U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Call for proposals for action grants to support transnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights

Deadline

Code

JUST-2022-JTRA

Inleiding

"Elke nieuwe wetgeving is slechts zo goed als de uitvoering ervan.  De Europese Commissie zet zich in voor een "uniforme en betere uitvoering en handhaving van het EU-recht" in de Europese Unie (EU) Aangezien nationale rechtbanken optreden als EU-rechtbanken wanneer zij het EU-recht toepassen is het werk van rechters en van beoefenaars van juridische beroepen die betrokken zijn bij de de toepassing van het EU-recht an essentieel belang voor de goede werking van de EU-ruimte van rechtvaardigheid. In die zin  is de opleiding van beoefenaars van juridische beroepen op het gebied van het EU-recht een fundamenteel instrument ter verbetering van de correcte en uniforme toepassing van het EU-recht, het wederzijds vertrouwen in grensoverschrijdende procedures, en de eerbiediging van de rechtsstaat in de EU. Met name nieuw/te benoemen te benoemen beroepsbeoefenaars op justitieel gebied moeten al vroeg in hun carrière begrijpen welke rol zij moeten spelen als Europese beoefenaars van juridische beroepen. Bovendien zal de post-pandemische situatie waarschijnlijk leiden tot een groot aantal rechtszaken in alle takken van het recht, zoals gebeurde na de financiële crisis van 2008, en de doeltreffende werking van rechtbanken een essentieel onderdeel van het herstelbeleid. Beoefenaars van juridische beroepen moeten zich bewust zijn van de mogelijkheden die het EU-recht biedt en elkaar vertrouwen om grensoverschrijdende procedures efficiënter te maken.

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is bij te dragen tot de doeltreffende en coherente toepassing van het EU-recht op het gebied van burgerlijk recht, strafrecht en grondrechten, zoals verankerd in het Handvest van de grondrechten van de EU, en tot kwesties die verband houden met de rechtsstaat, door te helpen voorzien in de opleidingsbehoeften van beroepsbeoefenaars op justitieel gebied op deze gebieden.

De prioriteiten van 2022 concentreren zich op opleidingsactiviteiten en instrumenten voor aanbieders van opleidingen, zoals hieronder beschreven, ter ondersteuning van grensoverschrijdende opleidingsactiviteiten:

 • voor justitiële beroepsbeoefenaars,
 • en/of voor multiplicatoren, zoals justitiële opleiders of coördinatoren van EU-rechtbanken, wanneer er garanties zijn dat de multiplicatoren hun kennis systematisch zullen overdragen aan justitiële professionals,
 • en/of voor interprofessionele opleiding, om discussies tussen justitiële beroepsbeoefenaren over de toepassing van het EU-recht te stimuleren en bij te dragen tot een Europese justitiële cultuur over de professionele grenzen heen, met betrekking tot nauwkeurig omschreven onderwerpen die van belang zijn voor de betrokken beroepsbeoefenaren.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 5 000 000.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je terug op het Funding and Tenders portal.

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons