U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

AMIF: Opvang

Deadline

Inleiding

VERANDERING AAN DE CALL (27/07):
- Alle kosten zijn nu toegelaten. De restrictie van enkel personeelskosten en indirecte kosten valt weg. Dit houdt in dat alle soorten kosten nu ingediend kunnen worden.
- Er is een nieuwe infosessie gepland op 10/08
- De nieuwe deadline voor indiening is 31/08

Doelstellingen

Deze AMIF-oproep financiert acties voor de opvang van vluchtelingen. Meer bepaald binnen deze domeinen: 

1: Versterking veerkracht van het netwerk m.b.t. het opvangen van personen met een psychologische/psychiatrische problematiek

 • Residentiële of ambulante hulpverlening aanbieden aan asielzoekers met een psychiatrische problematiek en/of met een hoge nood aan intensieve psychologische begeleiding.
 • Residentiële of ambulante hulpverlening voor zowel NBMV (Niet-begeleide minderjarige vreemdeling) alsook begeleide minderjarigen met een psychiatrische problematiek en/of met een hoge nood aan intensieve psychologische begeleiding.
 • Bieden van omkadering en opleiding aan opvangstructuren in het identificeren en adequaat begeleiden van personen die folteringen hebben ondergaan, of aan andere vormen van ernstig geweld (alle vormen) zijn blootgesteld.

2: Aanpassing van het opvangnetwerk aan de specifieke noden en kwestbaarheden van niet begeleide minderjarigen

 • Aanbieden van transitieplaatsen voor zeer kwetsbare NBMV die niet over voldoende autonomie beschikken om zelfstandig de transitie te maken naar de sociale bijstand
 • Pleegzorg voor NBMV met nood aan verblijf in familieverband

3: Verhoging kwaliteit en flexibiliteit van het opvangnetwerk

 • Herwerken en gelijkschakelen van de begeleidingstrajecten voor asielzoekers en NBMV. Digitalisering is een troef!
 • Analyse van kansen en knelpunten, aangaande de toeleiding van asielzoekers naar de reguliere gezondheidszorg.
 • Creëren van netwerken rond lokale opvanginitiatieven die de wedezeijdse betrokkenheid op elkaar van de lokale gemeenschap en de bewoners van deze opvanginitiatieven verhogen.

4: Versterken kennis asielzoekers inzake waarden en normen van onze samenleving

Budget

Het totale budget voor deze oproep bedraagt 3.533.172,09 euro. 

De co-financiering van AMIF mag maximaal 75% bedragen. 

De middelen kunnen besteed worden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019.

Om in aanmerking te komen, moet een project minimaal 100.000 euro aan AMIF-steun per jaar vragen. 

Begunstigden

Doelgroep

 • Onderdanden van derde landen die een vorm van internationale bescherming hebben aangevraagd en nog geen definitieve beslissing hebben gekregen.
 • Onderdanden van derde landen die een vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus genieten.
 • Onderdanen van derde landen die tijdelijke bescherming genieten.
 • Onderdanen van derde landen die zijn hervestigd.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep vindt u hier.

Op donderdag 10 augustus 2017 zal de Verantwoordelijke Autoriteit in samenwerking met Fedasil een informatiesessie organiseren voor alle geïnteresseerde kandidaat-projectuitvoerders.Deze informatiesessie gaat door in de lokalen van Fedasil in de grote vergaderzaal op de 3de verdieping. Inschrijven voor de informatiesessie dient te gebeuren via amif.isf@ibz.eu , ten laatste op maandag 07 augustus 2017. De precieze details zullen gecommuniceerd worden aan de personen die zich hebben ingeschreven.De einddatum voor het indienen van de projecten is nu dus opgeschoven naar donderdag 31 augustus 2017.Dit wil zeggen dat projecten ten laatste donderdag 31/08/2017 om 23u59 elektronisch moeten worden verstuurd volgens de instructies van de Verantwoordelijke Autoriteit.De projectvoorstellen worden ingediend aan de hand van een standaard aanvraagformulier. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens maakt u het formulier digitaal over.www.amif-isf.beHet projectvoorstel moet vergezeld zijn van een aantal bijlagen.Alle documenten dienen elektronisch via email op amif.isf@ibz.eu te worden overgemaakt aan de Verantwoordelijke Autoriteit.Gelieve in bijlage de rectificatie van deze projectoproep te vinden.

Hebt u vragen? Contacteer Tom Droeshout, attaché cel Eurpoese fondsen, FOD Binnenlandse Zaken: T: 02/500 24 60, E: amif.isf@ibz.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie - AMIF

Inleiding

Het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie draagt bij tot

 • Het efficiënte beheer van migratiestromen
 • De uitvoering, versterking en ontwikkeling van:
  • Het gemeenschappelijke Europese beleid voor asiel, subsidiaire bescherming en tijdelijke bescherming
  • Een gemeenschappelijk migratiebeleid

Er is nog geen akkoord bereikt over het nieuwe programma op Europees niveau. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Doelstellingen

Het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) beoogt bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestromen en tot de uitvoering, versterking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met het gemeenschapsrecht en de internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten.

Specifiek richt het zich op de volgende vier doelstellingen:

 • het versterken en ontwikkelen van alle aspecten van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel, met inbegrip van de externe dimensie ervan;
 • het versterken en ontwikkelen van legale migratie naar de lidstaten, overeenkomstig hun economische en sociale behoeften, evenals het bevorderen van en bijdragen tot de daadwerkelijke integratie en sociale inclusie van onderdanen uit derde landen;
 • het bijdragen tot de bestrijding van irreguliere migratie, onder andere door het stimuleren van een effectieve, veilige en waardige terugkeer en het bevorderen van re-integratie in derde landen;
 • het bevorderen van solidariteit en een billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, met name ten aanzien van de lidstaten die het meest te maken hebben met uitdagingen op het gebied van migratie en asiel.

Goed om weten 

 • Projecttype

Onderzoek, implementatie, infrastructuur, internationale samenwerking  en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

Meestal 75%, 100% in uitzonderlijke gevallen

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1147  inzake de oprichting van het fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Budget

Beschikbaar budget: EUR 9,9 miljard

 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Migratie

Info & contact

 • Website fonds

Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

 • Verantwoordelijke autoriteit

FOD Binnenlandse Zaken, cel Europese Fondsen
amif.isf@ibz.eu
www.amif-isf.be

+32 (0)2/500.23.79
+32 (0)2/500.23.07

 • Gedelegeerde autoriteiten (luik Integratie):

Europa WSE
Lisa Van Hecke
lisa.vanhecke@vlaanderen.be
T 0497 912 794 

https://www.vlaanderen.be/europawse

Agence FSE de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Juliette Bach
02 234 39 40
www.fse.be

Lees meer
Volg ons