U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ - capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

Deadline

Code

ERASMUS-EDU-2023-CBHE

Inleiding

De actie Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs. Hiermee worden de relevantie, kwaliteit, modernisering en ontvankelijkheid van het hoger onderwijs in niet met het programma geassocieerde derde landen ondersteund voor sociaal-economisch herstel, groei en welvaart, en in reactie op recente trends, met name de economische mondialisering, maar ook op de recente afname van menselijke ontwikkeling, kwetsbaarheid en toenemende sociale, economische en ecologische ongelijkheden die door de COVID-19-pandemie zijn verergerd. De actie zal naar verwachting bijdragen tot de overkoepelende prioriteiten van de Europese Commissie:

 • Green Deal
 • Digitale transformatie
 • Bestuur, vrede, veiligheid en menselijke ontwikkeling
 • Duurzame groei en banen

De actie zal ook bijdragen tot de externe dimensie van het interne EU-beleid op onderwijsgebied. Met de actie zal een succesvol groen en duurzaam mondiaal economisch herstel worden ondersteund in de niet met het programma geassocieerde derde landen, gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de Overeenkomst van Parijs.

De activiteiten en resultaten van projecten inzake capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs moeten erop gericht zijn de in aanmerking komende, niet met het programma geassocieerde derde landen en hun instellingen en stelsels voor hoger onderwijs ten goede te komen.

De call wordt opgesplitst in drie percelen

Onderdeel 1 – Bevorderen van de toegang tot samenwerking in het hoger onderwijs

Onderdeel 2 – Partnerschappen voor de transformatie van het hoger onderwijs

Onderdeel 3 – Projecten voor structurele hervormingen

Doelstellingen

 • het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs in niet met het programma geassocieerde derde landen en het vergroten van de relevantie ervan voor de arbeidsmarkt en de samenleving;
 • het verbeteren van het niveau van competenties, vaardigheden en het inzetbaarheidspotentieel van studenten in IHO’s in niet met het programma geassocieerde derde landen door nieuwe en innovatieve onderwijsprogramma’s te ontwikkelen;
 • het bevorderen van inclusief onderwijs, gelijkheid, billijkheid, non-discriminatie en de bevordering van burgerschapscompetenties in het hoger onderwijs in de niet met het programma geassocieerde derde landen;
 • het verbeteren van de onderwijs- en beoordelingsmechanismen voor het personeel en de studenten van IHO’s, kwaliteitsborging, management, bestuur, inclusie, innovatie, kennisbasis, digitale en ondernemerscapaciteiten, alsook de internationalisering van IHO’s in de niet met het programma geassocieerde derde landen;
 • het vergroten van de capaciteit van IHO’s, instanties die belast zijn met hoger onderwijs en de bevoegde autoriteiten van niet met het programma geassocieerde derde landen, om hun stelsels voor hoger onderwijs te moderniseren, met name op het gebied van bestuur en financiering, door de vaststelling, uitvoering en monitoring van hervormingsprocessen te ondersteunen;
 • het verbeteren van de opleiding van leerkrachten en bij- en nascholing om invloed uit te oefenen op de kwaliteit op langere termijn van het onderwijsstelsel in de niet met het programma geassocieerde derde landen;
 • het stimuleren van samenwerking tussen instellingen, capaciteitsopbouw en de uitwisseling van goede praktijken;
 • het stimuleren van samenwerking tussen verschillende regio’s in de wereld via gezamenlijke initiatieven.

De actie zal zorgen voor rechtvaardigheid en inclusie, systeemversterking en capaciteitsopbouw, alsook voor inzetbaarheid in alle onderdelen van de actie. Met de maatregelen zal niet langer alleen de modernisering van onderwijsprogramma’s als zodanig worden aangepakt, maar moet ook rekening worden gehouden met bestuur, beheer en de versterking van de bredere economische en sociale ecosystemen van het hoger onderwijs. Het aanpakken van regionale kwesties, het opbouwen van allianties en coalities, het uitproberen van nieuwe benaderingen en initiatieven op basis van de eigen inbreng van de landen zullen sterk worden aangemoedigd. Ondersteuning van de uitvoering van de Green Deal, vergroting van de ICT-capaciteit in de niet met het programma geassocieerde derde landen en de deelname van studenten aan plannings- en leerprocessen zullen horizontale elementen van de actie zijn. Er zal worden gezorgd voor samenhang, synergieën en complementariteit met andere relevante interventies van de Europese Unie op het terrein.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Erasmus+ Onderwijs en Opleiding

Inleiding

Het Erasmus+ programma beoogt de educatieve, beroeps- en persoonlijke ontwikkeling van personen in onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport te ondersteunen en hiermee bij te dragen aan duurzame groei, hoogwaardige werkgelegenheid en sociale samenhang. Daarnaast moet het innovatie stimuleren en de Europese identiteit en actief burgerschap versterken.

Meer specifiek richt het programma onderwijs zich op de bevordering van de leermobiliteit van individuele personen en groepen, evenals samenwerking, kwaliteit, inclusie en rechtvaardigheid, excellentie, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding

Doelstellingen

De leermobiliteit van individuen bevorderen, evenals samenwerking, inclusie, uitmuntendheid, creativiteit en innovatie op het niveau van organisaties en beleid op het gebied van onderwijs en opleiding.

Acties

Kernactiviteit 1 - Steun voor:

 • mobiliteit van studenten en personeel in het hoger onderwijs

 • mobiliteit van leerlingen en personeel in het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding

 • mobiliteit van scholieren en personeel

 • mobiliteit van lerenden en personeel in de volwasseneneducatie

 • mogelijkheden om talen te leren, met inbegrip van de activiteiten ter ondersteuning van de mobiliteit

Kernactiviteit 2 - Steun voor:

 • partnerschappen voor samenwerking en uitwisseling van praktijken, met inbegrip van kleinschalige partnerschappen ter bevordering van een bredere en meer inclusieve toegang tot het programma

 • partnerschappen voor excellentie, met name Europese universiteiten, centra voor beroepsonderwijs en gezamenlijke masteropleidingen

 • partnerschappen voor innovatie ter versterking van het innovatievermogen van Europa 

 • onlineplatforms en -instrumenten voor virtuele samenwerking, met inbegrip van de ondersteunende diensten voor eTwinning en voor EPALE, het elektronische platform voor volwasseneneducatie in Europa

De acties in het vet en cursief worden beheerd door EPOS, de andere worden rechtstreeks ingediend bij EACEA. 

Kernactiviteit 3:

 • de opstelling en uitvoering van de algemene en sectorale beleidsagenda's van de Unie op het gebied van onderwijs en opleiding, onder meer met steun van het Eurydice-netwerk of de activiteiten van andere relevante organisaties

 • de ondersteuning van instrumenten en maatregelen van de Unie die de kwaliteit, de transparantie en de erkenning van competenties, vaardigheden en kwalificaties bevorderen 

 • de beleidsdialoog en de samenwerking met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder EU-wijde netwerken, Europese niet-gouvernementele organisaties en internationale organisaties op het gebied van onderwijs en opleiding

 • maatregelen die bijdragen tot de kwalitatieve en inclusieve uitvoering van het programma

 • de samenwerking met andere instrumenten van de Unie en de ondersteuning van ander beleid van de Unie

 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten over de Europese beleidsresultaten en -prioriteiten, alsook over het programma

Jean Monnet-acties

Het programma ondersteunt het onderwijs, het leren, het onderzoek en de debatten over de Europese integratie door middel van de volgende acties: 

 • Jean Monnet-activiteiten op het gebied van het hoger onderwijs; 
 • Jean Monnet-activiteiten op andere onderwijs- en opleidingsgebieden; 
 • steun voor de volgende instellingen die een doelstelling van Europees belang nastreven: het Europees Universitair Instituut in Florence, met inbegrip van de School voor transnationale governance; het Europacollege (Brugge en Natolin-campussen); het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht; de Academie voor Europees recht in Trier; het Europees Agentschap voor bijzondere behoeften en inclusief onderwijs in Odense en het Internationaal Centrum voor Europese opleiding in Nice. 

Goed om weten 

 • Projecttype

Implementatie, internationale samenwerking, netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Ja, in veel gevallen is Europese samenwerking nodig om in aanmerking te komen voor subsidie

 • Aanvraagprocedure

Het aanvragen verloopt via de EU-portal Funding and Tenders Opportunities. Beschikbare calls worden hieronder getoond.

Individuele beurzen voor Nederlandse en internationale studenten zijn te consulteren via de website van EPOS Vlaanderen.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/817 inzake de vaststelling van het Erasmus+ programma

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen), 
 • het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
 • de Europese fondsen voor regionale ontwikkeling (EFRO)
 • Creative Europe
 • Horizon Europe
 • Digital Europe

 

Budget

Budget 2021-2027: Het totale budget voor Erasmus+ is 26,2 miljard euro, waarvan 83% voorzien is voor onderwijsgerelateerde activiteiten. 

 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Energie en klimaat
Justitie en burgerschap
EU-uitbreiding/Buitenlandse acties
Milieu
Hoger onderwijs
Leerplichtonderwijs
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Sociale inclusie

Info & contact

 • Website fonds

Erasmus+

 • Vlaams contactpunt

EPOS vzw
Hendrik Consciencegebouw 3B
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02 553 97 31

Contact Europese Commissie: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Het werkprogramma en de deadlines kunnen hier worden gevonden! 

Lees meer
Volg ons