U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Een leven lang leren 2013: Erasmus

Deadline

Doelstellingen

Het EU-Actieprogramma op het gebied van Een Leven Lang Leren (het programma Een Leven Lang Leren) heeft als doel ertoe bij te dragen dat de EU door middel van een leven lang leren een geavanceerde kennismaatschappij met duurzame economische  groei, meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang wordt. Het programma beoogt in het bijzonder de onderlinge uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU te bevorderen, zodat deze een kwaliteitsreferentie op wereldniveau worden. Op deze manier pakt het programma de modernisering en aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels in de deelneme nde landen aan, in het bijzonder in de context van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de EU 2020-strategie, en biedt het de burgers die deelnemen aan de mobiliteitsacties en andere samenwerkingsacties een Europese meerwaarde.

Specifieke doelstellingen

 • Ondersteuning bieden bij de realisering van een Europese Ruimte voor hoger onderwijs
 • Stimuleren van de bijdrage van het hoger wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs aan innovatieprocessen
 • Operationele doelstellingen
 • Verbeteren van de kwaliteit en vergroten van de omvang van de mobiliteit onder studenten en onderwijzend personeel in geheel Europa, zodat in 2012 ten minste 3 miljoen personen in het kader van Erasmus en de daaraan voorafgaande programma's mobiel zijn geweest
 • Verbeteren van de kwaliteit en uitbreiden van de multilaterale samenwerking tussen de instellingen voor hoger onderwijs in Europa
 • Bewerkstelligen van een grotere transparantie in en compatibiliteit tussen de kwalificaties die in het hoger wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs in Europa worden verworven
 • Verbeteren van de kwaliteit en vergroten van de samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en ondernemingen 
 • Vergemakkelijken van de ontwikkeling van innovatieve praktijken in onderwijs en opleiding op tertiair niveau en de overdracht daarvan, ook tussen deelnemende landen;
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van op ICT gebaseerde innovatieve inhoud,  diensten, pedagogische methoden, alsook praktijken voor een leven lang leren 

Welke soorten activiteiten?

• De mobiliteit van individuele personen die kan omvatten:

 • de mobiliteit van studenten om te studeren aan een instelling voor hoger onderwijs in een ander deelnemend land ('Erasmus-studenten')
 • de mobiliteit van studenten voor het volgen van een stage in een onderneming, opleidingsinstituut, onderzoekscentrum of andere organisaties in een ander deelnemend land (‘Erasmus-studenten’) 
 • de mobiliteit van onderwijzend personeel uit instellingen voor hoger onderwijs of van gastpersoneelsleden van ondernemingen met als doel bij  een instelling voor hoger onderwijs in een ander deelnemend land college te geven
 • de mobiliteit van onderwijzend of ander personeel uit instellingen voor hoger onderwijs met als doel een opleiding in een ander deelnemend land te  volgen
 • intensieve taalcursussen in het kader van Erasmus die voor gaststudenten in deelnemende landen georganiseerd worden, waar minder verspreide en minder onderwezen talen gesproken worden
 • intensieve, op multilaterale basis georganiseerde programma's in het kader van Erasmus.
 • voorbereidende bezoeken die helpen contacten met toekomstige partners te leggen met het oog op een nauwere samenwerking.

• Multilaterale projecten die zich onder andere richten op innovatie, experimentering en uitwisseling van goede praktijken op de gebieden die in de specifieke en operationele doelstellingen worden vermeld door de ontwikkeling en uitvoering van projecten om hogere onderwijsniveaus te bereiken en de sociale dimensie van het hoger onderwijs te versterken; verbetering van de kwaliteit en de relevantie van het hoger onderwijs, onder meer via samenwerking tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt; verbetering van de kwaliteit door middel van mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking; ondersteuning van kennisallianties; en verbetering van bestuur en financiering. 

• Netwerken ('Erasmus academische netwerken') bestaande uit consortia van instellingen voor hoger onderwijs en andere organisaties en die een studierichting of een interdisciplinair terrein bestrijken om nieuwe concepten en competenties op het gebied van leren te ontwikkelen.

• Initiatieven die, hoewel zij niet in aa nmerking komen voor de andere acties van het Erasmus-programma, niettemin duidelijk zullen bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van het Erasmus-programma (flankerende  maatregelen).

Welke ERASMUS-acties zijn er?

Voorwaarden vooraf

 • ERASMUS University Charter
 • ERASMUS Consortium Placement Certificate

Acties

 • ERASMUS Voorbereidende bezoeken
 • ERASMUS Organisatie van mobiliteit
 • ERASMUS Mobiliteit van studenten voor studiedoeleinden
 • ERASMUS Mobiliteit van studenten voor stages
 • ERASMUS Mobiliteit van het personeel– Onderwijsopdrachten voor onderwijzend
 • personeel uit HOI's en gastpersoneel van ondernemingen
 • ERASMUS Mobiliteit van het personeel – Trainingen voor HOI-Personeel in ondernemingen en HOI's
 • ERASMUS Intensieve taalcursussen
 • ERASMUS Intensieve programma’s
 • ERASMUS Academische netwerken
 • Multilaterale ERASMUS-projecten
 • ERASMUS Flankerende maatregelen

Budget

-

Begunstigden

Het programma is toegankelijk voor:

 • de 27 lidstaten van de EU3;
 • IJsland, Liechtenstein, Noorwegen (de "EVA-EER"-landen, m.a.w. de landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie en ook tot de Europese Economische Ruimte behoren)
 • Turkije, Kroatië
 • Zwitserland
 • Albanië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië (alleen voor acties beheerd via de Commissieprocedure)
 • de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (uitsluitend voor acties beheerd via de Commissieprocedure en voor een beperkt aantal acties beheerd via de nationaal-agentschapsprocedure )
 • "Overzeese landen en gebieden" zoals gedefinieerd in Besluit 2001/822/EG van de Raad (gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG):
 • Groenland
 • Nieuw-Caledonië en Onderhorigheden
 • Frans-Polynesië
 • Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden
 • Wallis en Futuna
 • Mayotte
 • Saint-Pierre en Miquelon
 • Aruba
 • de Nederlandse Antillen
 • Anguilla
 • de Kaaimaneilanden
 • de Falklandeilanden
 • Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden
 • Montserrat
 • Pitcairn
 • Sint-Helena, Ascension, Tristan da Cunha
 • de Britse Zuidpoolgebieden
 • Brits gebied in de Indische Oceaan
 • Turks- en Caicoseilanden
 • de Britse Maagdeneilanden

Wie kan deelnemen?

 • Studenten en stagiairs in alle vormen van het onderwijs en opleidingen op tertiair niveau
 • Instellingen voor hoger onderwijs, zoals gespecificeerd door de EU-lidstaten en andere deelnemende landen
 • Docenten, opleiders en ander personeel in deze instellingen
 • Personeel van organisaties die zich bezighouden met onderwijsactiviteiten Verenigingen en vertegenwoordigers van personen die bij het hoger onderwijs betrokken zijn, met inbegrip van de desbetreffende verenigingen van studenten, universiteiten en docenten/opleiders
 • Ondernemingen, sociale partners en andere vertegenwoordigers uit het arbeidsleven
 • Publieke en particuliere organisaties, met inbegrip van organisaties zonder winstoogmerk en ngo’s, die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en voorzieningen op onderwijsgebied op lokaal, regionaal en nationaal niveau
 • Onderzoekscentra en -organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rond een leven lang leren
 • Organen die begeleiding, advies en voorlichting bieden

Info & contact

! Opgepast dit programma heeft verschillende deadlines die u kunt checken op http://www.epos-vlaanderen.be/

Alle nuttige documenten en meer info op: http://ec.europa.eu/education/llp/official-documents-on-the-llp_en.htm  en op http://www.epos-vlaanderen.be/

Contact in Vlaanderen: 

EPOS VZW 

Hendrik Consciencegebouw 6A 

Koning Albert II-laan 15 

1210 Brussel 

tel: 02/553.97.31  - e-mail: info@epos-vlaanderen.be

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons