U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus Charter for Higher Education Selection 2020-Call EACEA/02/2019

Deadline

Code

EACEA/02/2019

Body

Organisaties die een aanvraag willen doen voor het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs, worden verzocht hun kandidatuur online in te dienen vóór 29 maart 2019, 12.00 uur (middag, plaatselijke tijd Brussel) bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur in Brussel.

Voordat u uw aanvraag start:

1. Lees aandachtig de oproep tot het indienen van voorstellen EACEA / 02/2019 Erasmuscharter voor hoger onderwijs Selectiejaar 2020.
2. Aanvragers moeten een EULogin-account (European Commission Authentication Service) hebben. Als u al een EULogin-account hebt, kunt u dit gebruiken. Klik anders hier om een ​​EULogin-account te maken. Meer informatie over EULogin: Engels
3. Nadat u uw EULogin-account hebt gemaakt, keert u terug naar deze pagina.

U bent nu klaar om het aanvraagproces te starten:

1. De aanvrager en alle partnerorganisaties moeten worden geregistreerd in het deelnemersportaal. Organisaties die zich registreren in de Portal ontvangen een Deelnemersidentificatiecode (PIC) die wordt aangevraagd in het aanvraagformulier.

Belangrijke opmerking: aangezien elke aanvragende organisatie slechts één PIC-code moet gebruiken, moet u eerst bij het kantoor van uw wettelijke vertegenwoordiger navragen of een dergelijk PIC-nummer al voor uw organisatie is gemaakt. In het geval van meerdere PIC-codes die aan uw organisatie zijn gekoppeld, controleert u welke is gevalideerd. U kunt dat doen op de Deelnemersportal. Gebruik de gevalideerde PIC-code om uw elektronische aanvraagformulier te maken.

2. Als uw organisatie zich nog steeds niet heeft geregistreerd voor de toewijzing van een PIC-code, moet u dit doen op de deelnemersportal. Om toegang te krijgen tot de Deelnemersportal hebt u ook uw EULogin-accountgegevens nodig. Raadpleeg de volgende presentatie voor praktische informatie over het gebruik van de deelnemersportal.

Aanvragers moeten in de portal toevoegen:

een. Juridische entiteitsvorm, vergezeld van de statuten van de aanvragende organisatie
b. Financieel identificatieformulier, naar behoren ingevuld en gecertificeerd door de bank
3. Maak uw officiële elektronische aanvraagformulier, ook wel het eForm genoemd (zie het gedeelte over eForm).

Het invullen van uw aanvraag
1. Lees aandachtig de subsidiabiliteits- en gunningscriteria in de Richtlijnen.
2. Vergeet niet de verplichte bijlage bij het eForm in te vullen.
3. Als u het eForm hebt voltooid en de bijlage hebt bijgevoegd, valideer het dan. Dit activeert een automatische controle die u informeert als uw aanvraagformulier compleet is. Als dit het geval is, kunt u het online indienen.
4. Wanneer u uw aanvraag online hebt ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail en referentienummer. Als dit niet het geval is, neemt u contact op met de helpdesk.

Verstuur GEEN KOPIE van het eForm en de bijgevoegde documenten NIET per post naar EACEA.

De modaliteiten voor online aanvragen en indienen worden uitgelegd in de gebruikershandleiding die toegankelijk is via de link:

Inleiding

Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) biedt het algemene kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een hogeronderwijsinstelling (HEI) binnen het Erasmus + -programma kan uitvoeren. De toekenning van een Erasmus Handvest voor hoger onderwijs is een eerste vereiste voor alle hogeronderwijsinstellingen die in een programmaland zijn gevestigd en die bereid zijn deel te nemen aan een van de drie kernactiviteiten van Erasmus +. Voor hogeronderwijsinstellingen die in Partnerlanden zijn gevestigd, is de ECHE niet vereist en zal het kwaliteitskader worden vastgesteld via interinstitutionele overeenkomsten tussen hogeronderwijsinstellingen.

Een oproep tot het indienen van voorstellen voor de toekenning van ECHE wordt op jaarbasis gehouden. De ECHE wordt toegekend aan hogeronderwijsinstellingen die door hun nationale autoriteiten worden erkend voor de volledige resterende looptijd van Erasmus + tot het einde van 2020. Dit betekent dat instellingen voor hoger onderwijs die met een ECHE worden bekroond in de oproepen die in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2019 zijn gepubliceerd, zich niet opnieuw kandidaat moeten stellen. 

Doelstellingen

Het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs vormt het algemene kwaliteitskader voor de Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten die een instelling voor hoger onderwijs binnen het Eramus+ programma kan uitvoeren. De toekenning van een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs is een voorwaarde voor alle instellingen voor hoger onderwijs uit een van de hieronder vermelde landen om in het kader van het programma te kunnen deelnemen aan individuele leermobiliteit en/of samenwerking met het oog op innovatie en goede praktijken. Voor instellingen voor hoger onderwijs uit andere landen is het handvest niet vereist maar wordt het kwaliteitskader vastgelegd via interinstitutionele overeenkomsten tussen instellingen voor hoger onderwijs. Het handvest wordt toegekend voor de volledige duur van het Erasmus+ programma en op de naleving ervan zal worden toegezien. Mocht een van de beginselen of verbintenissen van het handvest worden geschonden, dan kan de Europese Commissie het handvest intrekken.

Budget

Niet van toepassing

Begunstigden

Instellingen voor hoger onderwijs die in een van de volgende landen zijn gevestigd, mogen een Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs aanvragen:

— de lidstaten van de Europese Unie;
— de EER/EVA-landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen);
— de kandidaat-lidstaten (Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije).

De nationale instanties zullen uitmaken welke van de gegadigde instellingen voor hoger onderwijs op hun grondgebied in aanmerking komen voor deelname aan individuele leermobiliteit en/of samenwerking met het oog op innovatie en goede praktijken in het kader van het Erasmus+ programma.

Info & contact

Voor vragen over de inhoud is het altijd nuttig om de te bekijken. Als je nog steeds een vraag hebt kan je die sturen naar EACEA-ECHE@ec.europa.eu. Voor technische vragen, contacteer EACEA-HELPDESK@ec.europa.eu of +32 2 299 0705

Daarnaast kan u ook steeds terecht bij EPOS, het nationaal agentschap voor Erasmus+ in Vlaanderen.

https://www.epos-vlaanderen.be/

 

Praktische links:

Richtlijnen voor aanvragers
Gerelateerde richtlijnen
Erasmus+-programmagids

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Wat wil het Erasmus+ programma bereiken?

 • Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport.

Het Onderwijs- en Opleidingsluik van Erasmus+ zet in op:

 • Leermobiliteit en samenwerking voor betere kerncompetenties en vaardigheden, meer actief burgerschap en betere participatie aan de arbeidsmarkt;
 • Transnationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere stakeholders voor kwaliteitsverbetering, excellentie in innovatie en internationalisering;
 • De ontwikkeling van een Europese Ruimte voor een Leven Lang Leren;
 • Grotere internationale dimensie van onderwijs en opleiding via samenwerking met partnerlanden;
 • Beter talenonderwijs en promotie van taalverscheidenheid en intercultureel bewustzijn in de EU en
 • Excellent onderwijs en onderzoek over de Europese integratie.

Deze acties komen in aanmerking voor subsidies uit het Erasmus+ programma:

Kernactie 1: Individuele leermobiliteit

Dit is een gedecentraliseerde actie aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen.

Leerlingen en studenten:

 • Erasmus-uitwisselingen: studie of stage in het hoger onderwijs en
 • Leonardo da Vinci-stages in initieel beroepsonderwijs: tso, bso, dbso, leertijd, kso en buso;
 • Personeel in alle onderwijs- en opleidingsvelden: lesopdrachten, cursussen, stages, deelname aan professionele bijscholingsactiviteiten en
 • Garantiefaciliteit voor masterstudenten: gedeeltelijke garantie via een intermediaire bank voor een gunstige lening voor studenten die een tweedecyclusgraad (master) in het buitenland willen volgen.

Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

 • Strategische partnerschappen: gedecentraliseerde acties aan te vragen bij EPOS vzw in Vlaanderen, voor eenvoudige tot grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden, gezamenlijke initiatieven op te zetten, kennis te delen of peer learning tussen onderwijs en andere sectoren op te zetten;
 • Partnerschappen tussen onderwijs en beroepswereld: gecentraliseerde acties aan te vragen bij de Europese Commissie (EACEA): kennisallianties voor nieuwe lesprogramma’s, pedagogische benaderingen en leermogelijkheden voor creativiteit, innovatie, werkplekleren en ondernemerschap en allianties van bedrijfstakspecifieke vaardigheden (sector skills alliances): inzetbaarheid arbeidsmarkt, nieuwe sectorspecifieke of sectoroverstijgende lesprogramma’s, innovatieve methoden, instrumenten voor transparantie en erkenning.
 • Ondersteunende ICT-platforms voor virtuele mobiliteit voor alle onderwijs- en opleidingsvormen en capaciteitsopbouw via regionale en internationale samenwerking: e-Twinning voor schoolonderwijs en het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa voor volwasseneneducatie.

Kernactie 3: Ondersteuning voor beleidshervormingen gecoördineerd op Europees niveau

 • Hervormingen ter uitvoering van de Europese beleidsagenda: Bolognaproces, Kopenhagenproces, open coördinatiemethode;
 • Toepassing van instrumenten voor erkenning en transparantie, zoals Europass, het Europees Kwalificatieraamwerk, het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten, het Europees Credit-systeem voor beroepsopleidingen, het Europees register voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijsen en
 • Beleidsdialoog met Europese stakeholders, partnerlanden en internationale organisaties.
 • Jean Monnet-activiteiten voor onderwijs en onderzoek over Europese integratie: activiteiten rond Europese-integratiestudies, beleidsdebatten en uitwisselingen tussen academici en beleidsmakers.

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het Eramus+ programma?

 • Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport

Welke landen kunnen deelnemen aan het Erasmus+ programma?

 • EU-lidstaten
 • Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten
 • Zwitserland
 • landen buiten de EU

Thema’s

 • Buitenlandse acties
 • Onderwijs
 • Onderzoek en innovatie
 • Werkgelegenheid

Budget

Het Erasmus+ programma is een belangrijk en groot programma van de Europese Unie. Het luik onderwijs en opleiding bedraagt 11,5 miljard euro (77,5 procent van het totale programmabudget van 14,77 miljard euro van Erasmus+).

Info en contact

Gedecentraliseerde acties:

Gecentraliseerde acties:

Meer lezen:

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Lees meer
Volg ons