U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ - European Youth Together

Deadline

Code

European Youth Together

Inleiding

Projecten in het kader van Europese jongeren samen zijn erop gericht netwerken tot stand te brengen om regionale partnerschappen te promoten, die moeten worden beheerd in nauwe samenwerking met jongeren uit heel Europa (EU-ldstaten en met het programma geassocieerde derde landen). De netwerken moeten uitwisselingen organiseren, opleidingen promoten (bijvoorbeeld voor jeugdleiders) en jongeren zelf in staat stellen om gezamenlijke projecten op te zetten, dit alles zowel via fysieke als via online activiteiten.

Doelstellingen

Projecten op het gebied van Europese jongeren samen zijn erop gericht netwerken tot stand te brengen die regionale partnerschappen bevorderen die jongeren in heel Europa in staat stellen gezamenlijke projecten op te zetten, uitwisselingen te organiseren en opleidingen te bevorderen (bv. voor jeugdleiders) door middel van zowel fysieke als online activiteiten. De actie zal transnationale partnerschappen voor jongerenorganisaties aan de basis tot en met grootschalige partnerschappen ondersteunen, met als doel de Europese dimensie van hun activiteiten te versterken, onder meer om beter samen te leven en te helpen bij het ontwerpen van duurzame toekomstige manieren van leven, in overeenstemming met de Europese Green Deal en het initiatief Nieuw Europees Bauhaus300 . Belangrijke thematische prioriteiten zijn het werken aan en bevorderen van de Europese jeugddoelstellingen en, in het algemeen, de EU-strategie voor jongeren 2019-2027301. De Europese doelstellingen inzake jeugdwerk komen ook terug in de politieke beleidslijnen van de Commissie van voorzitter Von der Leyen302. Projectvoorstellen kunnen ook betrekking hebben op de thema’s van de “Conferentie over de toekomst van Europa”. De verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 zijn relevant in de context van deze actie. Jongeren en jongerenorganisaties zijn belangrijke actoren in het herstel van de COVID-19-pandemie. Jongerennetwerken moeten bekijken hoe solidariteit en inclusiviteit kunnen worden bewerkstelligd en hoe de levenskwaliteit na de pandemie kan worden verbeterd, met de nodige aandacht voor de uitdagingen op het gebied van digitale vaardigheden en een duurzame groene levensstijl.

Begunstigden

Elke publieke of particuliere organisatie, met haar (eventuele) gelieerde entiteiten, die buiten de formele contexten met jongeren werkt en die gevestigd is in een EU-lidstaat of een met het programma geassocieerd derde land. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), met inbegrip van Europese jeugd-ngo’s;
 • nationale jeugdraden;
 • lokale, regionale of nationale overheidsinstanties;
 • onderwijs- of onderzoeksinstellingen;
 • stichtingen; ook kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen) kunnen deelnemen.

Hoewel deze actie hoofdzakelijk gericht is op organisaties zonder winstoogmerk, kunnen om die reden organisaties met winstoogmerk deelnemen indien is aangetoond dat dit een duidelijke meerwaarde biedt voor het project.

Bekijk ook de Erasmus Programmagids, p. 401 e.v.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Jeugd

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma Erasmus+ Jeugd zich op de bevordering van de mobiliteit voor niet-formeel en informeel leren en de actieve participatie van jongeren, alsook van samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op jeugdgebied

Doelstellingen

Niet-formele en informele leermobiliteit en actieve participatie van jongeren bevorderen, alsmede samenwerking, kwaliteit, inclusie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van jeugdzaken.

Acties

Op het gebied van jeugdzaken ondersteunt het programma de volgende acties 

Kernactiviteit 1: 

 • de transnationale mobiliteit van jongeren
 • activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie
 • activiteiten in het kader van DiscoverEU
 • de mobiliteit van jeugdwerkers

Kernactiviteit 2: 

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma 
 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa
 • online platforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking

Kernactiviteit 3: 

 • voorbereiding en uitvoering van de beleidsagenda van de Unie voor jongeren, met steun van het Youth Wiki-netwerk 
 • instrumenten en maatregelen van de Unie ter bevordering van de kwaliteit, transparantie en erkenning van competenties en vaardigheden, met name via de Youthpass 
 • beleidsdialoog en samenwerking met relevante belangrijke belanghebbenden, waaronder netwerken in de gehele Unie, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van jeugdzaken, de EU-jeugddialoog en steun voor het Europees Jeugdforum 
 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma; 
 • samenwerking met andere instrumenten van de Unie en ondersteuning van ander beleid van de Unie 
 • activiteiten voor bewustmaking over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten en over het programma

Raadpleeg de programmagids hier.

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+)  
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Europees Solidariteitkorps

Bekijk hier een korte video over Erasmus+ Jeugd

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 10,3% voorzien is voor jeugdgerelateerde activiteiten.

  • Individuele personen
  • Internationale organisaties
  • kmo's
  • Koepelorganisaties
  • Lokale overheden
  • Ngo's
  • Non-profit organisaties
  • Onderzoeksinstellingen
  • Private ondernemingen
  • Publieke ondernemingen
  • Regionale of bovenlokale overheden
  • Universiteiten/hogescholen

  Thema('s)

  Digitale agenda
  Energie en klimaat
  Justitie en burgerschap
  EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
  Jeugdbeleid
  Cultuur en Media

  Info & contact

  Lees meer
  Volg ons