U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Knowledge Alliances 2019

Deadline

Code

EAC/03/2018

Doelstellingen

Kennisallianties zijn gericht op het versterken van Europa's innovatiecapaciteit en het bevorderen van innovatie in het hoger onderwijs, zakelijke en de bredere sociaal-economische omgeving. Ze zijn van plan om een of meer van de volgende doelen te bereiken:

 • ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en multidisciplinaire benaderingen van onderwijzen en leren;
 • stimuleren van ondernemerschap en ondernemersvaardigheden van docenten in het hoger onderwijs en van het personeel van het bedrijf;
 • de uitwisseling, doorstroming en co-creatie van kennis vergemakkelijken.

De aandacht gaat vooral uit naar projecten die bijdragen tot de modernisering van de Europese hogeronderwijsstelsels
geschetst in de EU-mededeling 2017 over de vernieuwde EU-agenda voor het hoger onderwijs, namelijk:

 • het aanpakken van toekomstige mismatches op het gebied van vaardigheden en het bevorderen van excellentie in de ontwikkeling van vaardigheden;
 • bouwen van inclusieve en verbonden hogeronderwijsstelsels;
 • ervoor zorgen dat instellingen voor hoger onderwijs bijdragen aan innovatie;
 • ondersteuning van effectieve en efficiënte hogeronderwijsstelsels.

Budget

Maximum EU contributie voor een 2-jarige Knowledge Alliance: 700 000 EUR

Maximum EU contributie voor een 3-jarige Knowledge Alliance: 1 000 000 EUR

Begunstigden

Kennisallianties zijn transnationaal en omvatten minimaal zes onafhankelijke organisaties uit ten minste drie programmalanden, waarvan ten minste twee hoger onderwijs instellingen en ten minste twee ondernemingen.

Een deelnemende organisatie kan elke publieke of private organisatie zijn, met haar gelieerde entiteiten (indien aanwezig), gevestigd in een programmaland of in een partnerland van de wereld (zie paragraaf "In aanmerking komende landen" in deel A van deze gids). Een dergelijke organisatie kan bijvoorbeeld zijn:

 • een instelling voor hoger onderwijs;
 • een publieke of private, kleine, middelgrote of grote onderneming (inclusief sociale ondernemingen);
 • een onderzoeksinstituut;
 • een overheidsinstantie op lokaal, regionaal of nationaal niveau;
 • een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugd;
 • een tussenpersoon of vereniging die onderwijs, opleiding of jeugd vertegenwoordigt organisaties;
 • een tussenpersoon of een vereniging die ondernemingen vertegenwoordigt;
 • een accreditatie-, certificatie- of kwalificatie-instantie.

Instellingen voor hoger onderwijs die in een programmaland zijn gevestigd, moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus
Charter voor hoger onderwijs (ECHE). Een ECHE is niet vereist voor deelnemende hogeronderwijsinstellingen in Partner
Landen.

Info & contact

Meer informatie.

Lees de programmagids vanaf p. 132.

Vragen? Contacteer Jos Verheyden via jos.verheyden@epos-vlaanderen.be of 02/553 99 23.

 

Partnersearch

D2i – Design to innovate (European coordinator) & Design School Kolding (scientific lead) zijn op zoek naar 2 verschillende partners voor hun Erasmus+ project "Playful Spaces for Innovation (PoSItive)".

Het project PoSItive is gericht op het ontwikkelen en implementeren van 'speelse ruimtes voor innovatie' door middel van een nieuwe benadering die het ontwerp van fysieke werkruimtes verbindt met de ontwikkeling van de organisatiecultuur. 'Speelse ruimtes voor innovatie' is een concept voor het integreren van speelsheid in de fysieke ruimtes waarin we werken om de innovatieve mindset op gedragsniveau te ondersteunen, meer dan als een theorie of bedrijfsgedefinieerd initiatief. Meer informatie in de bijlage.

De deadline voor partners is 20 december 2018. Contacteer Mrs Aase Højlund Nielsen, D2i – Design to innovate through aase@d2i.dk or +45 31 61 67 09.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons