U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Een leven lang leren 2013: Comenius

Deadline

Doelstellingen

! Opgepast: alle Comenius-subacties hebben een verschillende deadline - check de website van EPOS voor de correcte deadlines.

Het EU-Actieprogramma op het gebied van Een Leven Lang Leren (het programma  Een Leven Lang Leren)1 heeft als doel ertoe bij te dragen dat de EU door middel van een leven lang leren een geavanceerde kennismaatschappij met duurzame economische groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang wordt. Het programma beoogt in het bijzonder de onderlinge uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU te bevorderen, zodat deze een kwaliteitsreferentie op wereldniveau worden. Op deze manier pakt het programma de modernisering en aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de deelnemende landen aan, in het bijzonder in de context van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de EU 2020-strategie2, en biedt het de burgers die deelnemen aan de mobiliteitsacties en andere samenwerkingsacties een Europese meerwaarde.

Specifieke doelstellingen

 • Ontwikkelen bij jongeren en onderwijsgevenden van kennis en van begrip voor de culturele en taalkundige diversiteit in Europa en de waarde daarvan 
 • Hulp bieden aan jongeren bij de verwerving van de belangrijkste basisvaardigheden en competenties voor hun persoonlijke ontwikkeling, hun toekomstige werk en een actief Europees burgerschap
 • Operationele doelstellingen
 • Verbeteren van de kwaliteit en vergroten van de omvang van de mobiliteit van leerlingen en onderwijsgevenden in verschillende lidstaten 
 • Verbeteren van de kwaliteit en vergroten van  het aantal partnerschappen tussen scholen in verschillende lidstaten met als doel ten minste 3 miljoen leerlingen gedurende de looptijd van het programma bij gezamenlijke onderwijsactiviteiten te betrekken
 • Stimuleren van het leren van moderne vreemde talen
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van innovatieve op ICT gebaseerde inhoud, diensten, pedagogische benaderingen, alsook praktijken voor een leven lang leren
 • Versterken van de kwaliteit en de Europese dimensie in de opleidingen voor onderwijsgevenden
 • Steun verlenen bij het verbeteren van pedagogische benaderingen en van schoolmanagement

Welke soorten activiteiten? 

De volgende acties worden door het Comenius-programma gesteund:

 • Mobiliteit van personen naar een ander Europees land, wat o.a. het volgende kan omvatten:
 • uitwisseling van leerlingen en personeel in het kader van een project of partnerschap
 • individuele mobiliteit van leerlingen in het kader van een lopend of eerder schoolpartnerschap
 • deelname aan opleidingsactiviteiten voor docenten en ander onderwijzend personeel
 • voorbereidende bezoeken voor activiteiten op het gebied van  partnerschappen, netwerken en multilaterale projecten, en
 • assistentschappen voor toekomstige docenten.

Schoolpartnerschappen tussen scholen uit verschillende Europese landen ter ontwikkeling van gezamenlijke leerprojecten voor leerlingen en hun docenten.

 • Comenius-regiopartnerschappen tussen lokale en regionale autoriteiten die actief zijn op het vlak van schoolonderwijs. Zij streven naar de verrijking van het onderwijsaanbod voor de schoolgaande jeugd door de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten, scholen en andere onderwijsverlenende instellingen in verschillende Europese regio's te ondersteunen.
 • Het eTwinning-initiatief maakt gebruik van de mogelijkheden die het internet en de digitale media bieden om de samenwerking tussen de Europese scholen, het samenwerkend leren en de projectgebaseerde pedagogie te stimuleren.
 • Multilaterale projecten zijn gericht op het ontwikkelen, bevorderen en verspreiden van nieuwe curricula, nieuwe opleidingscursussen of -materialen voor docenten en nieuwe onderwijsmethoden, alsook op het bieden van een kader voor de organisatie van mobiliteitsactiviteiten voor docenten in opleiding.
 • Multilaterale netwerken zijn erop gericht om Europese samenwerking en innovatie te promoten op specifieke thematische gebieden die van bijzonder belang zijn voor het schoolonderwijs in een Europese context.
 • Flankerende maatregelen beogen de ondersteuning van diverse activiteiten, die een duidelijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Comenius-programma.

Welke COMENIUS-acties zijn er?

 • COMENIUS Voorbereidende bezoeken 
 • COMENIUS-assistentschappen (ASSISTANTS)
 • COMENIUS Assistentschappen (GASTINSTELLINGEN)
 • COMENIUS Mobiliteit van individuele leerlingen
 • COMENIUS Bijscholing van onderwijsgevenden en ander personeel in het  schoolonderwijs (IST)
 • COMENIUS Multilaterale schoolpartnerschappen
 • COMENIUS Bilaterale schoolpartnerschappen
 • COMENIUS-regiopartnerschappen
 • COMENIUS Multilaterale projecten
 • COMENIUS Multilaterale netwerken
 • COMENIUS Flankerende maatregelen
 • eTwinning

Budget

-

Begunstigden

Het programma is toegankelijk voor:

 • de 27 lidstaten van de EU3;
 • IJsland, Liechtenstein, Noorwegen (de "EVA-EER"-landen, m.a.w. de landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie en ook tot de Europese Economische Ruimte behoren)
 • Turkije, Kroatië
 • Zwitserland
 • Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië (alleen voor acties beheerd via de Commissieprocedure)
 • de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (uitsluitend voor acties beheerd via de Commissieprocedure en voor een beperkt aantal acties beheerd via de nationaal-agentschapsprocedure)
 • "Overzeese landen en gebieden" zoals gedefinieerd in Besluit 2001/822/EG van de Raad (gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG): 
 • Groenland
 • Nieuw-Caledonië en Onderhorigheden
 • Frans-Polynesië
 • Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden
 • Wallis en Futuna
 • Mayotte
 • Saint-Pierre en Miquelon
 • Aruba
 • de Nederlandse Antillen
 • Anguilla
 • de Kaaimaneilanden
 • de Falklandeilanden
 • Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden
 • Montserrat
 • Pitcairn
 • Sint-Helena, Ascension, Tristan da Cunha
 • de Britse Zuidpoolgebieden
 • Brits gebied in de Indische Oceaan
 • Turks- en Caicoseilanden
 • de Britse Maagdeneilanden

Wie kan deelnemen?

In feite iedereen die bij schoolonderwijs betrokken is:

 • Leerlingen in het schoolonderwijs tot aan het einde van het voortgezet en middelbaar onderwijs
 • Scholen, zoals gespecificeerd door de lidstaten, gaande van kleuterscholen tot scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs
 • Onderwijsgevenden en andere personeelscategorieën binnen deze scholen 
 • Verenigingen, organisaties zonder winstoogmerk, ngo’s en vertegenwoordigers van personen die bij het schoolonderwijs betrokken zijn
 • Personen en organen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en voorzieningen op onderwijsgebied op lokaal, regionaal en nationaal niveau
 • Onderzoekscentra en -organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rond een leven lang leren
 • Instellingen voor hoger onderwijs
 • Organen die begeleiding, advies en voorlichting bieden

 

Info & contact

! Opgepast: er zijn verschillende indiendata - check deze op http://www.epos-vlaanderen.be/

Alle nuttige documenten en meer info op: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm  en op http://www.epos-vlaanderen.be/

Contact in Vlaanderen: 

EPOS VZW 

Hendrik Consciencegebouw 6A 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

tel: 02/553.97.31  - e-mail: info@epos-vlaanderen.be 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons