)

Met vragen neemt u contact op met het uitvoerend agentschap EACEA via EACEA-POLICY-SUPPORT@ec.europa.eu

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons