U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Key Action 1 - Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2019

Deadline

Doelstellingen

Gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus (EMJMD) zijn gericht op:

 • kwaliteitsverbeteringen, innovatie, uitmuntendheid en internationalisering van instellingen voor hoger onderwijs (IHO) te stimuleren;
 • de Europese ruimte voor hoger onderwijs (EHEA) in kwalitatief opzicht hoogwaardiger en aantrekkelijker te maken, en steun te verlenen aan het externe optreden van de EU op het gebied van hoger onderwijs door aan de meest getalenteerde masterstudenten over de hele wereld beurzen voor een volledige opleiding toe te kennen;
 • door de werkgevers in sterkere mate te betrekken de competenties en vaardigheden van afgestudeerde masterstudenten naar een hoger niveau te tillen, met name wat betreft de arbeidsmarktrelevantie van de gezamenlijke masteropleidingen.

In dat opzicht is het de verwachting dat de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus een bijdrage zullen leveren aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020strategie en aan het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding 2020 (ET 2020), met inbegrip van de bijbehorende ijkpunten die in deze beleidslijnen zijn vastgesteld.

Budget

Indicatief budget (EUR) 160.000.000
Indicatief aantal projecten 46

Begunstigden

Een deelnemende organisatie kan elke publieke of particuliere organisatie, met haar gelieerde entiteiten (indien van toepassing), zijn die gevestigd is in een programma- of partnerland en die rechtstreeks en actief bijdraagt tot de toekenning van de gezamenlijke mastergraad van Erasmus Mundus. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn:

 • instellingen voor hoger onderwijs (IHO's);

 • kleine, middelgrote of grote ondernemingen uit de publieke of particuliere sector (met inbegrip van sociale ondernemingen);

 • lokale, regionale of nationale publieke organen;

 • organisaties of verenigingen zonder winstoogmerk, niet-gouvernementele organisaties (ngo's);

 • onderzoeksinstellingen.

In programmalanden gevestigde IHO's moeten in het bezit zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE). Deelnemende IHO's uit partnerlanden hoeven niet in het bezit te zijn van een ECHE.

In programmalanden gevestigde IHO’s moeten kunnen aantonen in de aanvraagperiode dat ze hebben voldaan aan de externe kwaliteitsvereisten in hun rechtsgebied (bijv. accreditatie of evaluatie) voor het gezamenlijke programma. Hieraan hebben ze voldaan als ze succesvol de Europese benadering van kwaliteitsborging van gezamenlijke programma’s hebben ingevoerd (indien nationale wetgeving dit toestaat) of als er een individueel accreditatiebesluit bestaat voor ieder nationaal component op basis waarvan de EMJMD is samengesteld.

Info & contact

Meer informatie in de programmagids vanaf p. 63 (in bijlage).

Lees de call.

Vragen?

EU-contact: EACEA-EPLUS-EMJMD@ec.europa.eu

Vlaams contact: info@epos-vlaanderen.be

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons